Studiegids

nl en

Oud Schrift

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Studenten moeten Nederlands kunnen lezen.

Beschrijving

In deze cursus leer je Nederlandse handschriften uit de periode 1550-1800 lezen. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan praktische kennis op het gebied van o.a. het begrijpen van vroegmoderne teksten, het plaatsten van deze teksten in hun context, het maken van transcripties, tijdrekening, eenheden voor geld, maten en gewichten en veel voorkomende afkortingen en Latijnse begrippen. Bovendien wordt de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal behandeld. Ook wordt ingegaan op het verschijnsel teksteditie. Met het oog op een nadere kennismaking met de collegestof zal een excursie worden gemaakt naar een relevant archief of een onderzoeksinstelling. Voor diegenen die zich willen richten op (afstudeer)onderzoek in de geschiedenis van de Nederlanden in de vroegmoderne tijd is deze cursus verplicht.

Het hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichtingen Vaderlandse Geschiedenis en Economische en Sociale Geschiedenis

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
 • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

 • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

 • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 1. Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal van de vroegmoderne tijd.
 2. Kan teksten in hun historische en functionele context plaatsen en als zodanig begrijpen.
 3. Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal.
 4. Verwerft kennis van bronnentypes, tijdrekening, maten en gewichten uit de periode 1550-1800.
 5. Kan vroegmoderne handgeschreven Nederlandse teksten lezen.
 6. Heeft basiskennis over het maken van een teksteditie.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege, met excursie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 22 uur

 • Excursie: 4 uur

 • Voorbereiden college, inclusief verplichte literatuur en opdrachten: 112 uur

 • Toetsing: 2×1 = 2 uur

Toetsing

De cursus wordt getoetst door middel van:

 • Schriftelijk tentamen
  Getoetste leerdoelen: 1-7

 • Tussentijdse opdrachten, die worden ingeleverd bij de docent en die in het college worden besproken
  Getoetste leerdoelen: 6-7

 • Participatie tijdens het bespreken van primaire bronnen gedurende de colleges
  Getoetste leerdoelen: 2-5, 6

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers waarvan het schriftelijk tentamen voor 80% telt en de participatie en wekelijkse opdrachten voor 20 %.

Herkansing

Alleen het tentamen kan worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: - communicatie binnen de groep;

 • beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Reader Oud Schrift, 1550-1800. Het bestellen van readers kan via de bestelwebsite Universiteit Leiden. Zie readeronline verdere uitleg.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. W. Ronsijn
Dr. J.A.M. van Tol

Opmerkingen

Geen