Studiegids

nl en

Gender studies

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de Bachelor, de Minor en de Pre-master CA-OS. Alleen studenten ingeschreven voor deze opleidingen hebben toegang tot dit vak.
Zie ook het kopje “Inschrijving” onderaan.

Cursusbeschrijving

Gender, en genderrelaties doorsnijden verschillende sociaal-culturele en politiek economische werelden en processen. Deze cursus beoogt studenten kennis te laten maken met verschillende benaderingen van het concept ‘gender’ en deze te relateren aan casussen uit de praktijk en aan eigen ervaringen. Hierbij zal worden ingegaan op de sociale en culturele constructie en representatie van mannelijkheid en vrouwelijkheid en de verschillende sociale contexten waarin deze constructies betekenis krijgen. Aan de hand van verschillende thema’s zoals globalisering en ontwikkeling, nationalisme en burgerschap, religie, en populaire cultuur leren de studenten hoe genderaspecten opvattingen ten aanzien van individuen, groepen en samenlevingen beïnvloeden op zowel micro- als macro niveau. Deze basismodule dient tevens om genderaspecten binnen de oriëntatiemodulen (‘Media Worlds’, ‘Globalisering’ en ‘Duurzaamheid’) te herkennen.

NB: De hoorcolleges zullen in het Engels worden gegeven. Maar voor discussie, communicatie met de docente én de toetsing geldt dat het Nederlands de voertaal is.

Leerdoelen

In deze basis module:
1) Maak je kennis met verschillende benaderingen van het concept ‘gender’;
2) Verwerf je inzicht in theorievorming en onderzoek van ‘genderstudies’ en hoe je deze kunt relateren aan casussen uit de praktijk en aan je eigen ervaringen;
3) Leer je om kritisch te reflecteren op genderrelaties en deze vanuit antropologisch perspectief te benaderen en te analyseren.
4) Verwerf je inzicht in de wijze waarop gender samenhangt met andere antropologisch relevante thema’s zoals religie, geweld, nationalisme, arbeid, globalisering en populaire cultuur.
5) Leer je te reflecteren op hoe je jezelf als gendered onderzoeker positioneert.

Onderwijsvormen

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu)

  • Hoorcolleges 10 × 2 uur (30 sbu)

  • Opdrachten (47 sbu)

  • Literatuur 378 blz (63 sbu)

De hoorcolleges zullen in het Engels worden gegeven. Maar voor discussie, communicatie met de docente én de toetsing geldt dat het Nederlands de voertaal is.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (telt voor 50% van het eindcijfer)

  • Opdrachten (tellen samen voor 50% van het eindcijfer)

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende (cijfer 5 en lager).

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Rooster

Inschrijving

  • Alle deelnemers moeten zich inschrijven in Usis voor colleges én het tentamen. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

  • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Studiemateriaal

  • Connell, Raewyn and Rebecca Pearse (2015) “Gender In World Perspective” (third edition), Cambridge: Polity Press (171 pagina’s)

  • Diverse artikelen die op Blackboard bekend worden gemaakt (ca.200 pagina’s)

Contact

Dr. Ratna Saptari