Studiegids

nl en

Statistiek I: Beschrijven en Presenteren

Vak
2016-2017

Omschrijving

Doel 1: Het geven van een inleiding in het gebruik van statistische methoden ten behoeve van politicologisch onderzoek.
Doel 2: Het uitvoeren van statistische analyses met behulp van SPSS.
Inhoud: Bij het bestuderen van vraagstukken op het gebied van de Politieke Wetenschap en de leer der Internationale Betrekkingen kan een onderzoeker empirische vragen stellen, zoals ‘wat is de invloed van opvattingen over Europese integratie op de voorkeuren voor politieke partijen?’ of ‘wat is de relatie tussen politieke systemen en het voeren van oorlog?’. Voor het beantwoorden van dergelijke empirische vragen hebben we i) data nodig en ii) methoden en technieken voor het verwerken van de data. In de cursus Statistiek I ligt het accent op de beschrijving van de data, eenvoudige statistische toetsen en het bekend maken met het computerprogramma IBM SPSS Statistics (SPSS). Het programma per week wordt t.z.t. bekend gemaakt op Blackboard.
De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. De hoorcolleges geven een introductie in de statistische analyse aan de hand van het tekstboek voor deze cursus. In de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit één keer per week hoorcollege en één keer per week werkcollege. De werkgroepen worden in de computerzalen gegeven. De studenten dienen opdrachten te maken en via Blackboard/Turnitin in te leveren.

Studiemateriaal

  • Field, Andy (2013) Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (4e editie). London: Sage. ISBN: 1446249182

  • Studenten dienen het SPSS Statistics 23 programma bij SURF aan te kopen.

Toetsing

De toetsing omvat drie onderdelen: cursuswerk (inleveren van opdrachten en participatie in de werkgroepbijeenkomsten, (10%) een SPSS-toets (45%) en een (schriftelijke) theorietoets (45%). De SPSS-toets wordt afgenomen in de laatste bijeenkomst van de werkgroepen en de theorietoets wordt collectief getentamineerd. Beide toetsen duren 90 minuten. Voor de theorietoets moet men zich op tijd aanmelden! Voor de theorietoets dient u minimaal het cijfer 5,0 te halen om het vak met een voldoende te kunnen afsluiten.
Indien men een onvoldoende haalt voor het eindcijfer dan kan men de 90% die wordt behaald in de SPSS-toets en de theorietoets in één toets herkansen. Het is niet mogelijk om één onderdeel apart te herkansen. Het cursuswerk kunt u niet herkansen.

Tentamens

Eerste mogelijkheid: schriftelijk tentamen
Donderdag 22 december 2016, 09.00-10.30 in het USC.

Tweede mogelijkheid: SPSS toets en het schriftelijk tentamen
in FSW, zie roosterlink

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster