Studiegids

nl en

Het Spaanse wereldrijk in de zestiende eeuw

Vak
2016-2017

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Spanje was het eerste Europese land dat een enorm wereldrijk wist op te bouwen, voornamelijk in Amerika. Wat zochten deze Europeanen in Amerika? Welke conflicten werden er uitgevochten? Hoe probeerde men dit rijk vanuit Spanje te bestuderen? In dit college bekijken we het Spaanse wereldrijk vanuit het moederland met aandacht voor alle bij Amerika betrokken groepen en personen. Welke invloed had Amerika op Spanje en op de Spanjaarden? Zijn de Spanjaarden slapend rijk geworden of heeft het hun eigen maatschappij eerder ontregeld? We doen onderzoek naar drie fasen (de eerste ontmoetingen, de bloedige veroveringen en de uitbouw van de bestuurlijke organisatie) die samen de gehele zestiende eeuw beslaan.

De studenten maken voor hun eigen onderzoek voornamelijk gebruik van secundaire literatuur in de moderne talen, maar er worden ook een aantal korte primaire bronnen (in vertaling) op college besproken. De deelnemers kunnen bij het maken van hun werkstuk gebruik maken van (vertalingen van) reisverslagen en kronieken, maar dit is optioneel.

Dit werkcollege is gekoppeld aan het KC-college Global connections.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. Krijgt inzicht in de ontwikkelingen van het bestuur van het Spaanse wereldrijk in de zestiende eeuw
 2. Maakt kennis met enkele korte uitgegeven Spaanse bronnen in Engelse vertaling
 3. Verwerft inzicht in de internationale politieke verhoudingen en in de relatie tussen kerk en staat in de zestiende eeuw.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen werkcollege: 26 uur

 • Voorbereiding colleges en bestuderen algemene literatuur: 60 uur

 • Eigen onderzoek en werkstuk: 150 uur

 • Mondelinge presentatie: 18 uur

 • Opdrachten voor colleges: 26 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 6-10

 • Opdrachten op college

 • Getoetste leerdoelen: 1, 5-10

Weging

Werkstuk: 70%
Mondelinge presentatie: 10 %
Opdrachten op college: 20%
Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - uitwisseling van documenten tussen studenten en docent;

 • literatuur.

Literatuur

Henry Kamen, Empire. How Spain became a world power 1492-1763 (HarperCollins, Perennial, New York 2004). ISBN: 0-06-019476-6.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

dr. R.P. Fagel### Opmerkingen

-