Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een algemeen overzicht van de klassieke mythologie en filosofie, alsmede van de Bijbel en theologische onderwerpen, en de wijze waarop deze hun invloed hebben doen gelden op of gebruikt zijn door schrijvers in de loop van de ontwikkeling van de Engelstalige letterkunde vanaf de Vroegmoderne Tijd tot nu. Naast een algemeen cursusboek, zullen de studenten selecties lezen uit Ovidius, Homerus, Vergilius en de Bijbel, en tevens Engelstalige teksten bestuderen ter illustratie van het Nachleben van de klassieke en christelijke tradities in de Engelstalige letterkunde.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is om studenten praktische kennis te laten opdoen van hoofdelementen van de klassieke en Joods-Christelijke tradities, zodat zij in staat zullen zijn om Engelstalige teksten en culturele achtergronden die gedurende de gehele studie Engelse Taal en Cultuur behandeld zullen worden diepgaander en zinvoller te begrijpen.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

 • Twee uur hoorcollege per week

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • college: 26 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 70 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 40 uur

 • toetsing: 2 uur

 • Studiebegeleiding/inzage tentamens: 2 uur.

Toetsing

Toetsing

Schriftelijk tentamen (100%) aan het eind van de cursus

Weging

 • 15 korte open (invul)vragen (40% van eindcijfer)

 • 45 gesloten vragen (multiple choice) (45% van eindcijfer)

 • twee essayvragen (15% van eindcijfer)

Herkansing

Het tentamen kan alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is. Het herkansingstentamen gebruikt dezelfde toetsvormen als het eerste tentamen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van maximaal drie werkgroepen wordt de student uitgesloten van het deelnemen aan het tentamen (of de resterende deeltoetsen) en het hertentamen. Dit betekent geen eindcijfer voor het vak en de cursus kan in het betreffende collegejaar niet worden afgerond. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week naar de werkgroep.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard, voor het ter beschikking stellen van proeftentamens, en het materiaal gebruikt tijdens de hoorcolleges.

Literatuur

 • Ovid. Metamorphoses (Penguin)

 • Rivers, Isabel. Classical and Christian Ideas in English Renaissance Poetry (Allen & Unwin)

 • The Authorized Version of the Bible (The “King James” version of 1611; Oxford World’s Classics)

 • Teksten te vinden in Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie