Studiegids

nl en

Partiële differentiaalvergelijkingen (TUD)

Vak
2017-2018

Omschrijving

Quasi-lineaire eerste orde PDVn en afleiding eenvoudig model voor transport (file-vorming). Type-indeling voor tweede orde PDVn: Parabolische, elliptische en hyperbolische PDVn. Afleiding van de snaarvergelijking. Begin en begin-randwaarde problemen. Golven en reflecties. Fourier-reeksen en methode van scheiding van variabelen. Sturm-Liouville problemen. Afleiding van de warmtevergelijking. Randwaarde-problemen. Deltafunctie en distributies. Greense functies voor warmte-, golf- en Laplacevergelijkingen. Fourier- en Laplacetransformaties.

De student(e) moet de onder “vakinhoud” genoemde problemen voor de onder “vakinhoud” genoemde vergelijkingen met de onder “vakinhoud” genoemde methoden kunnen oplossen. De student(e) moet de geconstrueerde oplossingen fysisch kunnen interpreteren en kunnen visualiseren met het formule-manipulatie pakket MAXIMA.

Literatuur

R.Haberman, Applied Partial Differential Equations, fifth edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2013, ISBN 0-13:9780321828972

Vakcode TUD

TW2070

Voorkennis

Gewone differentiaalvergelijkingen

Tentamen

Huiswerkopdrachten, practicum en schriftelijk tentamen

Eindcijferregeling:

  • Het practicum is verplicht, en zolang het practicum niet met succes is voltooid, wordt er geen eindcijfer voor het vak vastgesteld.

  • Tweemaal per jaar wordt een schriftelijk tentamen afgenomen.

Voor het tentamen in de vierde onderwijsperiode geldt dat het eindcijfer gelijk is aan het tentamencijfer of indien het gemiddelde van het tentamencijfer (dat dan minimaal 5,0 moet zijn) en het cijfer voor de huiswerkseries hoger is, dan is het eindcijfer gelijk aan dit gemiddelde.
Voor het andere tentamen (ook wel aangeduidt als hertentamen), geldt: eindcijfer is tentamencijfer.

Contacturen

4 uur per week

Links

Blackboard TUD
TU Delft studiegids pagina