Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Profileringsvak: Bijzondere delicten

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

In de bachelor hebt u kennisgemaakt met het materiële strafrecht. Daarbij is de nadruk gelegd op bestudering van algemene leerstukken (het Algemeen Deel). U hebt met betrekking tot de strafbaarstellingen (het Bijzonder Deel) onder andere geleerd hoe ze kunnen worden geordend en gecategoriseerd. Voor het overige zijn de strafbaarstellingen vooral gebruikt om daarbinnen algemene leerstukken te vinden, te omschrijven en vervolgens die algemene leerstukken aan de hand van een concrete casus toe te passen. Aan de strafbaarstellingen is geen bijzondere aandacht besteed. Voor een goed begrip van het materiële strafrecht volstaat de bestudering van de algemene leerstukken echter niet. Het begrip is incompleet. Inzicht in de betekenis en de toepassing van bijzondere delicten is voor een vollediger begrip van de rijkdom en complexiteit van het materiële strafrecht gewenst. Tijdens het vak Bijzondere delicten staat bestudering van verschillende delicten centraal. Gekozen is voor een selectie van delicten die niet alleen in de rechtspraktijk in de belangstelling staan, maar die ook op het niveau van de materieelrechtelijke dogmatiek en theorie van belang zijn. Tijdens het onderwijs worden deze delicten centraal gesteld, waarbij in bijzonder aandacht wordt geschonken aan voor die delicten relevante rechtspraak, in het bijzonder die van de Hoge Raad. Bij de bestudering van deze delicten zullen ook algemene leerstukken aan de orde komen. Daarbij wordt aandacht geschonken aan het delictspecifieke karakter van algemene leerstukken en de betekenis daarvan voor dat leerstuk en het delict dat wordt bestudeerd. De kennis die tijdens het vak materieel strafrecht over deze leerstukken is opgedaan, wordt bij u als bekend verondersteld.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak beoogt een verdieping en een verbreding te geven van de reeds in de bachelor opgedane kennis van het materiële strafrecht door een aantal strafbaarstellingen aan een grondige studie te onderwerpen.

Een opsomming van de leerdoelen:

 • U kunt de betekenis van verschillende algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid in bijzondere delicten benoemen en toelichten;

 • U kunt de interpretatie van algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid in bijzondere delicten vergelijken met de algemene omschrijving van die leerstukken in het Algemeen Deel van het Wetboek van Strafrecht;

 • U kunt naar aanleiding van de vergelijking van de interpretatie van algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid in bijzondere delicten eventuele verschillen met de algemene omschrijving van die leerstukken in het Algemeen Deel van het Wetboek van Strafrecht verklaren;

 • U kunt rechterlijke uitspraken, parlementaire stukken en andere bronnen (zoals rechtsgeleerde literatuur) omtrent algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid in bijzondere delicten ontleden;

 • U kunt rechterlijke uitspraken, parlementaire stukken en andere bronnen (zoals rechtsgeleerde literatuur) omtrent algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid in bijzondere delicten in onderlinge samenhang kritisch beoordelen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: prof. mr. J.M. ten Voorde

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de per week voorgeschreven literatuur. Zie syllabus.

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: prof. mr. J.M. ten Voorde

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de per week voorgeschreven literatuur en vooral de jurisprudentie. Zie syllabus.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (75% van het eindcijfer)

 • Schrijven van een annotatie (25% van het eindcijfer)

Inleverprocedures
De annotatie wordt ingeleverd via blackboard. Zie syllabus.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Kluwer (laatste druk)

Reader:

 • Reader met teksten
  De overige ‘Stamliteratuur’ van de Masterspecialisatie Strafrecht, te weten:

 • G.J.M. Corstens/M.J. Borgers, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis..

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. J.M. ten Voorde

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 8928

 • E-mail: j.m.ten.voorde@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & criminologie

 • Afdeling: Straf- en strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.01

 • Openingstijden: Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: van 9.00 tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518 (mr. W. Bonis)

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak gaat uit van zelfstudie, verdieping en verbreding van bestaande kennis, grondige bestudering van en reflectie op enkele strafbaarstellingen in het Bijzonder Deel.