Studiegids

nl en

Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties

De afstudeerrichting IBO is gericht op internationale politieke vraagstukken en is daarom zeer geschikt voor studenten met een sterke internationale belangstelling, of het nu gaat over conflict en veiligheid, de werking van internationale organisaties, de kloof tussen arm en rijk, of internationale politiek-economische vraagstukken. Tijdens de studie komen belangrijke vragen aan de orde, zoals: In hoeverre is de rol van staten veranderd door de globalisering? Hoe effectief zijn internationale organisaties? Wat zijn de oorzaken van oorlog en waarom is het zo lastig om oorlogen te voorkomen en op te lossen? Welke invloed hebben de opkomende economische mogendheden op de wereldpolitiek? Deze en andere vraagstukken worden bestudeerd aan de hand van theorieën en benaderingen uit de politicologie en de leer van de internationale betrekkingen. Historische voorbeelden en ontwikkelingen in de actuele internationale politiek worden gebruikt om de theorieën en benaderingen te leren begrijpen.

Jaar 1

Introductiebijeenkomst

Bij aanvang van het eerste college Nationale Politiek 1, worden de nieuwe studenten welkom geheten door de Onderwijsdirecteur. Dit college vindt plaats op maandag 5 September 2016, van 11.00-13.00 uur in Gorleaus 4/5. Wij verzoeken alle studenten op tijd aanwezig te zijn. Het Gorleaus laboratorium bevindt zich op het Leiden Bio Science Park, Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden.

Werkgroepen

Het Instituutsbureau verzorgt de werkgroepinschrijving voor het vak Nationale Politiek I. Dit doe je dus niet zelf! Uiterlijk op vrijdag 26 augustus kun je via "uSis":https://usis.leidenuniv.nl:8011/psp/S4PRD/?cmd=login&languageCd=DUT zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Bij recidivisten wordt uiteraard rekening gehouden met de tweedejaarsvakken. Het is helaas niet mogelijk om van werkgroep te wisselen. Vanaf blok 2 kunnen studenten zich zelf inschrijven via uSis volgens onderstaand schema (vol=vol):
Blok 2: Van maandag 11 juli 2016, 10.00 uur - tot zondag 23 oktober 2016, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 5 december 2016, 10.00 uur - tot zondag 22 januari 2017, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 5 december 2016, 10.00 uur - tot zondag 19 maart 2017, 23.59 uur

Overgangsregelingen

 • Aan studenten die zijn gestart in studiejaar 2015-2016 en één van onderstaande propedeusevakken nog niet hebben behaald, wordt de mogelijkheid geboden deze in studiejaar 2016-2017 af te ronden:
 1. Europese Geschiedenis
 2. Internationale Politiek II
 3. Internationaal Recht
  -Studenten die zijn gestart in studiejaar 2015-2016 en Politiek en Politieke Wetenschap nog niet hebben behaald, dienen vaardigheden I en vaardigheden II te volgen.

Tentamens

Bekijk "hier":http://www.fsw.leidenuniv.nl/onderwijs/reglementen/tentamenregeling-osc.html de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Mentoraat 0

Blok 1

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel 5
Internationale Politiek I 5
Vaardigheden 1: Tekstinterpretatie 2

Blok 2

Inleiding Internationale Organisaties 5
Politiek en Beleid 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5
Vaardigheden 2: Argumentatie 3

Blok 3

Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen 5
Economie voor Politicologen 5
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5
Vaardigheden 3: Boekrecensie 2

Blok 4

Inleiding Politieke Wetenschap II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen 5
Politiek van de Europese Unie 5
Vaardigheden 4: Kritische Beschouwing 3

Vakken aangeboden voor recidivisten

De vakken Europese Geschiedenis, Internationale Politiek 2 en Internationaal Recht worden in het academisch jaar 2016-2017 alleen aangeboden aan degenen die het vak nog niet behaald hebben. Vanaf het jaar 2017-2018 zullen deze vakken deel uitmaken van het curriculum van jaar 2.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Europese Geschiedenis 5
Internationale Politiek II 5
Internationaal Recht 5

Jaar 2

Werkgroepen

Inschrijving in uSis is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van maandag 11 juli 2016, 10.00 uur - tot zondag 28 augustus 2016, 23.59 uur
Blok 2: Van maandag 11 juli 2016, 10.00 uur - tot zondag 23 oktober 2016, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 5 december 2016, 10.00 uur - tot zondag 22 januari 2017, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 5 december 2016, 10.00 uur - tot zondag 19 maart 2017, 23.59 uur

Let op: het Instituutbureau verzorgt de inschrijving voor de eerstejaarswerkgroepen van het 1e blok in de week van 22 t/m 26 augustus voor alle studenten, dit doe je dus niet zelf! Uiterlijk op vrijdag 28 augustus ontvang je vanuit uSis een bevestiging van de inschrijving per email (umail). Bij de inschrijving van recidivisten in de eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met vakken die in het tweede jaar worden gevolgd.

Tentamens

Bekijk "hier": http://www.fsw.leidenuniv.nl/onderwijs/reglementen/tentamenregeling-osc.html de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Overgangsregelingen

 • Aan studenten die zijn gestart in studiejaar 2015-2016 en één van onderstaande propedeusevakken nog niet hebben behaald, wordt de mogelijkheid geboden deze in studiejaar 2016-2017 af te ronden:
 1. Europese Geschiedenis
 2. Internationale Politiek II
 3. Internationaal Recht
  -Studenten die zijn gestart in studiejaar 2015-2016 en Politiek en Politieke Wetenschap nog niet hebben behaald, dienen vaardigheden I en vaardigheden II te volgen.
Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Comparative Analysis of Political Systems 10
Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek 5

Blok 2

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek 10
Politiek en Beleid 5

Blok 3

Rationele Keuzetheorie 5
Introduction to International Political Economy 10

Blok 4

International Security 5
Politiek van de Europese Unie 5
Ethische Kwesties in de Wereldpolitiek 5

Voortgangseisen derde jaar

Vervolgcursussen: Propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen (zie vakbeschrijvingen in de e-studiegids).
Bachelorproject: Propedeuse en minimaal 40 ECTS uit jaar 2, waaronder Methoden en Technieken van Politicologische Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het bachelorproject (zie vakbeschrijving in de e-studiegids).

Optioneel
Stage: Toestemming voor een stage wordt pas verleend indien je minimaal 40 EC van het tweede studiejaar hebt afgerond met inbegrip van het vak MTPO.
Studeren in het buitenland: Propedeuse en 30 ECTS eerste semester jaar 2
Selectie voor exchangeplekken bij buitenlandse universiteiten vindt plaats op basis van cijfergemiddelde en motivatie. Voor universiteiten buiten Europa geldt als extra eis een vakkengemiddelde van minimaal 6.8.
Klik hier voor meer informatie over studeren buiten Europa en binnen Europa.

Jaar 3

Vervolgcursussen

Inschrijven in uSis voor (maximaal) twee vervolgcursussen is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van maandag 11 juli 2016, 10.00 uur - tot zondag 28 augustus 2016, 23.59 uur
Blok 2: Van maandag 11 juli 2016, 10.00 uur - tot zondag 23 oktober 2016, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 5 december 2016, 10.00 uur - tot zondag 22 januari 2017, 23.59 uur
Blok 4 (Bachelorproject, let op: afwijkende periode): Van maandag 12 december 2016, 15.30 uur - tot zondag 22 januari 2017, 23.59 uur

De informatiebijeenkomst voor het Bachelorproject vindt plaats op donderdag 24 november 2016, 09.00-11.00 in SC01.

Vervolgcursussen hebben een maximum aantal deelnemers en vol=vol, dus schrijf je tijdig in! Bij minder dan 10 deelnemers is doorgang van een vervolgcursus niet gegarandeerd. Wij raden studenten aan om één vervolgcursus per blok te kiezen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Opbouw derde jaar

 1. Vervolgcursussen (2×10 EC=) 20 EC
  1. Vrije keuzeruimte 25 EC
  2. Bachelorproject 15 EC
Vrije Keuzeruimte Politicologie / IBO 15/25

Blok 1: Vervolgcursussen

Freedom, Equality and Power: Topics in Political Philosophy 10
Politiek van Ontwikkelingslanden 10
Social Movements and Political Violence 10

Blok 2: Vervolgcursussen

Global Injustice: The Ethics of Poverty and Inequality 10
NGO’s in het Transnationale Maatschappelijk Middenveld 10
Publieke Opinie en Buitenlands Beleid 10

Blok 3: Vervolgcursussen

International Political Corruption 10
Legitimiteit van Militaire Missies 10
The Normative Dimensions of the Global Economy 10
Speltheorie en Toepassingen in de Internationale Politiek 10
Utopia, Anarchy and Anti-State Behaviour 10
Emerging Powers in World Affairs 10
Institutions and Inequality 10
Staat, Ontwikkeling en Ongelijkheid 10

Blok 4: Bachelorproject

Bachelorproject IBO 15

Blackboard & Turn it in

Blackboard

Uitgebreide cursusinformatie vind je op Blackboard. Je logt in met de per post toegezonden inloggegevens. Enroll je vervolgens per blok voor de Blackboardpagina’s van jouw vakken. Een vak kun je vinden via het tweede tabblad ‘Courses’ (vul hier de naam van het vak of het studiegidsnummer in). Aan de rechterzijde van de gezochte vak staat een dubbel pijltje. Klik hierop en je bent aangemeld (“enrolled’).

Turn it in

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in.

Studiebegeleiding

Mentoraat

Als eerstejaarsstudent van de BSc Politicologie en de BSc-specialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties krijg je een mentor toegewezen bij wie je terecht kunt met allerhande vragen over de opleiding en voor advies over studievaardigheden. In het mentoraat worden voorts informatieve bijeenkomsten georganiseerd over effectief studeren, carriereorientatie, e.d.

Zie onder jaar 1, ‘Mentoraat’ voor meer informatie.

Studieadviseurs

Met studiegeralateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van het Instituut Politieke Wetenschap.

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Ariane Berends

Meer info

Het bachelorprogramma in grote lijnen

Het eerste jaar van de opleiding omvat verplichte hoofd- en steunvakken. De hoofdvakken bieden een brede basis in de politicologie en de internationale betrekkingen, van begrippen, theorieën en benaderingen tot aan onderzoeksmethoden en statistiek. Ook is er aandacht voor zogenoemde ondersteunende vakken zoals ‘Economie voor Politicologen’.

In het tweede jaar volgen verdiepende vakken op deelterreinen van de internationale betrekkingen, zoals ‘International Security’ en ‘International Political Economy’.

In het derde studiejaar van de bacheloropleiding Politicologie is veel ruimte voor keuze. Het derde jaar biedt verdiepende vervolgcursussen gericht op meer specifieke internationale thema’s. De studie wordt afgerond met een bachelorscriptie op het terrein van de internationale politiek.

 • 2 Vervolgcursussen (2×10 ECTS=) 20 ECTS

 • Keuzevakken in de vrije keuzeruimte 25 ECTS

 • Een Bachelorproject van 15 ECTS

Examinatoren

Voor de examinatoren voor het academische jaar 2015-2016, zie besluit 31-08-2014 van de Examencommissie.