Studiegids

nl en

Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek

Vak
2016-2017

Toegangseisen

De inhoud van de vakken Inleiding in de Psychologie Ontwikkelingspsychologie, Sociologie, Psychopathologie en Orthopedagogiek: theorieën en modellen wordt bekend verondersteld. Van studenten wordt verwacht dat zij onderscheid kunnen maken tussen een normale en een afwijkende ontwikkeling en de beïnvloedende omgevingsfactoren.

Beschrijving

Aan de orde komen:

  • Noties over de therapeutische relatie;

  • Gedragsmodificatie en cognitieve gedragstherapie;

  • Ethisch handelen en behandelen;

  • Hulpverleningsplanning;

  • Teambegeleiding;

  • Kind- en systeemgerichte interventies bij behandeling van internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek.

Hierbij komen (psycho)therapeutische benaderingen aan de orde en wordt o.a. aandacht geschonken aan individuele en groepsbehandeling, individuele- en systeembehandeling en teambegeleiding. Verder krijgt de notie en het belang van evidence-based behandelingen aandacht in de colleges, evenals evaluatie van behandeling.

Leerdoelen

Studenten hebben kennis en inzicht met betrekking tot evidence based vormen en methoden van behandeling binnen het orthopedagogisch werkveld. Zij zijn in staat om op adequate wijze de ernst en zwaarte van de problematiek in te schatten en kunnen aan de hand van een casus een hulpverleningsplan opstellen. Ze leren omgaan met een (cognitief) gedragstheoretische benadering. Daarnaast hebben zij kennis en inzicht in het werken met protocollen.

Rooster

Onderwijsvorm

Gedurende de zeven weken van de cursus zijn er in totaal veertien colleges van elk twee uur. Tijdens de hoorcolleges wordt een algemene inleiding gegeven over de onderwerpen die hierboven puntsgewijs zijn weergegeven en door middel van literatuurstudie vindt een verdere verdieping van de literatuur plaats. Studenten worden tijdens de colleges ingevoerd in de denkwijze van belangrijke representanten van bepaalde interventies, waarbij aanvullende informatie en commentaar worden geleverd. De colleges worden aangevuld met praktische voorbeelden, casuïstiek en videomateriaal.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over opgegeven literatuur en collegestof.

Blackboard

Hand-outs voor de colleges, informatie over de opdracht zijn t.z.t. via Blackboard te ontsluiten.

Literatuur

  • Martin, G., & Pear, J. (2014; 10th edition). Behavior modification; what it is and how to do it?

Andere literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van het vak is Dr. M. van Geel. Spreekuur wordt bekend gemaakt tijdens het eerste college.