Studiegids

nl en

Lyrik von Goethe bis Grünbein

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Voor de BA-studenten Duite taal en cultuur gelden de overgangsregels die in de studiegids vermeld zijn. Voor andere deelnemers geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken.

Beschrijving

In dit college worden teksten van belangrijke dichters (Goethe, Heine, Hölderlin, Brecht, Celan, Köhler, Grünbein e.a.) besproken. Het corpus biedt een overzicht van de Duitse poëzie van de Klassik (eind 18e eeuw) tot heden. Er wordt tevens ingegaan op de ontwikkeling van poëtologische opvattingen. De deelnemers zullen bovendien uitvoerig worden getraind in het “Handwerk” van de poëzieanalyse.

Leerdoelen

Studenten:

 • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van de ontwikkeling van de Duitstalige poëzie van de 18e eeuw tot heden;

 • beschikken over kennis van en inzicht in een smal maar representatief corpus van primair literatuur uit bovengenoemde periode;

 • zijn in staat zelfstandig aan het onderwerp van het college gerelateerde niet-complexe onderzoeksvragen formuleren;

 • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk voor een wetenschappelijk publiek in het Duits weer te geven.

Rooster

Het rooster is beschikbaar via de website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Dit college omvat 10 EC, d.w.z. 280 uur

 • 12 × 2= 24 contacturen;

 • Voor- en nabereiding: per college 15 uur, 180 uur

 • Werkstuk (5000 woorden): 76 uur

Toetsing

 • Actieve deelname aan minstens 10 van de 12 zittingen (15% van het eindcijfer);

 • Alle mondelinge en schriftelijke opdrachten moeten op tijd worden uitgevoerd en ingeleverd (25 % van het eindcijfer);

 • Het afsluitende werkstuk moet voor de deadline wordt ingeleverd (60% van het eindcijfer). Alleen dan is bij een onvoldoende resultaat toelating tot de herkansing mogelijk.

De herkansing bestaat uit een revisie van het eindwerkstuk. Onvoldoende tussentijdse opdrachten kunnen door het resultaat van de andere opdrachten worden gecompenseerd.

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard.

Literatuur

Verplicht vóór de eerste zitting aan te schaffen:

 • Wulf Segebrecht: Das deutsche Gedicht. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart (Hrsg.).

 • Unter Mitarbeit von Christian Rößner. Fischer (Frankfurt/Main 2005).

Secundaire literatuur wordt ruim voor het begin van het semester via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. Dr. A. Visser

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.