Studiegids

nl en

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap

Vak
2015-2016

Omschrijving

De bestuurskunde is de wetenschap van het openbaar bestuur. In het vak Openbaar Bestuur & Bestuurswetenschap maken de studenten kennis met de wereld van het openbaar bestuur en de bestuurskunde als wetenschap.

De bestuurskunde houdt zich bezig met het openbaar bestuur, maar het is niet eens zo gemakkelijk te omschrijven wat we onder het ‘openbaar bestuur’ verstaan.
We zullen dan ook ingaan op de vraag: Hoe ziet het openbaar bestuur er eigenlijk uit? Welke organisaties maken allemaal deel uit van het openbaar bestuur en wat zijn de relaties tussen die organisaties? Daarbij besteden we ook aandacht aan de steeds grotere invloed van de Europese Unie, aan allerlei ontwikkelingen in het Nederlandse openbaar bestuur, zoals schaalvergroting, privatisering, verzelfstandiging, internationalisering en decentralisatie, en aan specifieke kenmerken van het Nederlandse openbaar bestuur: is het Nederlandse openbaar bestuur uniek of heeft het veel gemeen met bestuursstelsels in andere Europese landen?

Daarnaast zullen we uitvoerig ingaan op de bestuurskunde als vakgebied. De bestuurskunde pretendeert wetenschappelijke kennis van het openbaar bestuur op te leveren, maar wat is eigenlijk wetenschappelijke kennis? Waarin verschilt wetenschappelijke kennis van andere vormen van kennis, wat is kenmerkend voor wetenschappelijk onderzoek en in welke opzichten verschilt de werkwijze van wetenschappelijke onderzoekers van bijvoorbeeld de manier van werken van journalisten?
Vervolgens komt aan de orde wat de bestuurskunde als wetenschap nu eigenlijk opgeleverd heeft. Wat zijn nu ‘typisch bestuurskundige’ vragen, inzichten, begrippen en theorieën? Aan de orde komen onder andere theorieën over beleid en over organisatie & management.

Ten slotte is de bestuurskunde een wetenschap die zich niet beperkt tot een beschrijving en verklaring van het openbaar bestuur maar ook probeert het functioneren van het openbaar bestuur te verbeteren. Daarbij komen onvermijdelijk allerlei normatieve vraagstukken aan de orde. Wat is nu eigenlijk een ‘goed’ openbaar bestuur? Zijn de regels de regels of is enige flexibiliteit in de toepassing en uitvoering van regels gewenst? Zijn prestatiecontracten een goed middel om het functioneren van publieke organisaties te verbeteren? Hoe moet het openbaar bestuur omspringen met allerlei tegenstrijdige wensen, zoals de roep om ‘meer veiligheid’ en de behoefte aan bescherming van de privacy?

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus heeft de student elementair inzicht in:

 • hoe het openbaar bestuur in Nederland en Europa eruit ziet en zich ontwikkelt;

 • de belangrijkste bestuurskundige begrippen, inzichten en theorieën;

 • normatieve vraagstukken van het openbaar bestuur en de bestuurskunde
  Daarnaast heeft de student de volgende academische vaardigheden op basisniveau ontwikkeld:

 • correcte bronvermelding en literatuurverwijzing.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. Dit vak is verplicht.

Studielast

 • totale studielast 140 uur, waarvan – contacturen: 47 uur (28 uur hoorcollege, 14 uur practica, 5 uur toetsing incl. inzage) – uren zelfstudie: 93 uur

Toetsing

Beide deelcijfers dienen voldoende te zijn (5.50 of hoger).
De toetsing bestaat uit een schriftelijk tentamen met open vragen en een paper. Het eindcijfer wordt voor 75% bepaald door het tentamen en voor 25% door de paper. Beide deelcijfers dienen voldoende te zijn (5.50 of hoger).
Informatie over tentamens vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een tentamen is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Ja, vanaf de start van de cursus.
Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Andere leermiddelen/Literatuur

 • Breeman, G.E., W.J. van Noort en M.R. Rutgers (red.) (2012), De bestuurlijke kaart van Nederland: Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief, Bussum: Coutinho, Vijfde, geheel herziene druk.

 • Bovens, M.A.P., P. ’t Hart en M.J.W. van Twist (2012), Openbaar bestuur, beleid, organisatie en politiek, Alphen aan den Rijn: Kluwer, Achtste druk.

 • Vleuten, A. van der (red.) (2012), De bestuurlijke kaart van de Europese Unie. Instellingen, besluitvorming en beleid, Bussum: Coutinho, Derde druk.
  Voor alle drie boeken geldt dat voorgaande drukken niet bruikbaar zijn.

De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Aanmelden

1e jaars bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en in augustus ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars) studenten die nog de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in Usis inschrijven (vanaf 24 augustus) voor een werkgroep waar nog plaats is.

Contact

A.K..Yesilkagit