Studiegids

nl en

Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming

Vak
2015-2016

Beschrijving

In de cursusreeks Beleid 1, 2 en 3 zal worden kennisgemaakt met de belangrijkste theorieën en inzichten die de beleidswetenschap kent. In Beleid 1 zal nader worden ingegaan op het beleidsvormingsproces. Daarmee bouwt het vak voort op Bestuurskunde I (introductie beleidsvisies) en bereidt het voor op Beleid 2 (beleidsuitvoering) en Beleid 3 (beleidsevaluatie en feedback).

Het vak Beleid 1 gaat over drie cruciale fasen in de beleidscyclus: agendasetting, beleidsformulering en besluitvorming. Ten aanzien van het agendasettingsproces vragen we ons af hoe een probleem op de politieke agenda komt. Waarom besteden beleidsmakers wel aandacht aan het ene onderwerp en niet aan het andere? Hoe gaat het selectieproces in zijn werk? Wat voor effect heeft dit op de beleidsuitkomst? Beleidsformulering betreft de totstandkoming en definities van beleidsalternatieven. Vervolgens zullen we nagaan hoe besluitvormingsprocessen verlopen. Hierbij vormt het rationele model het vertrekpunt, waar we het organisatorische en politieke model tegen afzetten.

Waar de hoorcollegereeks zich met name richt op het verwerven van theoretische kennis, zullen de werkcolleges zich toespitsen op de ontwikkeling van schrijfvaardigheden. Op een interactieve manier zullen de verschillende theorieën toegepast worden op (actuele) maatschappelijke vraagstukken.

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in de totstandkoming van overheidsbeleid

 • Kennis verwerven van de belangrijkste ontwikkelingen, inzichten en theorieën van de beleidswetenschap

 • Beleidsvormingsmodellen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en kritisch bekijken

 • Het zelfstandig en in groepsverband kunnen toepassen van de opgedane kennis op de praktijk en daarmee maatschappelijke gebeurtenissen kunnen verklaren

 • Vaardigheid ontwikkelen op het gebied van wetenschappelijk schrijven

Rooster

Roosters”:http://campusdenhaag.leidenuniv.nl/bestuurskunde/nieuws/rooster.html

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges.

Studielast

Totale studielast: 140 uur – contacturen: 25 uur – uren zelfstudie: 115 uur

Toetsing

 • Twee geschreven opdrachten (ieder 20%)

 • Tentamen (60%).
  Voor al deze onderdelen dienen studenten een 5,5 of hoger te halen
  Informatie over toetsing vind je op de website.
  De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
  Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Ja. Een week voordat het vak start beschikbaar.
Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Literatuur

Verplichte literatuur:

 • Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). Studying public policy. Policy cycles & policy subsystems. Oxford: Oxford University Press.

 • Kingdon, J.W. (2014). Agendas, alternatives, and public policies. New York: Longman.

 • Allison, G., Zelikow, P. (1999). Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis. New York: Longman.

Literatuur uit de elektronische reader (Blackboard): dit wordt gedurende de cursus gecommuniceerd

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. Gerard Breeman