Studiegids

nl en

Moderne Nederlandse Grammatica: De syntaxis van adverbiale bepalingen

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

Bijwoordelijke bepalingen zijn in de traditionele zinsontleding en de theoretische taalkunde lange tijd een enigszins verwaarloosde restcategorie geweest waar allerlei zinsdelen onder vielen die moeilijk te categoriseren waren. Recent taalvergelijkend onderzoek laat echter zien dat juist de syntaxis van bijwoordelijke bepalingen een interessant licht werpt op de zinsbouwprincipes die talen met elkaar gemeen hebben. Zo vinden we in taal na taal dezelfde syntactische hiërarchie van verschillende typen bijwoordelijke bepalingen (bijv. eerlijk gezegd, helaas, waarschijnlijk, mogelijk, gisteren, vaak, helemaal, etc). In deze cursus onderzoeken we of deze hiërarchie ook voor het Nederlands geldt, een ingewikkeld vraagstuk vanwege de vele volgordemogelijkheden in het middenveld van de Nederlandse zin. We richten ons met name op bijzondere syntactische verschijnselen, zoals adverbia die in de verkeerde deelzin staan, adverbia die op meer dan één positie kunnen staan, adverbia die een hulpwoord nodig hebben om de hele zin te kunnen modificeren en adverbia die gestrand zijn na verplaatsing van een zinsdeel dat erbij hoort.

Leerdoelen

De student

 • heeft diepgaand inzicht in de syntaxis van adverbiale bepalingen in het Nederlands vanuit taalvergelijkend en -theoretisch perspectief

 • kan syntactische literatuur hierover begrijpen, presenteren en problematiseren.

 • kan participeren in een wetenschappelijke discussie.

 • kan een beschrijving leveren van een aspect van het adverbiale systeem als bijdrage aan de electronische Algemene Nederlandse Spraakkunst (eANS)

 • kan een syntactisch onderzoek doen naar een aspect van het adverbiale systeem en hierover mondeling en schriftelijk rapporteren.

Rooster

Zie Rooster MA Neerlandistiek

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

280 uur, waarvan

 • Werkcolleges: 26 uur

 • Voorbereiding werkcolleges (bestuderen literatuur): 78 uur

 • Voorbereiding presentatie wetenschappelijk artikel: 30 uur

 • Voorbereiding en schrijven bijdrage eANS: 40 uur

 • Onderzoek, presentatie en paper: 106 uur

Toetsing

 • Eigen onderzoek, presentatie en paper: 60%

 • Bijdrage eANS: 30 %

 • Presentatie artikel: 10%

Herkansing

Alleen het paper kan worden herkanst, indien lager dan 5,5

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal;

 • het inleveren van papers

Literatuur

Literatuur voor elke bijeenkomst wordt op Blackboard bekend en indien mogelijk beschikbaar gemaakt.

Voorlopige literatuurlijst:

 • Cinque, Guglielmo, 1999. Adverbs and functional heads: a cross-linguistic perspective. Oxford studies in comparative syntax. Oxford University Press.

 • Ernst, Thomas, 2002. The syntax of adjuncts. Cambridge (UK)/New York. Cambridge University Press.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden(weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie Sjef Barbiers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.

Opmerkingen

Niet van toepassing