Studiegids

nl en

Literature 3A: The American Renaissance, American Literature, 1620-1865

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Literatuur 1A en literatuur 2, of equivalent.

Beschrijving

Deze cursus biedt een overzicht van de vroege Amerikaanse literatuur van 1620 tot 1865, met nadruk op de bloeiperiode van de zogeheten American Renaissance (1836-1861).
We beginnen deze cursus met het lezen van een aantal Puriteinse teksten en genres en de autobiografie van Benjamin Franklin. De nadruk van deze cursus ligt echter op de zogeheten American Renaissance (1836-1861), de periode waarin de Amerikaanse literatuur een eerste bloeiperiode doormaakte. In 1836 bracht Ralph Waldo Emerson een culturele revolutie teweeg met zijn manifest Nature, dat de bijbel werd van de Amerikaanse Romantiek. Of zij nu volgelingen waren van Emerson of zich tegen hem afzetten, de meeste andere schrijvers en dichters in de kwart eeuw vóór de Burgeroorlog werden sterk beïnvloed door Emersons ideeën. Een aantal werken uit deze periode, bijv. Moby-Dick (1851), Uncle Tom’s Cabin (1852) en de verhalen van Edgar Allan Poe zouden gaan behoren tot de klassieken van de wereldliteratuur, terwijl de dichters Walt Whitman en Emily Dickinson gedichten schreven die hun tijd ver vooruit waren en grote invloed zouden uitoefenen op de moderne poëzie. In deze cursus bestuderen wij de genoemde en andere schrijvers en hun werk niet alleen in hun literair-historische context, maar tevens in de context van de politieke en sociaal-culturele ontwikkelingen van hun tijd, zoals de opkomst van de antislavernij- en de vrouwenrechtenbeweging en een burgerlijke ideologie.

Leerdoelen

  • overzicht van de Amerikaanse literatuur van 1620-1865, met nadruk op de periode 1836-1860

  • inzicht in de plaats van behandelde literaire werken in hun historische context, in intellectuele en literaire stromingen (Puritanisme, Verlichting, Romantiek) en in politieke en maatschappelijke debatten over slavernij, gender en de rol van het individu

  • ontwikkelen kritische en tekst-analytische vaardigheden, zoals herkenning van en inzicht in genres, stijlmiddelen en vertelstrategieën

  • ontwikkelen van mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Engels (discussie, essay, tentamen)

  • (verder) ontwikkelen van Engelse spreek- en schrijfvaardigheid

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140uur.

  • Bijwonen college: 26

  • Bestuderen Literatuur: 80

  • Voorbereiding voor toetsing: 12

  • Toetsing: 4 (midterm + final exam)

  • Vrij aan te vullen onderdelen: schrijven werkstuk 18 uur

Toetsing

Toetsing

Midterm tentamen met essay vragen
Essay van 1200 woorden
Schriftelijk afsluitend tentamen met gesloten vragen en essay vragen

Weging

Midterm tentamen met essay vragen (33,3%)
Essay van 1200 woorden (33,3%)
Schriftelijk afsluitend tentamen met gesloten vragen en essay vragen (33,3%)

Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de drie deelcijfers.

Herkansing

Indien het eindcijfer onvoldoende is, kan het essay herschreven worden of een herkansingstentamen gedaan worden over de gehele stof (bundeling deeltentamens). Voldoende onderdelen kunnen niet herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van maximaal drie werkgroepen wordt de student uitgesloten van het deelnemen aan het tentamen (of de resterende deeltoetsen) en het hertentamen. Dit betekent geen eindcijfer voor het vak en de cursus kan in het betreffende collegejaar niet worden afgerond. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week naar de werkgroep.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus, zoals syllabus, essay onderwerpen, sample exam questions, enz. Blackboard wordt ook gebruikt voor wekelijkse discussievragen en links naar aanbevolen secundaire literatuur,relevante websites, enz.

Literatuur

Norton Anthology of American Literature (NAAL), 9th ed. (2017)
Melville, Herman. Moby-Dick, Norton Critical Edition, 2nd ed.
Stowe, Harriet Beecher. Uncle Tom’s Cabin (Penguin).
NB: Aanschaf van deze boeken en edities is verplicht en men dient de opgegeven tekst altijd mee naar college te nemen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

Opmerkingen

Deze cursus is de eerste van drie overzichtscursussen over de Amerikaanse literatuur (Lit3a, 4a en 5a), die ook elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden, en sluit aan bij de introductiecursus Amerikanistiek “From Bradford to Obama”. De cursus is tevens verplicht onderdeel van de minor Amerikanistiek.