Studiegids

nl en

Veldwerk NL

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Alleen studenten die als voltijds bachelorstudent zijn ingeschreven voor CA-OS kunnen deelnemen aan dit studieonderdeel.
Voor deelname aan het Veldwerk NL dienen de volgende vakken uit het eerste jaar CA-OS reeds met een voldoende te zijn afgerond:

 • “Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk”,

 • “Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk”,

 • “Wetenschappelijk schrijven en academische (re)presentatie” (AV1)

 • “Onderzoekspraktijk” (AV2)

 • “Het academisch debat” (AV3).

Aanmelding / inschrijving

 • Studenten die in dit collegejaar willen deelnemen aan het Veldwerk worden verzocht om zich voor 8 september op Blackboard aan te melden als deelnemer .

 • Inschrijving in Usis voor dit studieonderdeel is nodig ALLEEN voor hoorcolleges (dus niet voor werkgroepen !). Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

 • Aanwezighied op het eerste college op 8 september is verplicht. Tijdens deze bijeenkomst zal er dieper ingegaan worden op verschillende thema’s en kunnen studenten zich opgeven voor werkgroepen.

Beschrijving

Tijdens de eerste bijeenkomst op 8 september zullen studenten aan de hand van door de begeleiders aangedragen thema’s een keuze maken. Aan de hand van verplichte werkgroepbijeenkomsten en concrete opdrachten wordt een onderzoeksopzet geschreven. Als deze door de begeleider is goedgekeurd zullen de studenten drie weken onderzoek doen in Nederland of Vlaanderen. Hiervoor zullen ze bij gastgezinnen worden gehuisvest. Na het onderzoek zal een verslag geschreven worden. Gedetailleerdere informatie volgt op Blackboard.

Doelstelling

De doelstelling van deze cursus is om te leren hoe je binnen een team zelfstandig onderzoek doet. De deelnemers aan dit onderwijsonderdeel doorlopen alle fazen van het onderzoek.
Dit betekent onder meer:

 • uitwerken van een gekozen onderzoekstema;

 • operationalisering aan de hand van theorie;

 • schrijven van een opzet;

 • verzamelen van onderzoeksgegevens;

 • analyse en rapportage van data;

 • presentatie hiervan op een eendaagse conferentie (onderzoeksseminar).

Rooster

Rooster

 • De cursus heeft 2 verplichtte hoorcolleges: een inleidend hoorcollege op 8 september 2016 van 13-15 uur en het post-veldwerk hoorcollege op 27 januari 2017 van 13-15 uur.

 • De cursus heeft negen verplichte werkgroepen van 2 uur: 5 bijeenkomsten in het eerste semester en 3 in het tweede semester. De werkgroepen vinden plaats op vrijdagen – zie rooster voor exacte tijden en zaalnummers. De data worden voor september bekend gemaakt.

 • Het veldwerk vindt plaats in week 1 t/m 3 van 2017.

 • De eindconferentie vindt plaats op vrijdag 21 april 2017 van 10-18 uur in het Pieter de la Courtgebouw.

Exacte tijdstippen en zaalnummers van werkgroepen worden op Blackboard bekendgemaakt samen met de onderzoeksthema’s.

Onderwijsvorm

Totaal 10 ECTS = 280 sbu (studiebelastinguren)

 • hoorcolleges: 2 × 2 uur (6 sbu)

 • werkgroepen: 5 × 2 uur in het 1e semester en 3 × 2 uur in het 2e semester (32 sbu)

 • opdrachten resulterend in het onderzoeksopzet en eindverslag (122 sbu)

 • veldwerk 3 weken (120 sbu) – zie ook Opmerkingen onderaan

Toetsing

Er zijn 2 toetsingsmomenten voor dit onderdeel.

1) Toetsing onderzoeksopzet:
- Gezamenlijke bijdrage: 15% van het eindcijfer
- Individuele bijdrage: 20% van het eindcijfer
Alleen als beide cijfers een voldoende zijn, mag aan het veldwerk worden deelgenomen.

2) Toetsing onderzoek en eindverslag:
- Gezamenlijke bijdrage: 30% van het eindcijfer
- Individuele bijdrage: 35% van het eindcijfer

Een geprinte en een digitale (pdf) versie van het definitieve onderzoeksrapport dient bij het Secretariaat CA-OS te worden ingeleverd.
Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende (cijfer 5 en lager).
Aan het beste Veldwerk NL-rapport wordt jaarlijks de Prof.dr. J.D. Speckmann-prijs toegekend.

Contact

Cöordinator Dr. Nienke van der Heide

Opmerkingen

De kosten van dit leeronderzoek bedragen voor de student circa € 270,- voor kost en inwoning en bijkomende uitgaven.