Studiegids

nl en

Geschiedenis

Programma

De opleiding in de propedeuse bestaat uit onderdelen die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele geschiedenis. Zo worden achtereenvolgens de Oude Geschiedenis, de Middeleeuwse Geschiedenis, de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, de Economische en Sociale Geschiedenis, de Vaderlandse Geschiedenis en de Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd aan de orde gesteld. Er wordt gedoceerd in een combinatie van hoor- en werkcolleges.

Na de propedeuse (het eerste jaar) stelt iedere student binnen het raamprogramma een eigen vakkenpakket samen. Door bepaalde accenten te kiezen kun je binnen de opleiding Geschiedenis afstuderen in één van de specialisaties. Deze bestaan uit zes afstudeerrichtingen (Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis) en vier tracks binnen de hoofdrichtingen: Amerikaanse Geschiedenis, Geschiedenis van de Europese Expansie en de Globalisering, Minderheden en- Migratiegeschiedenis en Maritieme Geschiedenis die een onderdeel zijn van respectievelijk Algemene Geschiedenis, Sociale Geschiedenis en Vaderlandse Geschiedenis.

Om in één van deze afstudeerrichtingen af te studeren moet de student minstens de volgende onderdelen hebben afgelegd op het desbetreffende vakgebied:

 • één tweedejaars werkcollege van 10 EC

 • één sectiespecifiek hoorcollege van 5 EC

 • één door de betreffende afstudeerrichting erkend hulpvak van 5 EC (dit geldt alleen voor studenten die in september 2013 of later met hun propedeuse zijn begonnen).

 • één derdejaars seminar van 10 EC

 • één derdejaars BA-eindwerkstuk van 15 EC. Het BA-eindwerkstuk wordt in het kader van een scriptieseminar geschreven onder begeleiding van een docent. Eventueel kan dit ook gebeuren in het kader van een tweede derdejaars seminar.

Naast bovengenoemde voorwaarden kunnen er per afstudeerrichting (en track) nog specifieke eisen of aanbevelingen gelden. Zie verder: Afstudeerrichtingen en tracks

De deeltijdopleiding Geschiedenis wordt vanaf 2014-15 niet meer aangeboden. Dat betekent dat er geen nieuwe deeltijdstudenten meer worden toegelaten, maar dat de deeltijdstudenten die al aan hun studie begonnen zijn, binnen de huidige regelingen, deze nog kunnen afmaken.

Eerste Jaar

Nieuwe eerstejaarsstudenten worden door de studiecoördinator en de onderwijsadministratie voorafgaand aan de eerstejaarsdag ingedeeld in werkgroepen. De studenten melden zich vervolgens, tijdens de eerste mentorbijeenkomst op de eerstejaarsdag onder begeleiding van hun studentmentoren, in uSis en Blackboard aan voor alle hoor-, werk- en themacolleges van het eerste semester. Later in het eerste semester melden zij zich met hulp van de studentmentoren aan voor de afsluitende activiteiten als (deel)tentamens en werkstukken.

Vanaf het tweede semester dienen studenten zichzelf geheel zelfstandig in te schrijven voor hoorcolleges en bijbehorende tentamens, en de werkcolleges en themacolleges en de daarbij behorende papers. Bij problemen kunnen zij in eerste instantie hulp vragen van hun studentmentoren.

Tweedejaars studenten die een eerstejaars werkcollege of themacollege moeten herkansendienen zich te melden bij studiecoördinator dhr. Matthijs Olieman en worden in overleg ingedeeld in één van de eerstejaarsgroepen.

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd voor 4 uur voor de eerstejaarsdag, en in het tweede semester 1 uur voorlichting over studieplan en onderwijsprogramma van het tweede jaar.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Propedeuse Hoorcollege Oude Geschiedenis (OG) 5
Propedeuse Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN) 5
Propedeuse Hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis (VG) 5
Propedeuse Themacollege I 5
Propedeuse Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschappen 5

Vaardighedenwerkcollege I (succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 EC op)

Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Oude Geschiedenis (OG) 0
Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN) 0
Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Vaderlandse Geschiedenis (VG) 0

Tweede semester

Propedeuse Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 5
Propedeuse Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC) 5
Propedeuse Hoorcollege Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) 5
Propedeuse Themacollege II 10

Vaardighedenwerkcollege II (succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 EC op)

Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 0
Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC) 0
Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) 0

Tweede Jaar

Tweede studiejaar

In het tweede studiejaar volgt de student één kerncollege, één werkcollege, één sectiespecifiek hoorcollege en één hulpvak per semester. De student kiest een werkcollege en een sectiespecifiek hoorcollege binnen de eigen afstudeerrichting, terwijl het andere werkcollege en sectiespecifiek hoorcollege niet uit dezelfde afstudeerrichting mogen komen om zo een brede kennis van de geschiedenis te garanderen. Neem bij onduidelijkheden éérst inhoud van de Onderdelen BA Vervolgfase Nieuwe Stijl door.

Eerste semester (totale studielast 30 EC):

 • Kerncollege 1

 • Werkcollege 1

 • Sectiespecifiek hoorcollege 1

 • Hulpvak 1

 • Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie

Tweede semester (totale studielast 30 EC):

 • Kerncollege 2

 • Werkcollege 2

 • Sectiespecifiek Hoorcollege 2

 • Hulpvak 2

 • Historiografie en geschiedfilosofie

Studenten die in september 2012 of eerder met de propedeuse begonnen zijn en al in 2013-14 enkele vakken uit het tweedejaar gehaald hebben, mogen nog via het oude programma (dat tot 31 augustus 2014 gold) hun tweede en derde jaar afmaken. Zie voor de oude opzet: Onderdelen BA Vervolgfase Oude Stijl. Voor de post-propedeutische tentamens is de geldigheidsduur tien jaar. Zie artikel 4.7 van de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Kerncollege BA2: De grenzen van de macht 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Kerncollege BA2: Global Connections 5
Historiografie en Geschiedfilosofie 5

Hoorcolleges, werkcolleges en hulpvakken

Kies voor elk semester één vak uit de lijst ‘hoorcolleges, één uit de lijst ‘BA2 werkcolleges’ en één uit de lijst ‘hulpvakken’.
NB Het studieaanbod wijzigt ieder studiejaar.

Hoorcolleges Oude Geschiedenis

Geloof aan de Goden: Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld 5
Britannia: een Romeinse provincie “aan gene zijde van de Oceaan” 5

Hoorcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

Middeleeuwse kruistochten 5
Vechten, bidden en verplegen. Geschiedenis van de geestelijke ridderorden 5

Hoorcolleges Sociale Geschiedenis

De Geschiedenis van Marokko en Marokkanen in Nederland 5
From Captivity to Commodification: Slavery in Global History 5
Geschiedenis van het Antisemitisme 5
The History of European Integration 5
Voorbij de dreiging 5

Hoorcolleges Economische Geschiedenis

From Captivity to Commodification: Slavery in Global History 5
The History of European Integration 5
Markt en macht. De wereldeconomie van handelskapitalisme naar globalisering, 1500-2016 5

Hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis

De Republiek en Europa, een diplomatieke geschiedenis, 1600-1800 5
Mensen als goederen. Maritieme aspecten van migratie (1600-heden) 5
'De Dageraad der Volksbevrijding’. Socialisten, arbeiders en de staat in Nederland 5

Hoorcollege Algemene geschiedenis

From Bradford to Obama: An Introduction to American Studies 5
Geschiedenis van de Europese Expansie 1500-1940 5
Geschiedenis van Rusland, onder tsaren en communisten 5
Staat en natie vanaf ca. 1500 tot heden vanuit vergelijkend wereldhistorisch perspectief 5
Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Afrika van Nul tot Nu 5
Van Columbus tot Castro. Geschiedenis van het Caraïbisch Gebied 5
De geschiedenis van Spanje 5

Werkcolleges Oude Geschiedenis (De grenzen van de macht)

Keizers, goden en conflicten: vroege christenen in Romeins Klein-Azië 10
De Romeinse Democratische Republiek? 10

Werkcolleges Oude Geschiedenis (Global Connections)

Het Greek Wide Web: archaïsche kolonisatie en netwerk-theorie 10

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis (De grenzen van de macht)

Voor vorst of vaderland? Identiteiten in de late middeleeuwen 10

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis (Global Connections)

Medische kennis en gedragsregels in de Late Middeleeuwen 10

Werkcolleges Sociale Geschiedenis (De grenzen van de macht)

Agressie en geweld, 1650-2000 10
Modelburgers en Zondebokken: mechanismen van in- en uitsluiting in de Nederlandse samenleving 10

Werkcolleges Sociale Geschiedenis (Global Connections)

Afrikanen in Amerika: Slavernij en emancipatie in de Verenigde Staten, 1619-1877 10
De Great Divergence: welvaart en levensstandaard in een globaliserende wereld, 1750-1914 10
Anti-immigration since the late nineteenth century 10

Werkcolleges Economische Geschiedenis (De grenzen van de macht)

Voedselrellen, voedselhandel en overheidsoptreden in West-Europa, 1500-1900 10

Werkcolleges Economische Geschiedenis (Global Connections)

De Great Divergence: welvaart en levensstandaard in een globaliserende wereld, 1750-1914 10

Werkcolleges Vaderlandse Geschiedenis (De grenzen van de macht)

De constructie van de natie: Nederland, 1813-1914 10
‘Double agents’: diplomaten, informanten, makelaars, ritselaars en bedriegers 10
Religieus conflict en tolerantie in de Nederlanden, 1520-1750. Nederlandse oplossingen voor een Europees probleem? 10

Werkcolleges Vaderlandse Geschiedenis (Global Connections)

Religieuze vluchtelingen in de vroegmoderne Nederlanden: identiteit en impact 10
De maritieme Gouden Eeuw. Overzeese expansie en dagelijks leven in de Nederlandse Republiek 10
Modern imperialisme en dekolonisatie: een militair perspectief 10

Werkcolleges Algemene Geschiedenis (De grenzen van de macht)

Aux Armes, Citoyens! De Franse Revolutie nader bekeken 10
Opstand of rebellie? De argumenten voor verzet (1127-1776) 10
De kwestie Noord-Ierland 10
Constitutions Before Modernity: “The Law of the Land” in Late Medieval and Early Modern Europe 10
Van de opkomst van het Tweede Duitse Keizerrijk tot de ondergang van de Weimarrepubliek: de Duitse politieke cultuur tussen 1871 en 1933 10
Misdaad en straf in Europa en Azië (1800-1900): een vergelijkend perspectief 10
“The Quest for Peace and Justice”: Pacifism and Peace Activism in Twentieth Century America 10

Werkcolleges Algemene Geschiedenis (Global Connections)

‘Survival of the fittest’: Darwin, rassenleer en eugenetica 10
Global Perspectives on the American Civil War: "We Will Wrap the World in Fire” 10
Het Spaanse wereldrijk in de zestiende eeuw 10
Militaire Revoluties in Azië (1500-1800) 10
Vergelijkende koloniale geschiedenis: Nederlands- en Brits-Indië, 1750-1950 10
America and the Vietnam War 10

Herkansings Werkcolleges (Global Connections)

Geschiedenis en Antropologie van Afrika 2: Arbeidsmigratie in Zuidelijk Afrika 10
Migratie van nul tot nu 10

Hulpvakken Oude Geschiedenis

Antieke inscripties als bron 5
Antieke munten als bron voor de Oudheid 5
Onderwerpen uit de Griekse papyrologie (teksten in vertaling) 5

Hulpvakken Middeleeuwse Geschiedenis

Middeleeuwse paleografie 5
De werkplaats van de Mediëvist 5

Hulpvakken Sociale Geschiedenis

Digital History 5
Oral History 5
Oud Schrift 5
Statistiek voor Historici 5
Zichtbare Geschiedenis: inleiding in de visuele bronnen voor moderne geschiedenis 5
Archivistiek: zoeken, vinden en gebruiken van digitale en analoge archieven 5

Hulpvakken Economische Geschiedenis

Statistiek voor Historici 5
Digital History 5
Oud Schrift 5
Archivistiek: zoeken, vinden en gebruiken van digitale en analoge archieven 5

Hulpvakken Vaderlandse Geschiedenis

Ad fontes. Bronnen voor de vroegmoderne geschiedenis 5
Oral History 5
Oud Schrift 5
Digital History 5
Zichtbare Geschiedenis: inleiding in de visuele bronnen voor moderne geschiedenis 5
Archivistiek: zoeken, vinden en gebruiken van digitale en analoge archieven 5
Koloniale en wereldgeschiedenis: Nederlandse bronnen als venster op de wereld 5

Hulpvakken Algemene Geschiedenis

Ad fontes. Bronnen voor de vroegmoderne geschiedenis 5
Statistiek voor Historici 5
Digital History 5
Oral History 5
Zichtbare Geschiedenis: inleiding in de visuele bronnen voor moderne geschiedenis 5
Archivistiek: zoeken, vinden en gebruiken van digitale en analoge archieven 5
Koloniale en wereldgeschiedenis: Nederlandse bronnen als venster op de wereld 5

Derde Jaar

Derde studiejaar

In het derde jaar volgt de student een BA-seminar uit het aanbod van de afstudeerrichting, terwijl in het tweede semester binnen dezelfde richting het BA-eindwerkstuk wordt geschreven. Verder volgt de student in het eerste semester nog een sectiespecifiek hoorcollege naar keuze en heeft hij nog 30 EC keuzeruimte die hij kan invullen met een minor, stage of buitenlandverblijf.

Eerste semester (totale studielast 30 EC):

Tweede semester (totale studielast 30 EC):

Zie ook informatie over de keuzeruimte

Vak EC Semester 1 Semester 2

Hoorcollege

Kies één hoorcollege (5 EC). Zie hiervoor het overzicht van Hoorcolleges

Seminars

Kies één van onderstaande vakken:
NB Het studieaanbod wijzigt ieder studiejaar.

Seminar Oude Geschiedenis

Hard gelach: Romeinse humor voor historici 10
Seks, sekse en seksualiteit in de Grieks-Romeinse wereld 10
Abracadabra: (on)geletterdheid in antieke religies 10

Seminar Middeleeuwse Geschiedenis

Funduqs, vitten, factorijen. Koopliedengemeenschappen en de organisatie van internationale handel tot 1600 10
Huwelijk en gezin in de middeleeuwen 10

Seminar Sociale Geschiedenis

De criminele stad, 1600-1900 10
De macht van het gezin. Huishoudens als agents in sociale en economische ontwikkeling, ca. 1600-1900 10
Religion, Trade and Bureaucracy in Ottoman Non-Muslim Diasporas 10
Seeking Asylum: From the Bible to Boat People 10
Slavernij en manumissie in de Nederlandse Caraïben, 1733-1863 10

Seminar Economische Geschiedenis

Buiten controle van de compagnie: wereldwijde smokkel in de vroegmoderne tijd 10
De macht van het gezin. Huishoudens als agents in sociale en economische ontwikkeling, ca. 1600-1900 10
Religion, Trade and Bureaucracy in Ottoman Non-Muslim Diasporas 10
Transities op weg naar duurzaamheid, 1950-2016 10

Seminar Vaderlandse Geschiedenis

Mondige burgers. Petities in Nederland van smeekschrift tot burgerinitiatief 10
De Joodse Raad 10
Rampspoed op zee. Bewijsvoering en berechting van scheepsongevallen 10
Mannen met macht. De kerngroep van de Heren Staten-Generaal, 1650-1700 10

Seminar Algemene Geschiedenis

‘Het verleden voorbij’: over Grote Verhalen en Post-Prefixes 10
Noisy neighbours: de Hugenotenoorlogen in een Europese context 10
Sovjetgeschiedenis en herinnering 10
Euraziatische reisverslagen in de zestiende en zeventiende eeuw 10
Populisme, charismatisch leiderschap en ideologische oriëntatie in de 20e-eeuwse Caraïbische politiek 10
The American Political System 10
Africa History & Anthropology 3: The History of Ideas and Institutions in Africa 10
Schrijven door en voor heersers: egodocumenten en vorstenspiegels 10
Dorst naar kennis: Wetenschap en geleerdheid van de middeleeuwen tot de moderne tijd 10
Koloniale bestuurders en lokale elites. Bestuur en rechtspraak in koloniaal Indonesië, 1800-1942 10
The United States and Western-Europe in the ‘American Century’ 10

Keuzeruimte

BA Scriptie Seminar

BA Scriptieseminar Geschiedenis 0

BA eindwerkstuk

BA Eindwerkstuk Geschiedenis 15

Meer info

Eindtermen van de opleiding
Aanvullende eisen BSA
Het Programma
Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten
Compensatieregeling

Eindtermen van de opleiding

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:

I. Kennis
Basiskennis en -inzicht:

 1. Kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop in grote lijnen met een concentratie op Europa en zijn interdependentie met de rest van de wereld, gedifferentieerd naar tijdvak, van de oudheid tot het heden, en naar aspect, met name vaderlandse en sociaal-economische geschiedenis, waarbij – voor zover dit vakgebied tevens in het voortgezet onderwijs aan de orde is geweest – is voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit is overtroffen;

 2. Kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen;

 3. Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de geschiedschrijving en de wetenschap der geschiedenis;

 4. Kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap;

 5. Enige kennis van en inzicht in de grondslagen, c.q. de wijsbegeerte van de (geschied)wetenschap;

 6. Enige kennis van en inzicht in begrippen en methoden van (hulp)wetenschappen relevant voor de geschiedwetenschap en in een interdisciplinaire werkwijze.
  Gespecialiseerde kennis van en inzicht in één of enkele van de afstudeerrichtingen:

 7. Brede kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van de gekozen afstudeerrichting;

Met speciale aandacht:

 • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C.-400 n.C; sociaal-economische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact;

 • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor de Middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder voor etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart en contacten met de buiten-Europese wereld;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd, de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief, en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw;

 • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de verschillen naar klasse, gender, etniciteit en religie; verplaatsing van mensen, goederen en ideeën; verbanden tussen mensen (individueel en collectief), bedrijven, staten en (internationale) organisaties (inclusief kerken) vanaf 1600. Inzicht daarin wordt gebruikt om hedendaagse gebeurtenissen en ontwikkelingen te verklaren;

 • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland vanaf de zestiende eeuw;

 • bij de afstudeerrichting Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa;

 • bij de afstudeerrichting Maritieme Geschiedenis voor de ontwikkeling van de Nederlandse scheepvaart en overzeese handel vanaf de 16e eeuw; de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren in multidisciplinair perspectief.

 1. Brede kennis van en inzicht in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken e.d. van het gekozen hoofdonderdeel / de subspecialisatie,

met speciale aandacht:

 • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie;

 • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving m.b.t. de Nederlanden in brede zin; paleografie; bronnenkunde;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

 • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving en inzicht in de interactie tussen beleid en economie;

 • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor het combineren van verschillende primaire bronnen (mondelinge bronnen, romans, beeldmateriaal, schoolboeken, kranten, volkstellingen en statistieken), uit diverse archieven (overheden, bedrijven en organisaties) met gebruikmaking van theorieën uit andere disciplines;

 • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis;

 • bij afstudeerrichting Amerikaanse Geschiedenis voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten;

 • bij de afstudeerrichting Maritieme Geschiedenis voor heuristiek, bronnenkunde, archiefonderzoek, diachronisch onderzoek, en het gebruik van museale objecten als informatiedrager voor historisch onderzoek.

 1. Kennis van en inzicht in een van de andere afstudeerrichtingen van de opleiding en onderdelen van andere vakgebieden.

II. Vaardigheden
Afgestudeerden van de opleiding bezitten, buiten de algemene academische vaardigheden zoals gedefinieerd door de faculteit (zie Bijlage B), de volgende vaardigheden:

 1. het vermogen historische bronnen te selecteren en te verzamelen met behulp van traditionele en moderne technieken, deze te analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid en deze te gebruiken bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek;

 2. het vermogen om relatief grote hoeveelheden informatie en materiaal te organiseren en te verwerken;

 3. het vermogen onderzoeksvaardigheden snel en efficiënt te extrapoleren naar en toe te passen in een ander kennisdomein dan wel ander vakgebied om een helder en goed opgebouwd antwoord te kunnen formuleren in woord en geschrift in correct Nederlands op vragen van derden die (een onderwerp) in dat kennisdomein dan wel vakgebied betreffen voor specialisten en niet-specialisten.

III. Academische attitude
Afgestudeerden van de opleiding bezitten, buiten de attitudes voortkomend uit de algemene academische vaardigheden zoals gedefinieerd door de faculteit (zie Bijlage B van de facultaire onderwijs- en examenregeling), de volgende vermogens:

 1. kritisch te reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 2. zich een oordeel te vormen op het vakgebied waarin alle relevante (sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke en/of ethische) aspecten zijn meegewogen;

 3. inzicht tentoonspreiden in de maatschappelijke relevantie van het vak geschiedenis in het algemeen en van de gekozen afstudeerrichting in het bijzonder.

Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair geformuleerde algemene academische vaardigheden.

Aanvullende eisen BSA

De opleiding hanteert een aanvullende eis ten aanzien van te behalen onderdelen voor het tweede studieadvies, genoemd in artikel 6.3.1, namelijk dat ten minste één van de twee Themacolleges behaald moet zijn.

Het Programma

Opbouw van het propedeuseprogramma
De opleiding in de propedeuse bestaat uit onderdelen die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele geschiedenis. Zo worden achtereenvolgens de Oude Geschiedenis, de Middeleeuwse Geschiedenis, de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, de Economische en Sociale Geschiedenis, de Vaderlandse Geschiedenis en de Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd aan de orde gesteld. Er wordt gedoceerd in een combinatie van hoor- en werkcolleges.

De hoorcolleges geven de grote lijnen aan, terwijl in de werkcolleges specifieke onderwerpen aan de orde komen, die aan de hand van teksten worden uitgediept. De keuze van de onderwerpen is zodanig dat de student inzicht krijgt in de grote lijnen van het geschiedverloop. Naast de genoemde vakken staat het vak Inleiding Historische Wetenschap, een eerste kennismaking met de geschiedtheorie. Tot slot schrijven propedeusestudenten in het kader van het Themacollege I een werkstuk van ca. acht pagina’s (ca. 3200 woorden) en in het kader van het Themacollege II een werkstuk van ca. twaalf pagina’s (ca. 5000 woorden) over een historisch thema.

De hoorcolleges worden afgesloten met een deeltoets en een afsluitend schriftelijk tentamen. Het gewogen gemiddelde van elk tentamen moet voldoende zijn. Er is echter de mogelijkheid om één onvoldoende te compenseren met een ruime voldoende voor een ander hoorcollege, al kan dit alleen als het gewogen gemiddelde van alle hoorcolleges hoger is dan een 6.0.

Het cijfer voor het werkcollege wordt bepaald op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van schriftelijke en mondelinge bijdragen. De drie werkcolleges die gegeven worden in één semester vormen samen een vaardighedencollege. Voor alle drie werkcolleges moet een voldoende worden gehaald om het gehele college met een voldoende af te ronden. Voor de beide themacolleges tellen het werkstuk, de participatie en het referaat mee bij de beoordeling.

Schema eerste jaar

Eerste semester EC
Oude Geschiedenis (OG) 5
Algemene Geschiedenis Nieuwe Tijd (AGN) 5
Vaderlandse Geschiedenis (VG) 5
Vaardighedenwerkcollege (VW: OG, AGN en VG) 5
Themacollege 1 (TC1) 5
Inleiding Historische Wetenschap 5

Totale studielast 30

Tweede semester EC
Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 5
Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC) 5
Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) 5
Vaardighedenwerkcollege (VW: MG, AGC en ESG) 5
Themacollege 2 (TC2) 10

Totale studielast 30

Extra uren:

 • Introductiedag in september: 4 uur

 • Voorlichting over tweede jaar en studieplan in april: 1 uur

Tweede en derde jaar
Na de propedeuse (het eerste jaar) stelt iedere student binnen het raamprogramma een eigen vakkenpakket samen. Door bepaalde accenten te kiezen kun je binnen de opleiding Geschiedenis afstuderen in één van de specialisaties. Deze bestaan uit zes afstudeerrichtingen (Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis) en vier tracks binnen de hoofdrichtingen: Amerikaanse Geschiedenis en Geschiedenis van de Europese Expansie en de Globalisering (beiden onderdeel van Algemene Geschiedenis); Minderheden- en Migratiegeschiedenis (onderdeel van Sociale Geschiedenis); Maritieme Geschiedenis (onderdeel van Vaderlandse Geschiedenis)

Om in één van deze afstudeerrichtingen af te studeren moet de student minstens de volgende onderdelen hebben afgelegd op het desbetreffende vakgebied:

 • één tweedejaars werkcollege van 10 EC

 • één sectiespecifiek hoorcollege van 5 EC

 • één door de betreffende afstudeerrichting erkend hulpvak van 5 EC (dit geldt alleen voor studenten die in september 2013 of later met hun propedeuse zijn begonnen).

 • één derdejaars seminar van 10 EC

 • één derdejaars BA-eindwerkstuk van 15 EC. Het BA-eindwerkstuk wordt in het kader van een scriptieseminar geschreven onder begeleiding van een docent. Eventueel kan dit ook gebeuren in het kader van een tweede derdejaars seminar.

Naast bovengenoemde voorwaarden kunnen er per afstudeerrichting (en track) nog specifieke eisen of aanbevelingen gelden. Zie verder: Afstudeerrichtingen en tracks

Tweede studiejaar
In het tweede studiejaar volgt de student één kerncollege, één werkcollege, één sectiespecifiek hoorcollege en één hulpvak per semester. De student kiest een werkcollege en een sectiespecifiek hoorcollege binnen de eigen afstudeerrichting, terwijl het andere werkcollege en sectiespecifiek hoorcollege niet uit dezelfde afstudeerrichting mogen komen om zo een brede kennis van de geschiedenis te garanderen. Neem bij onduidelijkheden éérst inhoud van de Onderdelen BA Vervolgfase Nieuwe Stijl door.

Eerste semester (totale studielast 30 EC):

 • Kerncollege 1

 • Werkcollege 1

 • Sectiespecifiek hoorcollege 1

 • Hulpvak 1

 • Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie

Tweede semester (totale studielast 30 EC):

 • Kerncollege 2

 • Werkcollege 2

 • Sectiespecifiek Hoorcollege 2

 • Hulpvak 2

 • Historiografie en geschiedfilosofie

Studenten die in september 2012 of eerder met de propedeuse begonnen zijn en al in 2013-14 enkele vakken uit het tweedejaar gehaald hebben, mogen nog via het oude programma (dat tot 31 augustus 2014 gold) hun tweede en derde jaar afmaken. Zie voor de oude opzet: Onderdelen BA Vervolgfase Oude Stijl. Voor de post-propedeutische tentamens is de geldigheidsduur tien jaar. Zie artikel 4.7 van de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Derde studiejaar

In het derde jaar volgt de student een BA-seminar uit het aanbod van de afstudeerrichting, terwijl in het tweede semester binnen dezelfde richting het BA-eindwerkstuk wordt geschreven. Verder volgt de student in het eerste semester nog een sectiespecifiek hoorcollege naar keuze en heeft hij nog 30 EC keuzeruimte die hij kan invullen met een minor, stage of buitenlandverblijf.

Eerste semester (totale studielast 30 EC):

Tweede semester (totale studielast 30 EC):

Keuzeruimte (BA 3)
De keuzeruimte in het derde studie jaar (30 EC) kan opgevuld worden met:

 • een minor
  (een samenhangend pakket van vakken)

 • keuzevakken
  (in Leiden, Nederland of buitenland: mag een student zelf samenstellen en vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie)

 • een stage
  (in binnen- of buitenland) voor de procedure zie de Studenten Loopbaan Service.

Met bovenstaande opties kun je een eigen accent geven aan je opleiding of je opleiding verbreden.

Meer informatie:

Zie ook informatie over de keuzeruimte

Voltijd en deeltijd

De deeltijdopleiding Geschiedenis wordt vanaf 2014-15 niet meer aangeboden. Dat betekent dat er geen nieuwe deeltijdstudenten meer worden toegelaten, maar dat de deeltijdstudenten die al aan hun studie begonnen zijn, binnen de huidige regelingen, deze nog kunnen afmaken.

BA- eindwerkstuk en afstudeereisen
Zie de aparte cursus beschrijving.

Afstudeerrichtingen

De opleiding geschiedenis kent de volgende afstudeerrichtingen.
Er zijn zes afstudeerrichtingen:

 • Oude Geschiedenis

 • Middeleeuwse Geschiedenis

 • Economische Geschiedenis

 • Sociale Geschiedenis

 • Vaderlandse Geschiedenis

 • Algemene Geschiedenis

Verder zijn er vier tracks:

 • Amerikaanse Geschiedenis (onderdeel van Algemene Geschiedenis)

 • Geschiedenis van de Europese Expansie en de Globalisering (onderdeel van Algemene Geschiedenis)

 • Minderheden- en Migratiegeschiedenis (onderdeel van Sociale Geschiedenis)

 • Maritieme Geschiedenis (onderdeel van Vaderlandse Geschiedenis)

Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

 • de masteropleiding History aan de Universiteit Leiden;

Compensatieregeling

Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:
a. het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt;
b. een student per cluster voor maximaal één onderwijseenheid een onvoldoende heeft behaald;
c. geen van de behaalde resultaten binnen een cluster lager is dan een 4.0.

Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht voldaan te hebben aan de eisen voor het examen waarop hij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden.

Met het oog op de hiervoor omschreven compensatieregeling zijn er de volgende clusters van onderwijseenheden binnen de opleiding:
In de propedeuse kan compensatie plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster:
-Hoorcollege Oude Geschiedenis (5 EC);
-Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (5 EC);
-Hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis (5 EC);
-Hoorcollege Economische en Sociale Geschiedenis (5 EC);
-Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (5 EC);
-Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (5 EC).

In de postpropedeuse is compensatie niet mogelijk.