Studiegids

nl en

Perspectief op Carrièreplanning

Vak
2015-2016

IBP students, see Perspective on Career Planning

Toegangseisen

We raden studenten sterk aan eerst de propedeusecursus ‘Tutoraat Academische Vaardigheden’ te volgen

Beschrijving

De cursus is opgebouwd uit 4 modules:
1. Loopbaanontwikkeling: in deze module wordt bekeken hoe carrières zich ontwikkelen. Gaat dit in een rechte, ononderbroken lijn (‘lineair’) of is dit een stuk grilliger en minder voorspelbaar (‘non-lineair’). Studenten zullen gaan inzien dat loopbaanontwikkeling een vaardigheid is waarbij men sturing moet kunnen geven in een dynamisch proces en dat de keuzes die ze maken van belang zijn.
2. Zelfinzicht: hoe beter studenten zichzelf kennen, hoe beter ze invulling kunnen geven aan het persoonlijke aspect van hun loopbaanontwikkeling. Vragen als “wat kan ik?” en “wat wil ik?” staan centraal samen met de vraag hoe je dat kan onderzoeken.
3. Inhoud van het werkveld: studenten krijgen enige kennis van de werkvelden van de psycholoog. Daarnaast leren zij welke vragen ze kunnen stellen om hiaten in hun kennis te ontdekken met betrekking tot de ontwikkeling van hun loopbaan en waar en hoe ze deze kennis kunnen opdoen.
4. Rol van het werkveld: deze module gaat expliciet in op de vraag: wat wordt er later van mij verwacht, en wat is mijn rol in het werkveld? Ook wordt er stilgestaan bij ethiek en de beroepscode.

Daarnaast vervult deze cursus de mentoraatsfunctie.

Leerdoelen

Academische vaardigheden, waarvan de beginselen zijn aangeleerd in diverse studieonderdelen van het eerste studiejaar (o.a. in het Tutoraat Academische Vaardigheden) worden in deze cursus gekoppeld aan vaardigheden ter voorbereiding op het werkveld. Studenten leren enerzijds wat zij van het werkveld kunnen verwachten (loopbaan-perspectieven) en anderzijds wat het werkveld te zijner tijd van hen verwacht (toepassing van academische kennis en vaardigheden).

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Studenten moeten zich inschrijven voor hoorcolleges en werkgroepen.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

In 6 hoorcolleges worden diverse theorieën die in de modules behandeld worden toegelicht. Gastsprekers zullen vanuit de praktijk hun visie geven op diverse aspecten van loopbaanontwikkeling. De colleges worden aangevuld met tien werkgroepen waarin opdrachten worden voorbereid en nabesproken. In de opdrachten wordt ingegaan op de ontwikkeling van loopbanen, kennis en inzicht in de eigen ambities en vaardigheden, verwachtingen vanuit het werkveld en wordt een terugkoppeling op de literatuur gegeven. In individuele mentorgesprekken bespreekt de student de studievoortgang en de planning voor het derde jaar en eventuele andere activiteiten.

Toetsing

Iedere module wordt afgesloten met een individuele opdracht. De cursus wordt afgerond met een individuele eindopdracht. Aanwezigheid en participatie worden ook beoordeeld.
Het eindcijfer wordt als volgt opgebouwd:

  • Het gemiddelde cijfer van de 4 opdrachten (60%) + het cijfer voor aanwezigheid en actieve, relevantie participatie (10%). Dit wordt samen 1 cijfer, wat dus voor 70% meetelt voor het eindcijfer.

  • Het cijfer voor de eindopdracht (30%)

Regeling cijferberekening.

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Literatuur

Literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Contact information

Esther van Leeuwen
POCP@fsw.leidenuniv.nl