Studiegids

nl en

Individuele stagemogelijkheid (NGO, Musea, e.d.)

Vak
2016-2017

Toelating

Alleen studenten CA-OS die hun propedeuse en het tweedejaarsvak Veldwerk NL hebben afgerond, komen in aanmerking voor een stage.

Beschrijving

Een stage is een leerperiode waarin de student bij een organisatie een bepaalde, vooraf omschreven taak uitvoert. De stagetaak moet academisch van aard zijn, dat wil zeggen een beroep doen op de intellectuele vermogens en vakkennis van de student, en moet passen in de specialisatie of beroepsplannen van de student. De stage kan binnen het bachelor programma CA/OS worden gehonoreerd als keuzeonderdeel van 20 ECTS onder de naam ‘stage bij (naam organisatie)’, wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

De stage wordt in beginsel door de student zelf georganiseerd. Actuele stagevacatures die aan medewerkers van het Instituut CA-OS worden aangeboden, worden bekend gemaakt via het prikbord tegenover de kamers 3A23 en 3A25, via de website van Itiwana en via de site van de Antropologen Beroepsvereniging. Stagevacatures zijn ook op te vragen via de stagecoördinator.

De stage kan zowel in het binnenland als in het buitenland plaats vinden.

Leerdoelen

De student leert

 • hoe kennis en vaardigheden uit de studie CA-OS kunnen worden vertaald naar een concrete werksituatie.

 • hoe academische vaardigheden en sociaal wetenschappelijk onderzoek kunnen worden ingezet op de arbeidsmarkt.

 • reflecteren op zijn/ haar eigen leerdoelen en competenties ten aanzien van de stage en oriënteren op zijn/ haar toekomstwensen ten aanzien van een professionele carrière

Onderwijsvorm / Toetsing

Om het studieonderdeel ‘stages’ te voltooien, moet een student de volgende onderdelen afronden:

 • Van te voren moet er een stageplan van 1 á 2 blz. worden ingediend bij de stagecoördinator. Dit plan moet voldoen aan de stagevereisten (zie hieronder) en de volgende elementen bevatten:
 1. naam van de organisatie, met toelichting over activiteiten van de organisatie,
 2. periode van de stage, waarbij vermeld wordt om hoeveel uur per week (fulltime/parttime) het gaat,
 3. vermelding van beschikbaarheid fysieke werkplek binnen de organisatie,
 4. naam van de stagebegeleider binnen de organisatie,
 5. stageopdracht: omschrijving met toelichting over het academische element. NB: Op basis hiervan zal de stagecoordinator binnen de opleiding CA-OS een inhoudelijk docent-begeleider vinden die de student verder zal begeleiden bij het onderzoek.
 6. verband met de opleiding CA/OS: hoe is de stage relevant voor de ontwikkeling van een student CA/OS, en hoe levert de student CA/OS vanuit zijn/haar achtergrond een zinvolle bijdrage aan de organisatie.
 • Na goedkeuring van het stageplan werkt de student onder begeleiding van de docent-begeleider het academische element uit tot een volledig onderzoeksvoorstel. Het onderzoekvoorstel moet geschreven en goedkeurd zijn voordat de stage van start gaat. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken, na expliciete goedkeuring van de stagecoordinator.

 • Studenten die buiten Nederland stage lopen, moeten na goedkeuring van het stageplan een vrijwaringsformulier indienen bij de exchange coördinator N. Osterhaus-Simic.

 • De student moet een stage voltooien van minimaal drie maanden bij een full-time aanstelling (38-40 uur per week), of zes maanden bij een part-time aanstelling (18-20 uur per week).

 • Tijdens of na de stage dient de student een presentatie te houden over zijn/ haar werkzaamheden en bevindingen ten aanzien van de stage op één van de daartoe aangemerkte momenten in het jaarrooster (zie rooster ‘stagepresentaties’).

 • Na afloop van de stage moet een stageverslag ter goedkeuring bij de stagecoördinator worden ingeleverd. De studiepunten worden toegekend na goedkeuring van het stageverslag. Dit verslag moet drie elementen bevatten: een chronologisch verslag van alle ondernomen activiteiten (bijv. per week), plus een reflectie op de stage zelf (ca. 5 blz. in totaal), het academische element (bijv. een kopie van het onderzoeksrapport), een ondertekende brief van de stagebegeleider waarin wordt verklaard dat de student zijn/haar taken naar voldoening heeft uitgevoerd. Als de stagecoördinator het verslag heeft goedgekeurd, worden de studiepunten en een cijfer toegekend

NB. Voor het stageplan en het stageverslag zijn formulieren beschikbaar die verkrijgbaar zijn via de stagecoördinator.

Stagevereisten

 • Een organisatie die bereid is je een stageplek aan te bieden. Dit wil zeggen zowel een fysieke werkplek bij de organisatie als een concrete stageopdracht. Binnen deze organisatie moet er een formele stagebegeleider zijn, die verantwoordelijk is voor het verloop van de stage. (* De stage moet verband houden met de opleiding CA/OS – de student moet er iets relevants van opsteken, en moet iets zinvols bijdragen aan de organisatie vanuit kennis en ervaringen die zijn opgedaan tijdens de studie. De stage moet een academisch element bevatten, opdat je tijdens je stageperiode je academische vaardigheden aanspreekt en verder ontwikkelt. Dit betekent dat minimaal 50% van de stagetijd besteed wordt aan het uitvoeren van een onderzoek dat relevant is voor de stageorganisatie. Dit kan een veldonderzoek, een literatuurstudie, een projectevaluatie of een organisatieanalyse zijn. De onderzoeksresulaten dienen ook in het stageverslag opgenomen te worden. De concreet overeengekomen taak moet vooraf door de stagecoördinator zijn goedgekeurd. Als de stagiair in teamverband met andere stagiairs aan een project werkt, moet dit van te voren worden gemeld. Het is ook aanbevolen om een stagecontract op te stellen met de stagebegeleider binnen de organisatie, waarin afspraken over taken, werktijden, eventuele stagevergoeding, enz. staan opgesteld.

 • De stage moet drie maanden duren. De stage mag zowel in het binnenland als in het buitenland plaatsvinden. De stage mag wel parttime uitgevoerd worden, bijvoorbeeld zes maanden 20 uur per week. Een parttime stageverband is bij een stage in Nederland vaak wenselijk, omdat de stage dan met onderwijsverplichtingen gecombineerd kan worden.

Financiën

Studenten die een stage in het buitenland willen doen, kunnen aanspraak maken op verschillende subsidies en fondsen. Voor informatie kunnen ze zich wenden tot de relevante pagina van de website Studeren in het Buitenland.

Blackboard

Er wordt voor dit studieonderdeel géén gebruik gemaakt van Blackboard. Actuele stagevacatures die aan medewerkers van het Instituut CA-OS worden aangeboden, worden bekend gemaakt via het prikbord tegenover de kamers 3A23 en 3A25, en zijn op te vragen via de stagecoördinator.

Aanmelding

Voor dit studieonderdeel is de aanmelding in uSis niet mogelijk, maar verloopt uitsluitend via de stagecoördinator.

Contact

Stagecoördinator Rosalinde Spitters:
T: 071 527 3850
E: r.j.b.spitters@fsw.leidenuniv.nl