Studiegids

nl en

Linguistics 3: English Syntax and Syntactic Argumentation

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Taalkunde 2 moet zijn behaald.

Beschrijving

Deze cursus is een vervolg op Taalkunde 2: De Syntaxis van het Engels. We bestuderen de interactie tussen syntaxis en semantiek (dwz. betekenis), we introduceren een meer geavanceerde weergave van constituentstructuur (X-bar syntaxis), we bespreken verschillende voorbeelden van constituentverplaatsing, en we maken verder kennis met de principes van syntactische argumentatie.

Leerdoelen

  • Studenten zijn in staat om de syntactische structuur van het Engels te analyseren en weer te geven.

  • Studenten zijn in staat om syntactische argumenten te formuleren.

  • Studenten kennen een aantal belangrijke beschrijvende methoden en theoretische concepten van de generatieve syntaxis.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege (1 uur p/w)

  • Werkcollege (1 uur p/w)

Studielast

De studielast is 140 uur.

  • Aantal uren voor het bijwonen van hoorcolleges en werkcolleges: 26

  • Aantal uren voor het voorbereiden van het huiswerk (leeswerk + opdrachten: 34

  • Aantal uren voor het voorbereiden van de schrijfopdracht, de quiz en het tentamen: 80

Toetsing

Toetsing

Tussentijdse toets, tussentijdse schrijfopdracht en schriftelijk tentamen.

Weging

Tussentijdse toets (15%)
Tussentijdse schrijfopdracht (15%)
Schriftelijk tentamen (70%)

Als het cijfer voor de quiz lager is dan het tentamencijfer, telt het tentamen voor 85% en de schrijfopdracht voor 15%.

Voor de schrijfopdracht en het tentamen moet minimaal een 5.5 zijn behaald.

Herkansing

De schrijfopdracht (15%) en het schriftelijk tentamen (in geval van herkansing 85%) moeten worden herkanst indien er voor één of beide onderdelen lager dan een 5.5 is behaald. De tussentijdse toets kan niet worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van maximaal drie werkgroepen wordt de student uitgesloten van het deelnemen aan het tentamen (of de resterende deeltoetsen) en het hertentamen. Dit betekent geen eindcijfer voor het vak en de cursus kan in het betreffende collegejaar niet worden afgerond. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week naar de werkgroep.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Geoffrey Poole. 2011. Syntactic Theory. 2nd edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie