Studiegids

nl en

Literature 6A: Contemporary Literatures in English

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of 4, of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Deze cursus biedt een overzicht van de Engelstalige literatuur in een mondiaal perspectief uit de periode 1969-2010, met een nadruk op de laatste 15 jaar. Werken van schrijvers zoals John Fowles, J.M. Coetzee, A.S. Byatt, Derek Walcott, Jhumpa Lahiri en Philip Roth zullen bestudeerd worden in relatie tot de grote verschuivingen binnen de late 20e-eeuwse literatuur (zoals Postmodernisme en Postkolonialisme), maar ook in een historische context met aandacht voor de sociale, culturele en politieke veranderingen na de Tweede Wereldoorlog (met thema’s als “Englishness”, “feminism” “post-imperialism and race”, “migration and globalisation”, en “9/11”).
Voortbouwend op de al opgedane ervaring van literaire teksten, zal deze cursus studenten leren omgaan met begrippen als Postmodernisme en Postkolonialisme, en de analyse van contemporaine literaire teksten, alsmede inzicht bijbrengen in de culturele issues en debatten van deze periode. Studenten zal worden gevraagd hun kritisch-analytische vaardigheden in te zetten in de discussies in de werkgroepen in het geven van een presentatie, en in het schrijven van een eindessay.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus:

 • Heeft de student inzicht in (de samenhang tussen) de belangrijkste literaire stromingen in Engelstalige literatuur, vanaf de jaren ’60 van de 20e eeuw tot heden.

 • Kan de student begrippen als Postmodernisme en Postkolonialisme toepassen en aan de hand daarvan contemporaine teksten analyseren.

 • Kan de student de behandelde literaire en theoretische stromingen in verband brengen met de culturele issues en debatten van deze periode.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

 • Uren voor het volgen van college: 24 uur

 • Bestudering verplichte literatuur: 220 uur

 • Onderzoek doen en voorbereiden presentatie en schrijven essay: 36 uur

Totale studielast: 280 uur

Toetsing

Toetsing

Essay, presentatie en participatie.

Weging

 • Een essay van 3000-3500 woorden (50%);

 • Een zelf te ontwerpen en op te zetten presentatie/mini-seminar (40%)

 • Actieve participatie tijdens de bijeenkomsten (10%)

Een voldoende (6.0 of hoger) voor actieve participatie tijdens de bijeenkomsten is een vereiste.

Herkansing

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is. Het onderdeel participatie (10%) kan niet worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van maximaal drie werkgroepen wordt de student uitgesloten van het deelnemen aan het tentamen (of de resterende deeltoetsen) en het hertentamen. Dit betekent geen eindcijfer voor het vak en de cursus kan in het betreffende collegejaar niet worden afgerond. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week naar de werkgroep.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

De volgende – goed verkrijgbare – romans moeten aangeschaft en bestudeerd worden:

 • John Fowles, The French Lieutenant’s Woman

 • Salman Rushdie, Midnight’s Children

 • A.S. Byatt, Possession

 • Derek Walcott, Omeros

 • Margaret Atwood, Alias Grace

 • J.M. Coetzee, Disgrace

 • Zadie Smith, White Teeth

 • Jhumpa Lahiri, The Namesake

 • Ian McEwan, Saturday

 • Philip Roth, The Plot Against America

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie