Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Profileringsvak: Strafrechtelijk bewijsrecht

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (Zie OER).

Beschrijving

Een belangrijk onderdeel van het stafprocesrecht is het bewijsrecht. Hiermee wordt gedoeld op het samenstel van in de wet opgenomen en in de praktijk gegroeide regels die de bewijsbeslissing in het strafproces normeren. In dit vak wordt ingegaan op de kenmerken van het Nederlandse wettelijk bewijsstelsel en de eisen die het strafrechtelijk bewijsrecht in de wet en jurisprudentie stelt. Er is voorts ruimschoots aandacht voor de interdisciplinaire dimensie van strafrechtelijk bewijzen en de theorievorming over bewijs uit andere disciplines zoals de rechtspsychologie, de epistemologie en de statistiek.

Leerdoelen

Doel
Het doel is u meer diepgaand inzicht verschaffen in het strafrechtelijk bewijsrecht en de onderliggende concepten van ‘bewijs’ en ‘bewijzen’

Een opsomming van de leerdoelen:

 • U kunt ontwikkelingen op het terrein van het strafrechtelijk bewijsrecht en gangbare werkwijzen in de strafrechtspraktijk problematiseren vanuit de (interdisciplinaire) theorievorming over feitenonderzoek en bewijs;

 • U kunt in een complexe casus het strafrechtelijk bewijsrecht toepassen en beslissingen over het bewijs motiveren;

 • U kunt in een complexe casus beoordelen of een klacht over de bewijsmotivering in cassatie kans van slagen heeft.

 • U kunt de invloed van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op het strafrechtelijk bewijsrecht duiden en deze jurisprudentie betrekken bij het oplossen van bewijsrechtelijke vraagstukken.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoorcollege/ werkgroep

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten: M.J. Dubelaar

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering literatuur en jurisprudentie.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (100%)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de onderwijsbijeenkomsten.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Nader te bepalen studiemateriaal in de vorm van artikelen en jurisprudentie. Via blackboard zal een lijst beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. Mr. M.J. Dubelaar

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Kamer: C1.15

 • Bereikbaarheid: Tijdens spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: (071) 527 8916

 • E-mail: m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.01

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7518

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.