Studiegids

nl en

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Het bachelor-programma van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie omvat drie jaar, waarvan het eerste jaar wordt afgesloten met het propedeutisch examen.
Het gehele bachelor programma wordt afgesloten met het bachelor examen dat leidt tot de titel Bachelor of Arts (BA).

Opbouw van de bachelor

Het bachelorprogramma CA-OS in grote lijnen:

In het eerste jaar van de opleiding volg je de verplichte vakken die binnen deze drie categorieën vallen:

 • Inleiding CA-OS (30 ECTS)

 • Onderzoekslab (15 ECTS)

 • Academische vaardigheden en tutoraat (15 ECTS).

In het tweede jaar volg je:

 • de vier verplichte vakken van de “Antropologische velden” (20 ECTS),

 • het verplichte “Tweedejaars onderzoekslab” (20 ECTS) bestaande uit twee vakken en het Veldwerk NL .

 • een regionaal keuzevak in het kader van “Area Studies” (10 ECTS)

 • een thematisch keuzevakvak in het kader van “Antropologische en sociologische verdieping” (10 ECTS).

Het derde jaar CA-OS bestaat uit:

 • de bachelorscriptie van 10 ECTS

 • minstens 20 ECTS aan derdejaars thematische verdiepingsvakken van CA-OS

 • 30 ECTS aan de vrije keuzeruimte (zie richtlijnen voor invulling van deze ruimte op tabblad 3e jaar)

1e jaar

Onderaan op deze pagina vind je de lijst van alle vakken van het eerste jaar CA-OS. Door de titel van een cursus aan te klikken, kom je bij de cursusbeschrijving met alle gegevens betreffende de cursus. Rechts op deze pagina, onder “Bestanden” vind je een schematisch overzicht van het rooster van elk studiejaar. De exacte tijden en ook de locatie van een cursus zijn ook te vinden in de cursusbeschrijving, onder het kopje “Rooster”.

Belangrijk om te weten:

Het eerste jaar van de studie wordt ook de propedeuse genoemd. Het behalen van de propedeuse is de voorwaarde voor de deelname aan het 2e en 3e jaar bachelor en het behalen van het bachelor diploma. De propedeuse is afgerond wanneer voor elk van de onderdelen van het programma van het eerste jaar een voldoende resultaat is behaald.

Wanneer je aan het einde van het eerste jaar de propedeuse niet hebt behaald, maar in het kader van het bindend studieadvies toch een positief advies hebt ontvangen, is het toegestaan oom door te gaan naar het tweede jaar bachelor. Echter, je mag niet aan de onderdelen van het “Tweedejaars onderzoekslab” meedoen als je niet alle onderdelen van het “Eerstejaars onderzoekslab” en “Academische vaardigheden en tutoraat” hebt afgerond.

De propedeuse dient binnen maximaal 2 jaar te worden behaald, tenzij er sprake is van geregistreerde functiebeperkingen of andere bijzondere omstandigheden die bij de studieadviseur zijn aangekaart en door de examencommissie erkend. Indien je na het tweede studiejaar nog niet alle eerstejaars vaken hebt afgerond, kun je alsnog een negatief bindend advies krijgen.

Voor wie wat meer uit de studie wil halen…

Als je in het eerste semester merkt dat de studie je makkelijk afgaat en/of je hoge cijfers behaalt (7,5 en hoger), kun je overwegen om vanaf het tweede semester te beginnen met het Honours College. Dit programma volg je in principe gedurende jouw hele studie om aan het eind een Honours-certificaat (naast je bachelor-diploma en supplement) te krijgen.

Behalve het Honours programma, kun je ook overwegen om een kijkje te nemen bij een andere opleiding door een keuzevak daar te volgen. Dit keuzevak doe je dan extracurriculair, d.w.z. bovenop je reguliere programma CA-OS.

Let goed op dat deze extracurriculaire activiteiten niet ten koste gaan van jouw hoofdstudie! Je propedeuse behalen binnen één jaar is de hoofdzaak. Extra vakken en leuke keuzevakken kun je ook ná je propedeuse volgen!

Vak EC Semester 1 Semester 2

I. Inleiding Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Cultuur en vergelijking 5
Cultuur en globalisering 5
Ongelijkheid en ontwikkeling in sociologisch perspectief 5
Sociale theorieën 10
Expertseminar in ontwikkelingsvraagstukken 5

II. Onderzoekslab

Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk 10
Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk 5

III. Academische vaardigheden en tutoraat

Wetenschappelijk schrijven en academische (re) presentatie 5
Onderzoekspraktijk 5
Het academisch debat 5
Tutoraat eerste jaar BA CA-OS n.v.t.

2e jaar

Onderaan op deze pagina vind je de lijst van alle vakken van het tweede jaar CA-OS. Door de titel van een cursus aan te klikken, kom je bij de cursusbeschrijving met alle gegevens betreffende de cursus. Rechts op deze pagina, onder “Bestanden” vind je een schematisch overzicht van het rooster van elk studiejaar. De exacte tijden en ook de locatie van een cursus is te vinden in de cursusbeschrijving, onder het kopje “Rooster”.

Programma 2e jaar CA-OS en jouw studieplan

Onderstaand programma van het tweede bachelorjaar heeft betrekking op studenten die hun propedeuse binnen één jaar hebben behaald. Studenten die meedoen aan het tweedejaars Onderzoekslab (doordat ze niet alle vakken van de eerstejaars Onderzoeklab en Academische vaardigheden hebben afgerond), kunnen de nodige ECTS behalen door het volgen van “vrije keuzevakken” die normaliter in het derde jaar worden gevolgd. Meer daarover lees je op het tabblad van het 3e jaar CA-OS. Studenten die wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het tweedejaars Onderzoekslab, maar toch nog vakken uit het eerste jaar moeten afronden, houden hier rekening mee bij het vastleggen van hun studieplan per semester.

Het studieplan wordt vastgelegd wanneer je je in Usis hebt ingeschreven voor de vakken van een semester. Alle studenten moeten zich in juli / augustus inschrijven voor vakken van het 1e semester; deze inschrijvingen worden als studieplan gezien en gecontroleerd door de studieadviseur. Studenten die vertraging hebben en niet nominaal lopen moeten ook een schriftelijk Studieplan inleveren bij de studieadviseur volgens de richtlijnen die in juni per e-mail bekend worden gemaakt. Het studieplan voor het tweede semester wordt vastgelegd in december en januari.

Op de website van het OSC vind je de inschrijvingstermijnen per semester
Let op: andere faculteiten, waar je evt. de keuzevakken volgt, kunnen andere termijnen hanteren.

Bindend Studieadvies

Studenten die hun propedeuse niet in hun 1e jaar hebben gehaald, moeten dat gedaan hebben aan het einde van het 2e studiejaar. Meer over de Regeling bindend studieadvies vind je op de website van de universiteit.

Verplichte onderdelen

In het tweede jaar van het bachelor programma CA-OS moeten alle vier verplichte verdiepingsmodules worden gevolgd van ieder 5 ECTS. Ook alle onderdelen van het Onderzoekslab (de twee methodologische vakken en het Veldwerk NL) behoren tot het verplichte programma.

Keuzeonderdelen

Naast het volgen van de verplichte vakken wordt in het tweede bachelorjaar in het kader van Area Studies één regionaal vak gekozen, en in het kader van antropoliogisch-sociologische verdieping ook één vak.
De regiomodule kan, na toestemming van de examencommissie CA-OS, ook buiten het Instituut CA-OS worden gevolgd (zie link “Examencommissie” rechts op deze pagina).
De verdiepingsvakken moeten daarentegen binnen CA-OS worden gevolgd. Zij vormen de introductie tot thematische vakken die in het derde jaar worden gevolgd.

Denk alvast aan je 3e jaar…

In de loop van het eerste semester van jouw tweede studiejaar wordt in het kader van Tutoraat voorlichting gegeven over het invullen van de keuzeruimte van het derde jaar, de stages en het studeren in het buitenland. Zie daarvoor het rooster in de cursusbeschrijving van “Tutoraat tweede jaar BA CA-OS”.
Als je in je derde jaar naar het buitenland wilt, moet je je daarvoor in veel gevallen al in het tweede blok van jouw tweede jaar aanmelden!

Vak EC Semester 1 Semester 2
Tutoraat tweede jaar BA CA-OS n.v.t.

I. Antropologische velden

Gender studies 5
Religie en moderniteit 5
Politieke antropologie: een analyse van (on)macht 5
Economie en cultuur: consumptie, distributie en productie 5

II. Onderzoekslab

Onderzoeksvoorbereiding 5
Veldwerk NL 10
Multivariate analyse: van data naar verslag 5

III. Area Studies: antropologische kennis lokaal verankerd (10 ECTS te kiezen uit)

Antropologie en sociologie van Sub-Sahara Afrika 10
The Anthropology and Sociology of Modern Day South-East Asia 10
Regiovak(ken) naar keuze 10

IV. Antropologische en sociologische verdieping (één vak te kiezen uit)

Duurzaamheid 10
Globalisering 10
Media Worlds 10

3e jaar

Het derde bachelorjaar CA-OS bestaat net als de eerdere twee jaren uit 60 EC. Het verschil is dat de helft daarvan bestaat uit een vrije keuzeruimte en de andere helft uit verplichte onderdelen.

Verplichte onderdelen (30 ECTS)

 • Bachelor scriptie (10 ECTS) in de periode september t/m april.

 • Twee thematische verdiepingsvakken naar keuze, uit het aanbod onderaan (2×10 ECTS). Deze twee vakken kun je in hetzelfde semester volgen of één per semester, afhankelijk van jouw plannen voor de invulling van de vrije keuzeruimte.

Vrije keuzeruimte (30 ECTS)

De vrije keuzeruimte kan op verschillende manieren worden opgevuld. Keuzeonderdelen kunnen in één semester worden geconcentreerd of worden verspreid over het hele collegejaar. Sommige studenten hebben al in hun 2e bachelorjaar enkele vrije keuzevakken gevolgd, omdat ze bijvoorbeeld het Veldwerk NL niet konden doen. In sommige gevallen zal een goedkeuring van de examencommissie nodig zijn om deze vakken toe te voegen aan het BA programma CA-OS, maar in de meeste gevallen niet.

Hieronder volgen de mogelijkeden en richtlijnen voor de invulling van de vrije keuzeruimte:

1. Een combinatie van onderwijs van het 3e jaar CA-OS: thematische vakken, stage en/of wintercursus in de Filippijnen (zie cursusbeschrijvingen onderaan). Door deze optie te kiezen, vul je jouw vrije keuzeruimte met het onderwijs van CA-OS. Hierover hoef je geen verzoekschriften in Usis in te dienen.

2. Minor aangeboden aan de Universiteit Leiden. Voor toevoeging van een minor aan jouw derde jaar CA-OS in Usis, zie de instructie op tabblad “Keuzevakken”.

3. Keuzevakken die zijn gevolgd aan een Nederlandse academische opleiding anders dan CA-OS in Leiden, maar wel binnen de sociale (ofwel maatschappij-) wetenschappen, gedragswetenschappen, archeologie, geesteswetenschappen, economie, rechten en ook academische taalcursussen m.u.v. cursussen Engelse taalvaardigheid. Vakken uit andere dan de hiergenoemde disciplines kunnen na goedkeuring van de examencommissie CA-OS ook eventueel worden toegevoegd aan het 3e jaar bachelor CA-OS. Aangeraden wordt om keuzevakken van tevoren bij de examencommissie aan te vragen via een verzoekschrift in Usis (zie tabblad Keuzevakken).
NB. Een vereiste van de examencommissie is dat er maximaal 10 ECTS op niveau 100 in de vrije keuzeruimte kan worden erkend, de rest van de keuzevakken moet op een hoger niveau zijn.

4. Studie in het buitenland (zie Studeren in het Buitenland en Erasmus-overeenkomsten CA-OS ). Denk eraan dat een buitenlandverblijf minstens een half jaar van tevoren moet worden aangevraagd. Ook moeten de vakken gevolgd in het kader van studie in het buitenland, vooraf worden goedgekeurd door de examencommissie CA-OS (zie de instructie op tabblad Keuzevakken). Na de terugkeer uit het buitenland, lever je een officiële cijferlijst (“transcript” ) in bij de studieadviseur zodat de vakken en de resultaten kunnen worden ingevoerd in Usis.

Ook belangrijk om te weten:

Bij het samenstellen van het derdejaarsprogramma moet men rekening houden met een evenwichtige spreiding van onderwijsbelasting, d.w.z. 30 ECTS per semester.

Wanneer alle onderdelen van het bachelorprogramma zijn afgerond en minimaal 180 ECTS is behaald, kan men gaan afstuderen en het BA diploma behalen. Meer informatie over de afstudeerprocedure is te vinden op de website van het Instituut CA-OS.

Meer dan 180 ECTS behalen binnen jouw bachelor mag ook. De extra ECTS worden dan als extracurriculair onderwijs toegevoegd aan jouw bachelor cijferlijst (zie daarvoor ook het tabblad Keuzevakken) .

Mocht je het Honours Programma hebben afgerond, wordt dit ook als extracurriculair onderwijs gerekend. Hierover hoef je echter géén verzoekschrift in te dienen in Usis.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Loopbaanvoorbereiding voor derdejaars BA CA-OS n.v.t.

I. Thesis Seminar

Bachelor scriptie CA-OS 10

II. Verdere verdieping (minimaal twee thematische vakken te kiezen uit)

Contemporary Challenges in Environment & Society 10
Democracy, Human Rights and Social Change 10
Digital @nthropology: a Critical Take on Information Society 10
Heritage Protection in a Global Context 10
Migration and Citizenship 10
Race, Culture and Classification: the Anthropology of Discrimination 10
Visual Methods 10

III. Fieldschools en stage

Area Study Sustainability Philippines 10
Individuele stagemogelijkheid (NGO, Musea, e.d.) 20

Arbeidsmarktoriëntatie

Tutoraatmodule 'Arbeidsmarktoriëntatie'

Beschrijving

Waarom ben je culturele antropologie en ontwikkelingssociologie gaan studeren? Wat wil je er later mee worden? Vaak is onvoldoende helder – voor zowel buitenstaanders als antropologen zelf – wat de waarde van een antropoloog op de arbeidsmarkt is. De Tutoraatmodule Arbeidsmarktoriëntatie zal hier aandacht aan besteden. Uiteraard gaat het vooral om een zeer persoonlijke zoektocht, omdat er veel keuzes en mogelijkheden zijn. De keuzes die je tijdens je studie maakt – de vakken die je volgt, de onderzoeksopdrachten die je uitvoert, de vragen die je jezelf stelt enz. – zijn richtingbepalend met betrekking tot je toekomstige carrière. Bij de Tutoraatmodule Arbeidsmarktoriëntatie ga je op zoek naar je eigen krachten, wensen en mogelijkheden.

Leerdoelen

Centraal in het programma staan de vragen ‘Wat wil ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’. Meer specifiek zijn de leerdoelen van dit vak:

De student leert:

 • praktische vaardigheden – studievaardigheden en timemanagement – die leiden tot succesvol studeren (leerdoel voor eerste jaar).

 • bewuste keuzes te maken met betrekking tot zijn/ haar studieloopbaan die aansluiten op persoonlijke competenties en arbeidswensen (leerdoel voor tweede jaar).

 • praktische vaardigheden die nodig zijn om te solliciteren, zoals het maken van een goed CV, het schrijven van sollicitatiebrieven, netwerken en het voeren van sollicitatiegesprekken (leerdoel voor derde jaar).

 • te reflecteren op het eigen leren en weet kennis, vaardigheden en ervaringen uit het onderwijsprogramma te koppelen aan mogelijkheden en wensen ten opzichte van de eigen toekomstige professionele carrière (leerdoel voor alle jaren)

Onderwijsvorm.

De Tutoraatmodule Arbeidsmarktoriëntatie is geen vak dat in een bepaalde korte tijdsperiode wordt afgerond, maar bestaat uit diverse plenaire bijeenkomsten, groepsbijeenkomsten en andere activiteiten die verspreid door de gehele bachelor-opleiding worden aangeboden. Steeds zullen andere vragen gesteld worden en onderwerpen centraal staan, die passen bij verschillende studie- en ontwikkelingsfasen. Voor een belangrijk deel zijn de activiteiten ook geïntegreerd in andere vakken door middel van gastsprekers die vertellen over beroepsmogelijkheden voor antropologen, excursies en praktische opdrachten. Een belangrijk studieonderdeel dat aansluit op arbeidsmarktoriëntatie vormt de mogelijkheid tot het lopen van een stage, waarbij studenten praktische werkervaring kunnen opdoen. Dit onderdeel is elders beschreven in deze studiegids (zie: ‘stages’).

Hier volgt in vogelvlucht het programma:

Eerste jaar
In het eerste jaar staat de vraag ‘Wat wil ik?’ centraal. Er zal gereflecteerd worden op de vraag: Waarom ben ik antropologie gaan studeren? En: Hoe sluit hetgeen ik geleerd heb aan bij mijn wensen voor later? Ook zal in het eerste jaar stilgestaan worden bij studievaardigheden. Hoe leer ik? Hoe plan ik? Hoe maak ik van mijn studie een succes? Er zullen in het eerste jaar drie verplichte plenaire bijeenkomsten zijn en één verplichte bijeenkomst in werkgroepverband om bovenstaande vragen verder uit te werken.

Tweede jaar
In het tweede jaar staat de vraag ‘Wat kan ik?’ centraal en het thema ‘kiezen’. Er zal onder meer aandacht zijn voor keuzevakken, studeren in het buitenland, de mogelijkheid van stage lopen en studieloopbaanplanning. Verder zal er aandacht besteed worden aan CV-opbouw en reflectie op de eigen wensen en competenties. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn: ‘Welke kant wil ik op met deze studie?’, ‘Welke mogelijkheden heb ik daarbij om richting te bepalen?’, ‘Hoe kan ik zinnige ervaringen en vaardigheden opdoen?’, ‘Hoe kan ik werken aan mijn CV?’, ‘Wat is mijn droomvacature?’, ‘Waar ben ik al goed in?’ en ‘Hoe kan ik mijn krachten ten optimale benutten en inzetten?’. Er zal in het tweede jaar een verplichte keuzevakkenmiddag worden georganiseerd en een plenaire reflectiebijeenkomst. Verder zijn opdrachten die verband houden met arbeidsmarktoriëntatie geïntegreerd in tweedejaars vakken. Daarnaast worden studenten van harte uitgenodigd deel te nemen aan de CA-OS carrièredag, de sollicitatiemiddag, de Facultaire Loopbaan Oriëntatie dag (FLO) en de stagepresentaties van derdejaars studenten.

Derde jaar
In het derde jaar staat de vraag ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’ centraal. Dit wordt onder andere gedaan met behulp van een praktische sollicitatietraining met aandacht voor het schrijven van sollicitatiebrieven, het maken van een CV, netwerken en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarnaast worden er in het derde jaar ook een ‘Antropologen Carrièredag’ en voorlichtingsmiddagen over het MA programma georganiseerd. In totaal zijn er dus drie soorten activiteiten die ieder een dag of dagdeel in beslag zullen nemen: 1) sollicitatiedag, 2) carrièredag en 3) voorlichting over het MA programma.

NB. De carrièredag is ook open voor studenten uit andere jaargangen. De sollicitatietraining kan ook gevolgd worden door geïnteresseerde masterstudenten.

Toetsing en afronding

De Tutoraatmodule Arbeidsmarktoriëntatie wordt niet getoetst en er worden geen studiepunten toegekend. Opdrachten die worden opgegeven dienen naar behoren te worden uitgevoerd.

Studiemateriaal

Voor deze cursus hoef je geen studiemateriaal aan te schaffen. Informatie en opdrachten worden verstrekt tijdens de bijeenkomsten.

Contact

Coördinator: Rosalinde Spitters MA, r.j.b.spitters@fsw.leidenuniv.nl, tel. 071-5273850

NB. De activiteiten rondom arbeidsmarktoriëntatie worden georganiseerd in samenwerking met het Studenten Loopbaancentrum. Kijk voor aanvullend advies en/ of specifieke cursussen op .

Keuzevakken

Toevoeging van keuzevakken en minoren aan jouw studieprogramma CA-OS

Deze instructie gaat over toevoeging van (externe) keuzevakken en minoren aan jouw bachelorprogramma.
Het is belangrijk dat je dit grondig leest en de handelingen in Usis verricht zoals beschreven.
Onderaan volgt een korte instructie, toegesneden op vijf situaties die zich bij CA-OS voordoen , maar de procedure staat ook op de website van de Universiteit Leiden
[ Voor een uitgebreide instructie zie ook http://www.usishelp-nl.leidenuniv.nl/data/toc.html ]

Het is verstandig om verzoekschriften ruim vóór de start van het keuzevak in te dienen. Zo weet je vooraf of het vak toegevoegd zal kunnen worden tot jouw BA van CA-OS.

Situatie 1: Keuzevakken aan de Univ.Leiden (maar buiten CA-OS) volgen

In dit geval moet je de keuzevakken in Usis toevoegen aan jouw studievereisten via de optie “vervanging”. De voorwaarden voor erkenning van keuzevakken tot de BA CA-OS staan op tabblad “3e jaar” uitgebreid beschreven. LET OP: dit stappenplan geldt niet voor minoren; volg daarvoor de instructie onderaan – Situatie 2”.

 1. Noteer de de vakcodes van de vakken (eindigend op Y) zoals deze in de e-gids zijn genoemd – die heb je nodig voor de volgende stappen.
  1. Ga vanuit het Usis beginscherm naar de optie “Mijn studievereisten”. Hier zie je per studiejaar alle vakken van CA-OS die je reeds hebt afgerond maar óók de vakken die op ons programma staan maar die je nog niet hebt afgerond.
  2. Onder het kopje “Bachelor jaar 3 – Keuzevakken” zie je een aantal “dummy-vakken”. Ze heten “Invulling keuzeruimte” en “Invulling keuzevak VR…”.
  3. Klik op het dummy-vak “Invulling keuzeruimte”. Op het volgende scherm zie je de knop “Indienen verzoekschriften”. Als je dat aanklikt, krijg je een Verzoekschriften menu. Daar kies je voor de optie “Vervanging”.
  4. Je kunt vervolgens meerdere gewenste keuzevakkenmet één verzoekschrift aanvragen, door de vakcodes één voor één toe te voegen via de optie “Studiedeel toevoegen”, in het veld “Vervangen door”. Daarvoor is het handig om de eerder genoteerde codes bij de hand te hebben.
  5. Nadat je een verzoekschrift hebt opgeslagen én ingediend, kun je op datzelfde dummy-vak geen andere verzoekschriften indienen. Je moet dan een ander dummy vak gebruiken. Als je de dummy-vakken uit het gedeelte “Bachelor jaar 3 – Keuzevakken” allemaal al gebruikt hebt, kun je voor verzoekschriften het dummy-vak gebruiken dat onder “Bachelor jaar 3 – Verdere verdieping” staat vermeld, óf een van de CA-OS verdiepingsvakken die je zeker niet gaat volgen.

Situatie 2: Een minor volgen aan de Universiteit Leiden

Je kunt je vrije keuzeruimte ook invullen met een minor. Een minor is een samenhangend pakket van vakken van een andere opleiding. Een lijst van Leidse minoren vind je elders in de e-studiegids. Minoren hebben de omvang van 30 ECTS en een eigen studiegidscode. Zodra je voor een minor van een andere Leidse opleiding definitief bent ingeschreven, dien je dit kenbaar te maken via een mail naar het OSC (osc@fsw.leidenuniv.nl). Jouw minor wordt dan in Usis in je vereisten opgenomen.
N.B. Het is dus niet de bedoeling dat je voor een minor een verzoekschrift indient zoals je dat zou doen bij een door jezelf samengesteld keuzepakket.

Situatie 3: Keuzevakken of een minor aan externe instellingen volgen

Externe instellingen zijn de andere universiteiten, maar ook het Talencentrum van UL, het Conservatorium, en de KABK.
Om je te kunnen inschrijven aan een andere universiteit als gaststudent heb je vaak een bewijs nodig dat jouw hoofdopleiding dit heeft goedkeurd. Dit bewijs krijg je van het OSC indien je reeds een verzoekschrift hebt ingediend in Usis en deze in behandeling is genomen.
Een minor van een andere universiteit wordt in jouw programma erkend als een verzameling keuzevakken omdat alleen Leidse minoren (met een Leidse studiegidscode) formeel als minor worden gezien.

Het aanvragen van erkenning van keuzevakken van externe instellingen gaat als volgt:
1. Ga vanuit Usis beginscherm naar de optie “Mijn studievereisten”. Hier zie je per studiejaar alle vakken van CA-OS die je reeds hebt afgerond maar óók de vakken die op ons programma staan maar die je nog niet hebt afgerond.
3. Onder het kopje “Bachelor jaar 3 – Keuzevakken” zie je een aantal “dummy-vakken”. Ze heten “Invulling keuzeruimte” en “Invulling keuzevak VR…”.
3. Klik op het dummy-vak “Invulling keuzeruimte”. Op het volgende scherm zie je de knop “Indienen verzoekschriften”. Als je die aanklikt, krijg je een Verzoekschriften menu. Daar kies je voor de optie “Extern onderwijs”.
4. Je voert hier de gegevens van het vak en de naam van de instelling in. Mocht je meerdere vakken bij dezelfde instelling volgen, kun je ze allemaal op één verzoekschrift toevoegen, door gebruik van de groene knop “Toevoegen extern onderwijs”. Als je echter vakken volgt bij verschillende instellingen, moet je per instelling een apart verzoekschrift indienen. Je moet daarvoor een ander dummy vak gebruiken. Als je de dummy-vakken uit het gedeelte “Bachelor jaar 3 – Keuzevakken” allemaal al gebruikt hebt, kun je voor verzoekschriften het dummy-vak gebruiken dat onder “Bachelor jaar 3 – Verdere verdieping” staat vermeld, óf een van de CA-OS verdiepingsvakken die je zeker niet gaat volgen.
5. Jouw verzoekschrift wordt in behandeling genomen, maar wordt pas na een paar maanden helemaal afgehandeld, namelijk wanneer je het vak hebt afgerond en daarvan een officiele / gestempelde cijferlijst, certificaat óf tentamenbriefje bij het OSC hebt ingediend (vermeld daarbij dat het een bijlage is voor het ingediende verzoekschrift, en bedoeld voor de examencommissie van CA-OS).

Situatie 4: Extra vakken volgen

Als je méér keuzevakken hebt afgerond dan 30 EC (maar niet in het kader van een tweede bachelor), of meerdere regiomodules of verdiepingsmodules hebt gedaan, dan kun je het “overschot” aan vakken bij “Extracurriculair onderwijs” toevoegen. Zo wordt het zichtbaar op jouw diplomasupplement dat je méér studiepunten hebt behaald dan het vereist is.

 1. Ga vanuit het Usis beginscherm naar de optie “Mijn studievereisten”.
  1. Klik bovenaan op de knop “samenvouwen”. Zo zie je meerdere onderdelen die te volgen zijn, en onderaan het BA programma van CA-OS, zie je de knop “Extracurriculair” .
  2. Wanneer je dat open klikt en doorklikt op “extracurriculaire ruimte”, zie je een aantal lege dummy-vakken die allemaal “Extracurriculair studiedeel” heten maar verschillende codes hebben (eindigend op B2, B3…).
  3. Klik op een dummy-vak, kies voor “Indienen verzoekschriften” en dan de optie “Vervanging” (als je een Leidse vak gaat die je wilt toevoegen en waarvan je de vak-codes bij de hand hebt) of “Extern onderwijs” (als het gaat om vakken van andere instellingen). LET OP: Kies NIET de optie 3 (extracurriculair), hoewel deze meest logisch klinkt!
  4. Je kunt vervolgens meerdere keuzevakken van dezelfde instelling met één verzoekschrift aanvragen.
  5. Nadat je een verzoekschrift hebt opgeslagen én ingediend, kun je op datzelfde dummy-vak geen andere verzoekschriften indienen. Je moet dan een ander dummy vak gebruiken.

Situatie 5: Twee studies volgen aan de Universiteit Leiden

Studenten die twee studies volgen aan de Universiteit Leiden, moeten géén Vervanging indienen maar een Vrijstelling aanvragen. De vakken van één studie kunnen namelijk bij de andere studie een reden zijn voor vrijstelling, maar mogen niet in Usis gekoppeld worden aan twee studieprogramma’s. Voor vrijstellingsverzoeken, zie tabblad “Vrijstellingen”.

Situatie 6: Vervanging van de regiomodules van het 2e jaar

Je volgt daar de “Situatie 1” behalve dat je bij stap 3 niet een derdejaars keuzevak vervangt, maar één van de bestaande tweedejaars regio-vakken die onder BA Jaar 2: Area Studies te vinden zijn. Je klikt op een van die vakken en kiest verder bij Indienen verzoekschrift voor de optie Vervanging (of Extern onderwijs, als je de vakken buiten Universiteit Leiden hebt gevolgd).

Vrijstellingen

Vrijstellingen aanvragen binnen de BA CA-OS

Sommige studenten die reeds een andere opleiding hebben gevolgd, kunnen vrijstellingen aanvragen voor bepaalde onderdelen van hun propedeuse of bachelor CA-OS. De vrijstelling vraag je aan in twee stappen:
1. indienen van het verzoekschrift “Vrijstelling” in Usis,
2. inleveren van bewijsdocumenten bij Onderwijs Servicecentrum van de FSW. Welke documenten dat zijn, staat hieronder beschreven.

1. Indienen van verzoekschrift in Usis:

 1. Ga vanuit Usis beginscherm naar de optie “Mijn studievereisten”. Hier zie je per studiejaar de vakken van CA-OS die je reeds hebt afgerond maar óók de vakken die op ons programma staan maar die je nog niet hebt afgerond.
  1. Zoek het vak op waarvoor je vrijgesteld wilt worden en klik erop.
  2. Op het volgende scherm zie je de knop “Indienen verzoekschriften”. Als je dat aanklikt, krijg je een Verzoekschriften menu. Daar kies je voor de optie “Vrijstelling”.
  3. Je kunt vervolgens het verzoekschrift invullen. Je beargumenteert waarom je vindt dat je dit vak niet hoeft te volgen. Vermeld ook óf je de nodige bewijsdocumenten reeds hebt ingeleverd.
  4. Nadat je een verzoekschrift hebt opgeslagen én ingediend, kun je evt. andere vakken kiezen uit het programma CA-OS waarvoor je ook vrijstellingen wilt aanvragen, en daarvoor ook de argumenten opschrijven.
  5. Jouw verzoek wordt behandeld pas nadat je de bewijsstukken hebt ingeleverd zoals onderaan vermeld.

2. Inleveren van documenten:

Er zijn drie situaties op basis waarvan meeste vrijstellingen worden aangevraagd:

 • Student heeft een WO of HBO afgerond en is in bezit van een diploma. Deze student kan de vrijstelling aanvragen voor de (gehele of een deel van de) vrije keuze ruimte van het 3e jaar. Deze vrijstelling kan pas ná het behalen van de propedeuse CA-OS worden aangevraagd.
  Vereiste documenten: een gecertificeerde (!) kopie van het behaalde diploma.

 • Student heeft een WO of een deel van een WO in de richting van sociale wetenschappen gedaan. In dit geval kunnen ook enkele eerstejaars vakken in aanmerking komen voor vrijstelling. Dat zijn de meer generieke vakken die bij andere ook studies worden aangeboden, zoals bv. statistiek of academische vaardigheden.
  Vereiste documenten: een officiëel (gestempeld) cijferlijst én de beschrijving van behaalde vakken.

 • Er zijn ook studenten die vakken hebben afgerond bij een andere CA-OS opleiding. Zij komen in aanmerking voor vrijstelling van vakken van de propedeuse of de bachelor CA-OS in Leiden.
  Vereiste documenten: een officiëel (gestempeld) cijferlijst én de beschrijving van behaalde vakken.

Tenslotte, indien je vrijstellingen wilt aanvragen maar toch twijfelt, neem contact op met de secretaris van de Examencommissie CA-OS, Nina Osterhaus-Simic (071-527 3450, kamer 3A17).