Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Taalwetenschap)

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een serie colleges over academische vaardigheden. De colleges zijn onderverdeeld in vier modules.

 • Module: Onderzoeksvaardigheden

 • Module: Schriftelijke presentatievaardigheden

 • Module: Mondelinge presentatievaardigheden.

Deze colleges bereiden voor opmaken deel uit van de studielast van de de cursussen Taalgebruik & diversiteit en Historische taalkunde in het tweede semester.

Leerdoelen

Leerdoelen module Onderzoeksvaardigheden
Studenten:

 • kunnen een argumentatiestructuur in een betoog herkennen en gebruiken;

 • kunnen drogredenen herkennen en uitleggen;

 • zijn in staat vakliteratuur selecteren met behulp van digitale technieken (catalogus bibliotheek, Google Scholar, WorldCat, Web of Science);

 • kunnen bronnen (boeken, artikelen, websites) beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid met gebruik van bibliothecaire databases en internet-tools;

 • hebben kennis van het begrip plagiaat en wetenschappelijke integriteit;

 • hebben inzicht in de verschillende vormen van plagiaat, de noodzaak van verwijzen en het voorkomen van onopzettelijk plagiaat;
  zijn in staat op correcte wijze bronnen te gebruiken (citeren, parafraseren, samenvatten).

Leerdoelen module Schriftelijke presentatievaardigheden
Studenten:

 • kunnen uitleggen hoe een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag (incl. deelvragen) geformuleerd kan worden;

 • weten hoe een academische tekst goed opgebouwd kan worden;

 • kennen het belang van het afbakenen van een onderwerp en hebben kennis van manieren om een onderwerp af te bakenen;

 • hebben kennis van de eisen die gesteld worden aan een academische (schrijf)stijl , met inbegrip van zinsbouw, de opbouw van een goede alinea;

 • hebben kennis van verschillende systemen voor verwijzen en zijn in staat de stijl die in hun discipline gangbaar is correct toe te passen;

 • hebben kennis van software op het gebied van referentiemanaging.

Leerdoelen module Mondelinge presentatievaardigheden
Studenten:

 • hebben technieken verworven voor het houden van een mondelinge presentatie;

 • kunnen een helder en beargumenteerd betoog houden in een wetenschappelijke stijl, met optimaal gebruik van presentatietechnieken;

 • beschikken over een goede spreek- en presentatietechnieken.

Rooster

Zie het collegerooster van de opleiding:
Een volledig overzicht van de bijeenkomsten wordt op Blackboard geplaatst.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

Studielast

 • Bijwonen colleges Module 2: Onderzoeksvaardigheden: 6 uur

 • Bijwonen colleges Mondelinge presentatievaardigheden: 6 uur
  (onderdeel van cursus Historische taalkunde)

 • Bijwonen colleges Schriftelijke presentatievaardigheden: 6 uur
  (onderdeel van cursus Taalgebruik & diversiteit

De studielasturen worden berekend bij de vakken waaraan de colleges Academische vaardigheden gekoppeld zijn.*

Toetsing

De academische vaardigheden komen aan bod binnen de genoemde cursussen uit het eerste jaar en worden op die manier getoetst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de berichtgeving, algemene cursusinformatie, cursusmateriaal en uitgebreide roosterinformatie.

Literatuur

J.J.W. Buis, G. Post & V.R. Visser (2015). Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies. Amsterdam : Amsterdam University Press.
Het benodigde materiaal wordt op college uitgedeeld of op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Voor het onderdeel Academische Vaardigheden is aanmelding via uSis niet nodig; wel noodzakelijk is aanmelding voor de Blackboardcursus Academische Vaardigheden Taalwetenschap.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Dr. S.E. Pronk-Tiethoff.

Opmerkingen

N.v.t.