Studiegids

nl en

Bachelorproject IBO

Vak
2016-2017

Omschrijving

Doel: 1. Het leren toepassen van concepten, theorieën en methoden in een onderzoek binnen een van te voren door de docenten geformuleerd kader;
Doel: 2. Het uitvoeren van en rapporteren over een literatuur- of beperkt empirisch onderzoek
Inhoud: In het bachelorproject leren studenten onderzoeksvragen formuleren, onderzoek ter beantwoording van die vragen te ontwerpen, een eigen onderzoek uit te voeren, en over dat onderzoek verantwoord en helder te rapporteren. Er worden verschillende projecten aangeboden die gestructureerd zijn rond een bepaald (redelijk breed) thema, waarbinnen de studenten een individueel onderzoek uitvoeren.
Met de eindrapportage – de Bachelorscriptie – vindt de afronding van de Bacheloropleiding Politicologie: Internationale Bertrekkingen en Organisaties plaats. De scriptie is een individueel eindwerkstuk gebaseerd op althans deels eigen, oorspronkelijk onderzoek.

Het bachelorproject is een intensieve studieactiviteit waarvoor de student tijdens blok 4 fulltime beschikbaar dient te zijn.

Inleidende bijeenkomst

Op donderdag 24 november 2016, van 09.00-11.00 uur in SC01, vindt een inleidende bijeenkomst plaats voor het bachelorproject. Daarin volgt nadere uitleg over het bachelorproject en introduceren de docenten hun deelprojecten. Ook is er gelegenheid tot vragen stellen.

Inschrijving

Inschrijven via uSis is mogelijk vanaf maandag 12 december 2016, 15.30h. Er is per deelproject plek voor maximaal 15 studenten; het project van dhr. Vollaard biedt plaats aan 8 studenten. Inschrijving wordt gedaan op basis van het principe ‘first come first serve’. Studenten kunnen wel op een wachtlijst worden geplaatst (maximaal 5 studenten per project). Studenten kunnen zich alleen inschrijven wanneer ze voldoen aan de inschrijvingseisen (zie hieronder). De inschrijving sluit op zondag 22 januari 2017, 23.59h. Studenten die na zondag 22 januari, maar nog voor aanvang van blok 4 voldoen aan de inschrijvingseisen, kunnen zich in die periode alleen nog inschrijven door contact opnemen met het Instituutssecretariaat Politieke Wetenschap.

Het is aan te raden om een bachelorproject te kiezen dat aansluit bij door u al eerder gevolgde, aanverwante vervolgcursussen.

Bibliotheekinstructie

In januari vinden de bibliotheekinstructies plaats; elke student dient zichzelf in te schrijven via uSis voor één van onderstaande bijeenkomsten:
Dinsdag 24 januari 2017, 09.00-11.00 uur in 1A32 (activiteitencode 17968)
Dinsdag 24 januari 2017, 13.00-15.00 uur in 1A32 (activiteitencode 17969)
Donderdag 26 januari 2017, 09.00-11.00 uur in 1A32 (activiteitencode 17970)
Donderdag 26 januari 2017, 13.00-15.00 uur in 1A32 (activiteitencode 17971)

Bachelorproject thema’s:

1. Analyse internationaal debat mbv inzichten uit ethische en politiek filosofische literatuur – Mansvelt-Beck (8528)
In het bachelorproject van Floris Mansvelt Beck gaat de student een actueel internationaal politiek debat, probleem of thema analyseren met behulp van inzichten uit de hedendaagse ethische en politiek filosofische literatuur. Aan de hand van deze literatuur brengt de student in kaart wat de morele complexiteit is van het door hem/haar gekozen debat of probleem: welke waarden botsen op elkaar, welk moreel probleem is aan de orde, wat staat er in normatieve zin op het spel. Je kan hierbij denken aan een diversiteit van onderwerpen; humanitaire interventie, internationale ziektebestrijding, de strijd van/tegen ISIS – als het onderwerp zich maar leent voor analyse aan de hand van de hedendaagse ethische en politieke filosofische literatuur. Om daar zeker van te zijn zal het onderwerp in nauwe samenspraak met de docent worden vastgelegd.

2. International Parliamentary Assemblies – Louwerse (8529)
While international relations remain primarily the domain of governments, many international organisations include some kind of parliamentary institution. The most prominent and powerful example is the European Parliament (of the European Union), but other organisations, such as the OSCE, NATO, African Union, or Mercosur, also have parliamentary bodies. The way these bodies are (s)elected and their powers varies greatly, which in turn is likely to affect how they operate and their consequences.
While the European Parliament has been the focus of a lot of scholarly work, other international parliamentary assemblies (IPAs) have rarely been studied. This Bachelor project aims to apply theories of legislative studies to the international context of IPAs. Substantively these projects can focus on formation, powers, procedures, parliamentary behaviour or consequences. The methodological approach can vary from qualitative (comparative) case studies, to quantitative analyses of how these assemblies operate. What all projects must have in common is an explanatory research question.

3. Public responses to digital diplomacy – Tromble (8530)
In September 2015, a Russian media outlet ran a story claiming that U.S. Ambassador John Teftt attended an opposition protest in Moscow, giving credence to the accusation that Russian opposition leaders and activists are really just pawns of the United States government. The only problem? The photo the outlet used to support their claim was a (rather badly) Photoshopped fake. In previous eras, the U.S. Embassy might have responded by issuing an official complaint or by circulating a rejoinder to a few relatively sympathetic media outlets. But in the digital age, the strategy was quite different. Using the power of social media, the U.S. Embassy began circulating a Russian-language tweet proclaiming, “Ambassador Teftt was actually at home on his day off. But thanks to Photoshop, he could have been anywhere.” The Embassy then tweeted a series of photos with the Ambassador on the moon, in the middle of a hockey rink, and in the midst of a battle from World War II. Ordinary Russians quickly got in on the fun, sending their own tweets with Ambassador Teftt taking part in Russian weddings, having tea with Vladimir Putin, and so on.
This is just one example of the myriad ways in which countries are now using social media as an integral part of their diplomacy efforts. As of June 2014, 160 countries had an official Twitter presence, as did 68% of all heads of state and government and more than half of all foreign ministers around the globe (Burson-Marsteller, 2014, p. 1). This bachelor project will therefore explore the ways in which social media support international diplomacy and the spread of soft power. In particular, students will explore how and why social media messages and campaigns targeted at foreign audiences are received in positive or negative ways.

4. National states and international decision-making – Kleistra (8531)
The number of international institutions has grown dramatically in de post-war period. The current list of international institutions includes both well-studied international organizations such as the UN, World bank and WTO, and relative unknown newcomers on the global stage such as the International Convention on Cybercrime. All these institutions have in common that they are made up primarily of sovereign states whose diplomats consider it as their first and utmost duty to advance and promote the foreign policy objectives of the state which they present. But the effectiveness of diplomacy in international decision-making has come to be questioned. At the international level, it is evident that there is an growing equality-influence gap between the rhetoric of parity among states and the reality of international politics. Rules of procedure in international institutions continue to show increasing variation, ranging from majority, one-state, one-vote decision-making, to voting according to systems of weights, giving some states more decision-making power than others, and more obtrusive, conferring non-state actors surreptitiously influence in the successive stages of international decision-making processes. At the national level, due to the forces of globalization, state authority is increasingly being pooled, delegated, transferred or redistributed to new sites of decision-making that create multi-layered structures of transnational governance structures, that add new layers of complexity to the effectiveness of foreign policy-making. Moreover, extreme right wing parties that strive to preserve national identity and reject the idea of Europeanization, internationalization and globalization, create major domestic barriers for effective foreign policy actions. How do nation states act in the various international decision-making arenas in the context of increasing international, national, transnational complexities and challenges? How effective are they? What kind of tools do they use? In the bachelor project we address these type of questions by opting for a national approach, and by focussing on the actions and oddities of all types of states and state actors.

5. Small States in World Politics - Veenendaal (8532)
Whereas the number of small states in the world has strongly increased in recent decades, international relations theory remains to a large extent focused on great powers. Due to limitations in population size, territory, natural resources, and military capabilities, classical IR theories primarily highlight the vulnerability and dependency of small states. Yet, more recent empirical studies have demonstrated that the position of small states in global politics is not as miserable as scholars have generally assumed, since many small states make creative use of their sovereignty to compensate for their relative weakness in the international system.
In this BA-project, students will study the foreign policies and international relations of either one or a limited number of small states (with less than 1,5 million inhabitants). Students are free to choose any particular focus of their project, and BA-projects could for example focus on small state foreign policy, small state behavior in international organizations, domestic determinants of small state foreign policy, or economic development strategies and (international) economic policies of small states.

6. The Design of Global Economic Institutions – Sampson (8533)
A great deal of important research in international political economy has focused on describing the various factors shaping the design of international economic institutions as well as the consequences of such choices. This bachelor’s project will focus on exploring and evaluating these existing analytical approaches as well as questioning the role of power, timing, and ideas in shaping the design of global economic institutions. Related questions focusing on the distributional consequences of particular institutional designs may also be addressed. Global economic institutions will be broadly defined to include not only organizations such as the WTO or World Bank but also governance arrangements, regulations, and norms.

7. Besturen burgemeesters al de wereld? – Vollaard (8534)
In zijn recente boek If mayors ruled the world: Dysfunctional nations, rising cities stelt de bekende politicoloog Benjamin Barber dat pragmatische stadsbestuurders in onderlinge netwerken beter wereldproblemen zoals terrorisme, economische ongelijkheid, volksgezondheid en milieuverontreiniging kunnen aanpakken dan staten met hun focus op territoriale soevereiniteit. Nederlandse stadsbestuurders hebben daar wel oren naar. In het bachelorproject van Hans Vollaard staat de relatie centraal tussen enerzijds steden (maar ook andere decentrale overheden als dorpen en provincies) en anderzijds Europese integratie en globalisering. Leidende onderzoeksvragen zijn daarbij: welke lobby voeren steden bij organisaties als de EU, VN en WGO? Waardoor voeren sommige steden een actiever buitenlands beleid dan andere? Wat is de impact van Europese integratie en globalisering op de machtsverhoudingen binnen het stadhuis en tussen gemeenten? Zijn staten nog ‘poortwachters’ tussen nationale en internationale politiek of omzeilen steden hen in een wereld van multi-level governance? Dit bachelorproject biedt plaats aan maximaal 8 studenten.

8. Deterrence Theory – Pellikaan (8535)
De politiek van afschrikking (deterrence) is er op gericht om een tegenstander ervan te overtuigen dat de opbrengsten van het gebruik van militair geweld om bepaalde buitenlandse beleidsdoelen te bereiken niet opwegen tegen de kosten. De kosten-baten afweging maakt dat de politiek van afschrikking wordt onderzocht aan de hand van de rationele-keuze theorie. In het eerste onderdeel van dit bachelorproject wordt de politiek van afschrikking als een toepassing van de rationele-keuze theorie op het terrein van internationale betrekkingen geïntroduceerd. De rationele-keuze theorie bepaalt onder welke omstandigheden een staat een rationele keuze maakt om militair te handelen (of niet). De rationele-keuze theorie kan analyseren of er sprake is van juiste keuze gegeven de preferenties, maar dat geeft nog geen antwoord op de vraag of het beleid van afschrikking succesvol is (of niet). In het tweede onderdeel van het bachelorproject wordt door middel van casestudies empirisch onderzoek gedaan naar de politiek van afschrikking. Er wordt een onderscheid gemaakt in twee uitkomsten: succesvolle afschrikking en falen van afschrikking. Studenten worden geacht een scriptie te schrijven waarin één of meerdere cases van afschrikking worden bestudeerd. De rationele-keuze theorie is daarbij een logische invalshoek, maar niet verplicht.

Project
Het onderzoek naar afschrikking heeft verschillende componenten die in het bachelor-project aan de orde zullen komen. Het eerste component is de conceptuele analyse van het begrip afschrikking binnen de theorie van internationale betrekkingen. Er wordt een conceptueel onderscheid gemaakt tussen het gebruik van het toezeggen van een beloning (compellence) en het toezeggen van een afstraffing (deterrence). In de theorie van afschrikking speelt de geloofwaardigheid van afschrikking (credibility of a threat) een belangrijke rol. In de analyse van de geloofwaardigheid van afschrikking wordt veelal gebruik gemaakt van speltheoretische modellen waarin staten de keuze hebben tussen verschillende strategieën. Het derde component is het empirisch onderzoek naar afschrikking. Het empirisch onderzoek kent twee belangrijke varianten: vergelijken van case studies en het onderzoeken van zoveel mogelijk gevallen.
Studenten maken een keuze tussen de volgende onderwerpen voor een individueel onderzoek:
1) conceptuele analyse van het begrip afschrikking in de theorie van internationale betrekkingen.
2) speltheoretische analyse van de theorie van afschrikking.
3) a. empirisch onderzoek naar afschrikking: vergelijkende case studies
b. empirisch onderzoek naar afschrikking: onderzoek naar zoveel mogelijk gevallen

Ter voorbereiding van het bachelorproject lezen de studenten het boek Deterrence Now
van Patrick M. Morgan (Cambridge University Press 2003) dat een overzicht biedt van de literatuur

9. Inequality in Political Perspective – van Coppenolle (8536)
Why has economic inequality recently increased in some countries but not in others? In this bachelor project students will focus on potential political explanations for variation in economic inequality. What role do particular political institutions, such as regime types or electoral systems, play in explaining differences between countries? Does partisanship matter for the evolution of inequality within countries over time? Potential research questions should concern the relation between one or more political factors and economic inequality, to be chosen and discussed at the start of the project. A critical examination of existing theories and evidence should be complemented by an empirical investigation, either using comparative case studies or a quantitative empirical analysis.

10. Ontwikkeling, ‘good governance’ en internationale samenwerking – Cranenburgh (8537)
Hoe kunnen we verklaren dat sommige ontwikkelingslanden economische groei en ‘human development’ bereiken en andere niet? In hoeverre is dit te danken aan interne factoren zoals leiderschap, relatief sterke instituties of de aanwezigheid van een z.g. ‘developmental state’? In hoeverre zijn goede ontwikkelingsprestaties te verklaren door de internationale hulp? Terwijl de hulp bedoeld is ontwikkeling en – sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw, ‘good governance’ en democratie te bevorderen, heeft de hulp in veel gevallen beperkt effect. In hoeverre brengt het beleid onder de zogenoemde Post-Washington Consensus hierin verandering? In dit bachelorproject kiezen studenten een of meerdere ontwikkelingslanden voor een case study over een van bovenstaande

11. The role of political leaders in international conflicts and issues – Bakker (8538)
What is the role of political leaders in international relations? When we study international relations, we often focus on states and how they interact on the state level and/or systemic level. However, as Kenneth Waltz already recognized, there is also an individual level that matters: that of the individual decision maker. Personalities, personal priorities and dispositions of leaders, psychological aspects of leaders and so on might matter when it comes to the relations between states, in particular when conflicts have to be resolved. After all, every state is lead by one or a small group of political leaders.
Does it matter for instance if the US has a Hawkish or Dovish president? Do different leadership styles lead to different foreign policy decision making? What is the impact of the images and beliefs leaders hold about ‘the enemy’? How do individual differences of leaders affect foreign policy decision making? Does it matter that many political leaders are often quite old when they come to power for their decision making?
In this bachelor project we will focus on the role political leaders play in international relations and in particular during crises and conflicts between states or between states and non-state actors (such as terrorists) and use a political psychological approach. Students are expected, after a short introduction in basic literature, to develop and pursue their own specific research questions, review relevant literature, and collect and use qualitative or quantitative evidence to answer them.

12. Public Opinion in International Relations – Meffert (8544)
Decisions in international relations are not just the domain of governments and other national and international institutions but also depend on public support. Public opinion reflects the preferences of citizens and can affect political decisions and official policies, but it is also shaped by international events, developments, and crises. This raises a number of questions such as: Do citizens in different regimes hold different values? What do people really know about international politics? What shapes people’s opinions about other countries, treaties, or military missions? Does the public fall in line and support the government during national crises (rally ‘round the flag effect)? Students are expected to develop and pursue their own specific research questions, review relevant literature, and collect and use qualitative or quantitative evidence to answer them.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepsbijeenkomsten, bibliotheekinstructie
Projectbijeenkomsten en zelfstudie

Studiematerialen

Alan Bryman, Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2012, 4th ed.
Januari 2017 is bedoeld om de kernliteratuur van het deelproject te lezen om de voorbereidende opdracht te maken. De kernliteratuur is te vinden op de blackboardpagina van elk bachelordeelproject. Daar zal ook verdere informatie over het bachelorproject en de deelprojecten te vinden zijn.

Toetsing

Het schrijven van een Bachelorscriptie van voldoende wetenschappelijk niveau. De deadline voor het inleveren van de eerste, volwaardige versie van de Bachelorscriptie is maandag 15 mei 2017, 17h00. De deadline voor het inleveren van de herziene, definitieve versie van de Bachelorscriptie is maandag 12 juni 2017, 17h00. Zowel de eerste als tweede versie van de Bachelorscriptie dienen via Turnitin en op papier worden ingeleverd. De bachelorscriptie wordt beoordeeld op : A. probleemstelling, B. theoretisch kader, C. methodologie, D. conclusie en reflectie; E. bronvermelding; F. leesbaarheid en presentatie en G. werkwijze.

Leids scriptie-repositorium

Goedgekeurde scripties worden bewaard in het Leids bachelor-scriptierepositorium na de afronding van uw Bachelorproject. U dient daarvoor een verklaring te ondertekenen.

Rooster

Rooster

Ingangseisen

Deelname aan het Bachelorproject in het derde jaar is alleen toegestaan wanneer de propedeuse is behaald en tenminste 40 ECTS van het tweede jaar zijn behaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek