Studiegids

nl en

Scriptie master rechtsgeleerdheid

Vak
2016-2017

NB Deze vakbeschrijving geldt voor alle afstudeerrichtingen Rechtsgeleerdheid, behalve Public International Law en European Law.

Aparte regelingen per afstudeerrichting m.b.t. deadlines, introductiecolleges et cetera staan vermeld op de Blackboardomgeving van de desbetreffende afstudeerrichting.

Toegangseisen

Studenten die minimaal 20 EC of drie vakken van hun masterprogramma hebben behaald, kunnen beginnen aan hun masterscriptie, d.w.z. kunnen aanspraak maken op scriptiebegeleiding door een docent.

Beschrijving

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding. U doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp. U dient te laten zien dat u – onder begeleiding – in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, in een vraag- of probleemstelling te formuleren, kritisch te duiden en analyseren, en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen, mede met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en literatuur. Kennis, theorie, inzicht en vaardigheden moeten methodologisch worden toegepast en mede via een kritische oordeelsvorming beargumenteerd tot uitdrukking worden gebracht in een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en literatuurlijst).

Leerdoelen masterscriptie

Na afronding van de masterscriptie hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Toepassen kennis en inzicht

  • De student is in staat met behulp van de kennis opgedaan in regelgeving, literatuur, jurisprudentie en andere bronnen een relevante onderzoeksvraag (probleemstelling) te formuleren en deze gestructureerd op te splitsen in deelvragen.

  • De student is in staat zelfstandig informatie te verzamelen en te selecteren die hij nodig heeft voor de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en) (literatuur, regelgeving, jurisprudentie).

  • De student is in staat juridisch materiaal (wetenschappelijke literatuur, wetgeving, jurisprudentie) te begrijpen, diepgaand en adequaat en kritisch te analyseren en toe te passen op de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en).

  • Het nader ontwikkelen van de vaardigheden om op adequate wijze wetenschappelijk juridisch onderzoek te verrichten en daarvan verslag te doen.

Oordeelsvorming

  • De student is in staat juridisch-wetenschappelijke literatuur op waarde te schatten.

  • De student is in staat de verschillende feiten en meningen uit het door hem zelf gevonden en geanalyseerde materiaal tegen elkaar af te wegen en op deze manier te komen tot een beargumenteerde, verantwoorde afweging bij de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en).

  • De student is in staat kritische, onafhankelijke, conclusies te trekken op basis van de resultaten van zijn onderzoek en deze in een breder kader te plaatsen.
    Communicatie

  • De student is in staat zijn vraagstelling, onderzoek en conclusies – inclusief bronvermelding – te presenteren in de vorm van een helder, leesbaar en gestructureerd betoog dat voldoet aan de eisen van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek.

Inleverprocedures

U dient uw scriptie in ieder geval digitaal in te leveren. Deze wordt namelijk via een computerprogramma op plagiaat gecontroleerd. Veel scriptiebegeleiders stellen daarnaast prijs op een geprint exemplaar. Op de Blackboardomgeving van uw afstudeerrichting staan de exacte inleverprocedures beschreven.

Rooster

De masterscriptie wordt in beginsel doorgaans grotendeels geschreven in het tweede semester van de opleiding (en in het eerste semester van het studiejaar voor en door studenten die in februari zijn gestart). Bij een aantal afstudeerrichtingen krijgen studenten echter al in het eerste semester een introductiecollege of wordt hun gevraagd een begin te maken met de scriptieopzet. Het is hoe dan ook raadzaam tijdig – nog tijdens het eerste semester dat u de opleiding begint – te beginnen met u te oriënteren op de scriptie, om studievertraging te voorkomen.

Toetsing

Twee examinatoren beoordelen het eindwerkstuk onafhankelijk van elkaar.

Meer informatie over de masterinscriptie

In de facultaire scriptiehandleiding staat beschreven wat er van je wordt verwacht bij het schrijven van de scriptie en welke begeleiding jij kunt verwachten van je scriptiebegeleider. Daarnaast bestaat er voor de meeste afstudeerrichtingen Rechtsgeleerdheid nog een aparte scriptieleidraad en/of Blackboardomgeving, zie daarvoor de website of Blackboardomgeving van je afstudeerrichting.

Ten slotte, ook in de Onderwijs- en examenregeling (OER, zie de artikelen) en in de Regels&Richtlijnen Tentamens en Examens (R&R, zie bv. de artikelen ) zijn bepalingen over de masterscriptie opgenomen.