Studiegids

nl en

Field school 2

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Voor een stage in het buitenland: propedeuse Archeologie behaald.

Voor een stage in Nederland: Veldpracticum 1 (Field school 1) moet met een voldoende zijn afgesloten.

Eventueel is er aanvullende voorbereiding nodig, afhankelijk van de invulling van de stage: taalstudie, relevante ondersteunende discipline.

Beschrijving

In Veldpracticum 2 wordt Veldpracticum 1 voorgezet middels een facultair veldwerk van 5 ects, zijnde 17 werkdagen. Tijdens de fieldschool worden praktische vaardigheden IN het veld aangeleerd. Denk hierbij aan opgraven, survey, boren, en de hieraan gerelateerde veldregistratie. In de bachelor valt al het facultaire veldonderzoek onder de Field school.
Hoewel je zelf een keuze mag maken uit de verschillende beschikbare veldwerkprojecten, wordt er op toegezien dat de combinatie van praktische vaardigheden (field schools en internship) samen voldoende diversiteit opleveren, zodat je over voldoende vaardigheden op diverse terreinen beschikt na afstuderen.

De duur van de stage is minimaal 17 dagen (5 ects), maar kan uit meerdere kortere stages bestaan. Een stage die langer duurt dan 17 dagen wordt echter slechts voor 5 ects geteld, de overige ects kunnen extra-curriculair op het diploma worden vermeld. Hiermee wordt voorkomen dat je je veldwerk te eenzijdig vormgeeft en hierdoor je kansen op de arbeidsmarkt verkleint.
Vooraf moet een veldwerk- of stageovereenkomst worden ingevuld. Bekijk voor gedetailleerde informatie over deze overeenkomst en de gang van zaken betreffende veldwerk en stages, het Stagereglement op de facultaire website.
Enrol jezelf in de BlackBoard module om op de hoogte te blijven van aangeboden stages.
Neem voor meer informatie over Veldpracticum 2 contact op met de coördinator, dr Driessen, of direct met de regiocoördinatoren, die je inhoudelijk kunnen adviseren over regionale veldwerken en de individuele verslagen nakijken:

Regiocoördinatoren:

Let op: veldwerk kan alleen buiten de reguliere onderwijsperiodes worden gevolgd en kan niet worden herkanst. Verslagen kunnen wel worden verbeterd, mits de eerste versie binnen de deadline ingeleverd.
Indien het veldwerk niet gehaald wordt, dien je het jaar erop het gemiste onderdeel te herkansen. Zie ook het toetsbeleid van de opleiding Archeologie.

Leerdoelen

 • Verdieping van archeologische praktijkvaardigheden waarbij ook het werken in teamverband van belang is;

 • Inzicht in de relatie tussen onderzoeksvraag en gekozen veldmethode;

 • Ervaring opdoen (onder supervisie) in het methodisch beschrijven en kritisch analyseren van gegevens als vondsten, sporen en ruimtelijke gegevens waarbij beantwoording van de onderzoeksvraag voorop staat;

 • Inzicht in en indien mogelijk ervaring opdoen met diverse vormen van voorbereiding en uitvoering van veldonderzoek, inclusief een adequate omgang met de organisatorische, juridische, logistieke, maatschappelijke en administratieve aspecten;

 • Kennis van en inzicht in de diverse archeologische methoden en technieken en weten onder welke omstandigheden en met welk doel deze toegepast kunnen worden;

 • Hierover te rapporteren conform vooraf gestelde eisen in een stageverslag;

 • Kennis van de historische en theoretische context.

Onderwijsvorm

Practicum.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:
3,5 week veldwerk, met een verslag waarin het raamwerk van het onderzoek, de gegevens en de analyses verwerkt zijn.

Toetsing

 • De beoordeling van de stage vindt plaats op basis van het stageverslag en de beoordeling van de stagebegeleider tijdens het veldwerk;

 • Van elke stagedag dient een dagrapport in de bijlage van het stageverslag gevoegd te zijn.

Het stageverslag dient 6 weken na de laatste stagedag ingeleverd te zijn.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over het veldpracticum contact op met dr. ir. M.J. Driessen, of met een van de bovengenoemde stagecoördinatoren per regio.

Opmerkingen

 • Aanwezigheid verplicht;

 • Het Veldpracticum wordt in zowel het Nederlands als Engels gedoceerd.