Studiegids

nl en

Multivariate analyse: van data naar verslag

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Alleen studenten die als bachelorstudent zijn ingeschreven voor CA-OS kunnen deelnemen aan dit studieonderdeel.
Voor deelname aan dit vak dienen de volgende vakken uit de propedeuse CA-OS reeds met een voldoende te zijn afgerond:

 • “Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk” ,

 • “Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk” ,

 • “Wetenschappelijk schrijven en academische (re)presentatie” (AV1)

 • “Onderzoekspraktijk” (AV2)

 • “Het academisch debat” (AV3).

Beschrijving

Inleiding tot de verwerking van multivariate gegevens, met name nominale en/of ordinale data. Oefening in het analyseren van bestanden met behulp van de SPSS-modules voor Meervoudige Categorische Analyse (MCA) en Categorische Principale Componenten Analyse (CATPCA).
In deze cursus wordt tevens gewerkt aan de analyse van (en deel van) de gegevens die door de studenten zelf tijdens het binnenlands leeronderzoek in Drenthe (of elders) zijn verzameld.
De toetsing bestaat ook uit twee delen: een open boek tentamen (multiple choice vragen), en een werkstuk waarin de student een multivariate analyse zal moeten maken over (een deel van) de Drenthe-gegevens. Het is dus zaak om vanaf het begin bezig te zijn met de analyse van de eigen veldwerkgegevens. Studenten worden verzocht om meteen voor de eerste bijeenkomst hun onderzoeksvoorstel mee te nemen, en hun definitieve vragenlijst. Men wordt tijdens de eerste bijeenkomsten al geacht om te werken aan een codeboek voor de analyse van de data.

Leerdoelen

 1. Inzicht in methoden en technieken voor multivariate analyse. Met name: (a) kunnen uitleggen waar multivariate analyse voor dient; (b) bij een gegeven onderzoeksvraag en verzamelde gegevens kunnen uitleggen welke van de behandelde technieken mogelijk geschikt is voor analyse (waarbij met name het onderscheid tussen MCA, CATPCA, factoranalyse en meervoudige regressie belangrijk is).
 2. Opdoen van enige ervaring met de praktijk van multivariate analyse, onder andere door een of meer technieken te gebruiken bij het zelf analyseren van gegevens. Nota bene: we verwachten niet dat je na de cursus een geroutineerd onderzoeker bent. Dat vergt jaren ervaring. Het gaat er om dat je het analyseproces, met alle haken en ogen, een keer doorlopen hebt.

Rooster

 • Het hoorcollegerooster is te vinden hier: Rooster

 • Practica vinden plaats op donderdagen 2 februari t/m 23 maart van 13-15 uur in de pc-zalen 1A26, 1A28 en 1A30.

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcollege 14 × 3 uur = 42 uur = 63 sbu

 • practicum: 7 × 2 uur = 14 uur = 14 sbu (aanwezigheid verplicht)

 • literatuur (artikelen + syllabus met opgaven) ca. 378 blz = 63 sbu

Toetsing

 • Schriftelijke deeltentamens (open boek tentamens met meerkeuze vraagstukken en open vragen) over collegestof en opgaven. De tentamens tellen voor 75% van het eindcijfer.

 • Deelname aan de verplichte practica. Aanwezigheid wordt gecontroleerd.

 • Schriftelijk werkstuk (take-home opdracht) over een meerdimensionale analyse van (BLO) data; telt voor 25% van het eindcijfer.
  Nota bene: voor het tentamen en het werkstuk moet allebei een voldoende worden behaald.

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende (cijfer 5 en lager).

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 11 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Inschrijving

 • Inschrijving geschiedt via Usis voor de hoorcolleges en voor alle (deel)tentamens en evt. herkansing. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

 • Voor het Practicum is de inschrijving in Usis niet nodig: je wordt tijdens hoorcollege ingedeeld en geinformeerd.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Blackboard

Het gedetailleerde programma van de cursus zal op Blackboard beschikbaar zijn. Deelnemers dienen zich voor deze cursus op Blackboard te registreren.

Literatuur

 • Boek: Field, Andy (2009 of 2013). Discovering Statistics using SPSS. Derde (2009) of vierde (2013) editie.

 • Collegesheets (worden via BlackBoard ter beschikking gesteld).

 • Artikelen (beschikbaar online, voor titels en links zie Blackboard);

 • Hoofdstukken (naslag, voorbeelden; online beschikbaar) uit SPSS Categories 17 handleiding:
  H. 1: Introduction;
  H. 3: CATPCA;
  H. 6: MCA;
  H. 10: CATPCA Examples;
  H. 13: MCA Examples.

 • De literatuur bij de cursus Statistiek/SPSS en M&T 2: Onderzoekstechnieken wordt bekend verondersteld.

Contact

Dr. Igor Boog