Studiegids

nl en

Medialogica in de publieke arena

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit is een keuzevak voor studenten die ingeschreven staan voor de Master Management in de Publieke Sector, aandachtsgebied Public Affairs

Beschrijving

Deze cursus is gericht op medialogica en de betekenis ervan voor organisaties in public affairs. We staan eerst stil bij de kenmerken en werking van de moderne media, zowel de conventionele media zoals kranten en omroepen als de sociale media. In public affairs is medialogica en het effect ervan op de publieke arena (met daarin de publieke opinie) een steeds belangrijker en vaak ook dwingender of zelfs confronterende factor. Het ene onderwerp haalt de media, het andere niet. Het ene issue brengt een cascade van aandacht teweeg en wordt een enorme hype, het andere blijft beperkt tot een kleine kring, met soms amper toeschouwers. Hoe springt een onderwerp over van het ene medium naar het andere? Hoe gaan organisaties, politici en burgers hier mee om? We staan ook stil bij de wisselwerking tussen de media en de publieke opinie.

In deze cursus is er ook aandacht voor communicatietheorie: op welke manier worden boodschappen opgepakt in de enorme stromen informatie die dagelijks op organisaties en individuen afkomen? Welke mechanismen drijven de selectie van aandacht voor issues in de media en op welke manier kunnen we trends voor issues in media-aandacht op een meer systematische manier in beeld brengen en analyseren? Hoe gaan organisaties met belangen bij de aandacht rond een onderwerp in de media hiermee om?

In public affairs is er grote variatie in strategieën van organisaties in de publieke arena. Organisaties of groepen met belangen (zoals grassroots bewegingen) kunnen zoveel mogelijk media-aandacht zoeken om druk op te voeren, ze voeren dan een expliciete outside lobbystrategie. Of ze willen zulke aandacht juist voorkomen omdat ze zo min mogelijk ruchtbaarheid aan hun zaak of hun eigen handelen willen geven. Sommigen hebben een uitgebreide mediastrategie, anderen voelen zich er ongemakkelijk bij en blijven passief.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan je:

  • Uitleggen hoe de moderne media werken, zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ media.

  • Een analyse maken van de opkomst van media-aandacht voor een issue, de beeldvorming rondom het issue en uitleggen welke mechanismen hierbij in werking zijn.

  • Inzichten uit de communicatietheorie over priming en framing toepassen op concrete gevallen waarin een belangenorganisatie media-aandacht zoekt of er het mikpunt van is.

  • Uiteenzetten op welke op media gerichte activiteiten publieke en private organisaties ontwikkelen bij het management van hun reputatie.

  • Laten zien wat de effecten zijn van een outside lobbystrategie via de media en de publieke arena in vergelijking met inside lobbystrategieën waarbij brede aandacht juist wordt vermeden.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

2 hoorcolleges
7 seminar bijeenkomsten

Studielast

Totaal: 140 uur, te verdelen over:

Hoorcolleges: 4 uur
Seminars: 21 uur
Groepsopdracht: 30 uur

Zelf studie (85 uur totaal): Voorbereiden hoorcolleges: 8 uur Voorbereiden seminars: 42 uur Individuele opdracht: 35 uur

Toetsing

  • Groepsopdracht: 25% van het eindcijfer

  • Individueel eindpaper: 75% van het eindcijfer

  • Het cijfer voor de individuele eindopdracht moet tenminste 5,5 zijn om voor de cursus te kunnen slagen.

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Herkansing

Masterstudenten zijn niet verplicht aan de eerste kans deel te nemen, maar dan verliezen zij het recht op de herkansing. De examencommissie kan hierin anders besluiten.
Ook indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen

Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.
Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Blackboard

Ja. Deze wordt een week voor aanvang van de cursus on-line gezet

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van een e-reader. Deze wordt via blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Zodra bekend wordt deze informatie ingevuld door het OSC.

Contact

Gerard Breeman

Opmerkingen

Geen