Studiegids

nl en

Vergelijkend Publiek Management

Vak
2016-2017

Toegangseis

Alleen toegankelijk voor studenten van de master Management van de Publieke Sector.

Beschrijving

Christopher Hood omschrijft public management als “the study and practice of design and operation of arrangements for the provision of public services and executive government.” Deze definitie wordt als uitgangspunt genomen voor dit college, omdat zij (a) zo goed is als elk ander en, belangrijker nog, (b) de ruimte laat het thema van publiek management niet te beperken tot de uitvoeringskant van overheidshandelen alleen. Eerder in dit master programma heeft U heel wat vergelijkende literatuur op het gebied van publiek management bestudeert. Dit vak beoogt die literatuur bij elkaar te brengen in een breder raamwerk dat het uitvoerende werk van overheden (het operationele niveau van analyse; intergouvernementeel management) plaatst in de ruimere context van de arenas waarin de voorafgaande beslissingen (het collectieve niveau van analyse; intergouvernementele betrekkingen) zijn genomen, en vervolgens in de nog ruimere omgeving van de dieper liggende waarden op basis waarvan beslissing en uitvoering als legitiem kunnen worden ervaren (het constitutionele niveau van analyse; intergouvernementele constitutie). Deze ruimere omgeving betreft dan de nationale, regionale, en lokale omgeving, met inbegrip van de specifieke politiek-bestuurlijke, sociale, en economische cultuur waarin beleid en management tot uitdrukking komen. Het is van groot belang dat publiek management niet alleen begrepen wordt in termen van een gereedschapskist waaruit de publiek manager (beter eigenlijk: de ambtenaar) haar/zijn instrumenten kiest. De bestuurskunde is eigenlijk al sinds de jaren zeventig dat technocratische tintje kwijt dat haar aanvankelijk zo kenmerkte, maar met de opkomst van publiek management (inclusief: new public management; en dat mede ter contrast met: public administration) is dat technocratische element er toch wel weer enigszins ingeslopen. Voor alle duidelijkheid, er is wel degelijk een technocratisch, instrumenteel element binnen de bestuurskunde, maar zonder inbedding verliest het vakgebied zijn legitimatie.

Leerdoelen

Aan het eind van dit vak zal de student:

  1. Grondig bekend zijn met concepten en theorieën betreffende vergelijkende bestuurskunde;
  2. Begrijpen waarom in termen van structuur overheden zozeer op elkaar lijken, terwijl zij in termen van functioneren doorgaans van elkaar verschillen;
  3. Structuur en functioneren van het Nederlandse overheidsbestel beter kunnen beoordelen vanuit vergelijkend perspectief;
  4. Door middel van diverse schrijfopdrachten haar/zijn academische schrijfvaardigheid hebben verbeterd.
  5. Dit college wordt gegeven in een intensief format van twee-en-een-halve week voor een totaal van 16 uur. Thema’s zullen worden behandeld waarbij elk college (90 minuten) een voordracht en een discussie element heeft (waarbij de discussie-onderwerpen zowel door studenten als docent kunnen worden aangedragen).

Rooster

Dinsdag, 6 juni, 18.00 – 20.00, Wijnhaven 356
Vergelijkend Publiek Management in een Globaliserende Wereld
18.00 - 18.45: Introductie: kennismaking, verwachtingen, syllabus, opdrachten
19.00 - 20.00: College: Vergelijkend publiek management in een globaliserende wereld: overeenkomsten en verschillen; continuïteit, diversiteit en verandering (hfdst. 1 en 13)

Donderdag, 8 juni, 18.00 – 20.00, Wijnhaven 356
Het studiegebied van vergelijkend publiek management
18.00 - 18.45: Motieven en ontwikkeling van vergelijkende bestuurskunde/publiek management (appendix 1)
19.00 – 19.45: Methoden en problemen van vergelijkend publiek management (appendix 2)
19.45 - 20.00: Discussie: studenten/docent kunnen (een) thema(‘s) aandragen

Dinsdag, 13 juni, 18.00 – 20.00, Wijnhaven 356
Thema’s in Vergelijkend Publiek Management I: Het Operationele Niveau
18.00 - 18.45: College: Personeelsbeheer (hfdst. 8)
19.00 - 19.45: College: Financieel beheer en evaluatie (hfdst. 10)
19.45 - 20.00: Discussie: studenten/docent kunnen (een) thema(‘s) aandragen

Donderdag, 15 juni, 18.00 – 20.00, Wijnhaven 356
Thema’s in Vergelijkend Publiek Management II: Het Operationele Niveau
18.00 - 18.45: College: Perspectieven op Organisaties als Netwerken (hfdst. 5)
19.00 - 19.45: College: Waarden van publiek management (hfdst. 12)
19.45 - 20.00: Discussie: studenten/docent kunnen (een) thema(‘s) aandragen

Dinsdag, 20 juni, 18.00 – 20.00, Wijnhaven 356
Nationale en organisationele culturen: Het Collectieve Niveau
18.00 - 18.45: College: Maatschappelijke cultuur en waarden als context voor publiek management (hfdst. 6)
19.00 – 19.45: College: Is publiek management hetzelfde voor elk type overheidsorganisatie? (hfdst. 11)
19.45 - 20.00: Discussie: studenten/docent kunnen (een) thema(‘s) aandragen

Donderdag, 22 juni, 18.00 – 20.00, Wijnhaven 356
Theoretische en Disciplinaire Perspectieven op Publiek Management: Het Constitutionele Niveau I
18.00 - 18.45: College: verantwoordelijkheid, postmodernisme, en governance (hfdst. 9)
19.00 - 19.45: College: Het klassieke dilemma van openbaar bestuur: recht, ethiek, en economie (hfdst. 4)
19.45 - 20.00: Discussie: studenten/docent kunnen (een) thema(‘s) aandragen

Dinsdag, 27 juni, 18.00 – 20.00, Wijnhaven 356
Historisch Perspectief op Publiek Management: Het Constitutionele Niveau II
18.00 - 18.45: College: Oorsprong en ontwikkeling van overheidsbestuur: structuur via territorialiteit en bureaucratie (hfdst. 2 en 3)
19.00 - 19.45: College: Variaties in publiek management: nationale waarden en beleidsproces (hfdst. 7)
19.45 - 20.00: Discussie: studenten/docent kunnen (een) thema(‘s) aandragen

Donderdag, 29 juni, 18.00 – 20.00, Wijnhaven 356
Besluitvorming en Disciplinaire, Maatschappelijke, Organisationele, en Persoonlijke Kennisbronnen voor het Publiek Management van Complexe Problemen
18.00 – 18.45: College: Kennisbronnen, Structuur en Handelen
19.00 – 20.00: Discussie: studenten/docent kunnen thema(‘s) aandragen

Onderwijsvorm

Dit vak wordt gegeven in een intensief format van vier weken voor een totaal van 16 uur college. Thema’s zullen worden behandeld waarbij elk college (90 minuten) een voordracht en een discussie element heeft (waarbij de discussie-onderwerpen zowel door studenten als docent kunnen worden aangedragen).

Toetsing

De student zal elk van de eerste drie weken een reflectiepaper moeten schrijven van 3 – 4 pagina’s, regelafstand 2, op basis van de voorgeschreven literatuur voor die week. Dit paper dient op maandag te worden ingeleverd bij de aanvang van elk college en zal met commentaar de daaropvolgende week worden teruggegeven. De docent zal elke week enkele korte reacties geven op de papers in algemene zin. Voor de laatste week dient de student een paper te schrijven van 15 pagina’s waarin zij/hij een vergelijking maakt die voor haar/hem interessant is. Dit kan een vergelijking zijn tussen twee beleidsterreinen in Nederland, een beleidsterrein in twee verschillende landen, of over verdeling van beleidsverantwoordelijkheden tussen twee bestuurslagen (bv. lokaal en nationaal), twee overheidsorganisaties, enz.

Reflectie paper (3x): 20%
Individueel eindpaper: 40%

Herkansing
Indien een eindpaper als onvoldoende wordt aangemerkt, dan heeft de student de gelegenheid een verbeterde versie in te dienen.

Herkansing
Masterstudenten zijn niet verplicht aan de eerste kans deel te nemen, maar dan verliezen zij het recht op de herkansing. De examencommissie kan hierin anders besluiten.
Ook indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Blackboard

De Blackboardpagina komt maximaal 2 weken voor de start van de cursus beschikbaar. Al het cursusmateriaal wordt via Blackboard gecommuniceerd.

Leermiddelen/Literatuur

  • Jos C. Raadschelders, Eran Vigoda-Gadot (2015). Global Dimensions of Public Administration and Governance: A Comparative Voyage. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Raadschelders.1@osu.edu

Opmerkingen

-