Studiegids

nl en

Sociale theorieën

Vak
2016-2017

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de Propedeuse CA-OS en de Pre-master CA-OS. Studenten ingeschreven voor de bachelor CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak. Pre-master studenten kunnen dit vak volgen als dit expliciet staat vermeld op hun Admission Statement.

 • Geïnteresseerden die dit vak als contractstudent willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op deze pagina van de faculteitswebsite.

Beschrijving

 1. Bespreking van centrale aannames van de ‘moderne’ sociologie en de theoretische invalshoeken op sociale verhoudingen van in het bijzonder Marx, Weber, en Durkheim. Daarbij staat de vraag centraal hoe historische transformaties worden beschreven en hoe dit samenhangt met opvattingen over ontwikkeling en vooruitgang. Welke invulling krijgt het onderscheid traditie-modern bij de verschillende auteurs, en op welke aspecten van cultuur en sociale verhoudingen leggen ze de nadruk?

 2. De studenten lezen originele teksten van klassieke auteurs en vergelijken die rond de thema’s 1) historische transformaties, 2) kenmerken van het kapitalisme, 3) geld en het moderne leven, 4) het individu in sociale verbanden.

 3. De bespreking van contemporaine sociale theorieën benadrukt verschillen tussen actor dan wel structuur gerichte benaderingen. Daartoe wordt aandacht besteed aan werk van Goffman, Foucault, Bourdieu en Habermas.

Leerdoelen

 1. Verschaffen van kennis over de maatschappelijke en theoretische achtergronden van de belangrijkste klassieke denkers in de moderne sociologie.

 2. Kennismaking met canonieke teksten, en begripsvorming van processen van canonisering.

 3. Inzicht verwerven in de invloed van de moderne sociologie op stromingen en theoretische ontwikkelingen in hedendaagse culturele antropologie en de ontwikkelingssociologie.

Rooster

Rooster

Onderwijsvormen

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu):

 • hoorcollege 16 × 2 uur = 32 uur (48 sbu)

 • werkgroep 4 × 2 uur = 8 uur (8 sbu)

 • literatuur 912 blz. (154 sbu)

 • paper 5 blz. (40 sbu)

 • presentatie paper (30 sbu)

Toetsing

 • Essay: blok 2 begint met twee weken werkgroepbijeenkomsten waarin studenten klassiek werk lezen van Marx, Durkheim, Weber en Simmel. Het werkgroepgedeelte wordt afgesloten met een essay van minimaal 1200, maximaal 1500 woorden.

 • Tentamen: Aan het einde van het vak is er een multiple choice tentamen. Het essay geeft toegang tot het tentamen.

Het cijfer voor het essay bepaalt voor 30 % het eindcijfer, het schriftelijk tentamen voor 70 %. Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd. Beide onderdelen kunnen worden herkanst indien ze met een onvoldoende beoordeeld zijn (cijfer 5 en lager).
In totaal wordt 6 uur besteed toetsing: tentamen, presentatie, inzage.

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

 • Eerstejaarsstudenten CA-OS: inschrijving voor hoorcolleges en werkgroepen is NIET nodig, inschrijving voor alle tentamens en de herkansing is WEL verplicht (zie boven).

 • Tweedejaarsstudenten, Contractstudenten en Pre-master studenten moeten zich wél inschrijven voor de hoorcolleges én de tentamens (zie boven), maar niet voor de werkgroepen.

Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van het programma, de leesopdrachten en de aanwijzingen voor paper en mondelinge presentatie.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

 • Appelrouth, S. & Edles, L.D. (2007) Classical and Contemporary Sociological Theory: Text and Readings. Pine Forge Press, 912 pp. (te bestellen bij studievereniging Itiwana)
  Per bijeenkomst moeten bepaalde hoofdstukken vooraf gelezen worden. Informatie hierover wordt op Blackboard gezet.

Contact

Dr. Sabine Luning
Dr. Paul Mepschen