Studiegids

nl en

Introductie Beleid

Vak
2016-2017

Beschrijving

Beleidsprocessen worden vaak bestudeerd aan de hand van de beleidscyclus. Deze cyclus bestaat uit een aantal fasen. Het vak Introductie Beleid gaat over de drie eerste fasen van de beleidscyclus: agendavorming, beleidsformulering en besluitvorming. Ten aanzien van het agendavormingsproces vragen we ons af hoe een probleem op de politieke agenda komt. Waarom besteden beleidsmakers wel aandacht aan het ene onderwerp en niet aan het andere? Beleidsformulering betreft de totstandkoming en definities van beleidsalternatieven. Vervolgens zullen we nagaan hoe besluitvormingsprocessen verlopen. Hierbij vormt het rationele model het vertrekpunt, waar we het organisatorische en politieke model tegen afzetten.

Tijdens de colleges zullen we een aantal modellen met elkaar vergelijken. We zullen zowel de beschrijvende functie van de modellen behandelen als de voorschrijvende functie. De eerste wordt vooral door academici gebruikt en de tweede door practitioners.

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in de totstandkoming van overheidsbeleid

 • Kennis verwerven van de belangrijkste ontwikkelingen, inzichten en theorieën van de beleidswetenschap

 • Beleidsvormingsmodellen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en kritisch analyseren

 • Het zelfstandig kunnen toepassen van de opgedane kennis op de praktijk en daarmee maatschappelijke gebeurtenissen kunnen begrijpen

 • Vaardigheid ontwikkelen op het gebied van wetenschappelijk schrijven

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Schrijven van individueel paper

Studielast

Totale studielast: 140 uur
– Contacturen: 28 uur
– Zelfstudie: 107 uur
– Toetsing en nabespreking: 5 uur

Toetsing

Tentamen (60%).
Individueel paper (40%).

Voor al deze onderdelen dienen studenten een 5,5 of hoger te halen.
Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Deelcijfers blijven een jaar geldig.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Ja. Een week voordat het vak start, komt deze beschikbaar.
Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Literatuur

 • Howlett, M., Ramesh, M. (2009). Studying Public Policy: policy cycles and policy Dsubsystems. Oxford: Oxford University Press. N.B.! Met uitzondering van H7 t/m H9.

 • Kingdon, J.W. (2010). Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: Longman (de uitgaven van 2003 en 1995 zijn ook goed).

 • Allison, G., Zelikow, P. (1999). Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis, New York: Longman.

 • Literatuur uit de elektronische reader (Blackboard): dit wordt gedurende de cursus gecommuniceerd.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. Gerard Breeman