Studiegids

nl en

Parlementen en Parlementaire Besluitvorming (4815)

Vak
2015-2016

Omschrijving

Doel 1: Verkrijgen politicologische kennis van en inzicht in verschillende parlementaire organisatievormen.

Doel 2:. Versterken kennis methoden en technieken van onderzoek

Inhoud: Voor het bestuderen van democratieën is het verkrijgen van kennis in hun centrale instituties van essentieel belang.
Parlementen spelen een centrale rol binnen politieke systemen. Er is een grote variatie in de manier hoe parlementen zich organiseren en hoe actoren (partijen, individuele leden) zich binnen parlementen gedragen. Deze vervolgcursus gaat in op verschillende parlementen en hun organisaties. Na een bespreking van de belangrijkste concepten (fracties, commissies) kijken we achtereenvolgens naar het functioneren van parlementen in een landen vergelijkend perspectief en binnen specifieke parlementen.
De cursus heeft naast deze inhoudelijke component ook een methodologische component. Het methodologische doel van de cursus is om studenten bekend en vertrouwt te maken met een aantal statistische methoden en data analysen die voorbouwen op Statistiek I en II. Alle methoden worden eerst besproken met betrekking tot hun gepastheid en assumpties. Vervolgens gaan wij de methoden toepassen op “reale” vraagstukken aan hand van een passend onderwerp in het gebied van parlementen. De statistische analyses worden uitgevoerd met behulp van SPSS. Data sets voor de bijeenkomsten worden beschikbaar gesteld op blackboard.

Rooster

Rooster

Onderwijsvormen

Discussie bijeenkomsten voor methodologische en inhoudelijke component (voertaal Engels / Nederlands).

Studiemateriaal

Wetenschappelijke artikelen

Toetsing

Eindcijfer wordt bepaald door een eindpaper van 5000 worden (excl. literatuurlijst). Het eindpaper moet de vorm van een onderzoeksvoorstel met onderzoeksvraag, literatuuroverzicht, een discussie van geschikte methode en case selectie hebben. De studenten kunnen hier hun eigen voorkeur volgen welk onderdeel van de cursus zij verder willen onderzoeken. Het eindpaper maakt 75% van de cijfer uit, actieve participatie de andere 25%.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen en vervolgcursussen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Ingangseisen

nvt