Studiegids

nl en

Digital History

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Let op!
Dit college bestaat uit wekelijks afwisselende hoor- en werkcolleges. Na een inleidend hoorcollege in week 1 volgen er steeds de ene week een gezamenlijk hoorcollege en de daaropvolgende week verschillende werkcollege groepen (op verschillende tijdstippen). Je hoeft je in uSis alleen aan te melden voor het hoorcollege; tijdens het eerste hoorcollege zal de indeling van de werkgroepen gemaakt worden.

In dit college staat het digitaal zoeken, analyseren en presenteren van historische bronnen centraal. Digital informatie wordt steeds belangrijker voor het historisch onderzoek. De meest prachtige bronnen die historici eerst met veel moeite in archieven vonden – zoals sailing letters of criminele vonnissen – zijn nu te vinden op internet. Er zijn databases op internet die informatie bieden over talloze onderwerpen, zoals berichtgeving in kranten vanaf de negentiende eeuw, migratiepatronen over vijf eeuwen of verschillen in levenstandaard tussen landen over de hele wereld. Online databases maken het mogelijk om grote vragen te beantwoorden door een lange termijn perspectief of geografische vergelijking. Naast digitale bronnen maken historici ook gebruik van digitale methoden om historische bronnen te selecteren, bewaren of analyseren. Zo kan je ontdekken vanaf wanneer woorden als “slavernij” en “verzuiling” werden gebruikt en visueel maken in welke wijken in steden prostitutie vaak voorkwam. Ten slotte groeit het aantal mogelijkheden om historisch onderzoek digitaal te presenteren, zoals een wikipagina, blog of webtentoonstelling.

De cursus start met een hoorcollege. Daarna volgen er afwisselend hoorcolleges en werkcolleges.

Het Hulpvak Digital History wordt erkend door de afstudeerrichtingen Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis, Algemene Geschiedenis (AGN en AGC).

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 1. heeft kennis van het gebruik van de belangrijkste digitale bronnen en methoden voor historisch onderzoek.
 2. leert technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen en analyseren van digitaal bronnenmateriaal en digitale methoden van onderzoek.
 3. heeft inzicht in de waarde en beperkingen van digitale bronnen en methoden voor historisch onderzoek.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges ### Studielast

Totale studielast: 5EC x 28 uur = 140 uur

 • Volgen van colleges: 26 uur

 • Bestuderen van literatuur: 44 uur

 • Voorbereiding colleges: 20 uur

 • Take-home tentamen en opdrachten: 50 uur

Toetsing

 • Take-home tentamen(s) (20 %)
  Getoetste leerdoelen: 1 en 3

 • Opdrachten (80%)
  Getoetste leerdoelen: 1-3
  Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de deelcijfers van het take home tentamen (20%) en de afzonderlijke opdrachten (samen 80%).

Herkansing

De opdrachten en het take-home tentamen kunnen alleen worden herkanst indien alle deeltoetsen (opdrachten en take-home tentamen) zijn gemaakt en op tijd zijn ingeleverd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Beschikbaar stellen van studiemateriaal

 • Algemene informatie t.a.v. de cursus

 • Opdrachten

Literatuur

Literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. A(riadne) Schmidt

Opmerkingen

Geen.