Studiegids

nl en

Inleiding Criminologie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Studenten van de reguliere opleiding Criminologie en minorstudenten van de minor Criminologie kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Dit vak biedt een inleiding in de Criminologie: de wetenschap die de aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat. Op een inleidende manier wordt ingegaan op vragen als: wat is criminologie, wat is criminaliteit, hoe kunt u crimineel gedrag wetenschappelijk onderzoeken en op welke manier is de aard en omvang daarvan te meten? Daarbij komt ook de vraag aan bod hoeveel criminaliteit Nederland kent en hoe dit zich verhoudt tot andere landen. Aan de hand van verschillende typen nationaal en internationaal criminologisch onderzoek komen specifieke vormen van criminaliteit aan de orde, zoals moord en doodslag en georganiseerde criminaliteit. In de laatste weken van het vak wordt ingegaan op beleid om criminaliteit te voorkomen en te bestraffen en de verschillende criminologische visies die daarop bestaan. In de werkgroepen wordt actief met de stof gewerkt, waarbij thuis van tevoren een opdracht moet worden voorbereid. De opdrachten tezamen vormen een paper. Een bibliotheekpracticum maakt deel uit van dit vak.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Na afloop van dit vak heeft u kennis van:

 • de hoofdvragen en belangrijkste begrippen in de criminologie;

 • de centrale theoretische noties in de criminologie;

 • basale methodologische noties van criminologisch onderzoek;

 • recente empirische onderzoeksbevindingen in de criminologie.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • de opgedane kennis mondeling en schriftelijk reproduceren en verbinden met concrete casussen;

 • informatie halen uit wetenschappelijke, beleidsmatige en maatschappelijke bronnen over de aard en omvang van criminaliteit, verklaringen van criminaliteit en de aanpak van criminaliteit – en deze informatie toepassen op concrete casussen;

 • een theoretische verklaring bieden voor een specifiek type criminaliteit;

 • onderscheid maken tussen normatieve en empirische vragen in het strafrecht en de criminologie.

Rooster

Kies voor propedeuse

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): Prof. Dr. P. Nieuwbeerta

 • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen voor elk hoorcollege de opgegeven hoofdstukken te lezen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): Mw. dr. M.P. Peeters & Mw. dr. A.J. van Dijk – van Doorn

 • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen voor elk werkcollege een huiswerkopdracht die betrekking heeft op de verplichte studiestof in te leveren. Deelname aan de werkcolleges en het inleveren van de huiswerkopdrachten is verplicht. Wanneer de huiswerkopdracht niet op tijd is ingeleverd, is de student uitgesloten van deelname aan de desbetreffende werkgroep.

 • Met een geldige reden mag een student twee keer afwezig zijn. Studenten zijn bij afwezigheid zelf verantwoordelijk om de stof die is behandeld in het werkcollege tot zich te nemen. Als de opdracht in groepsverband gemaakt moet worden, dan is de student zelf verantwoordelijk dat onderling te regelen.

Bij een derde gemiste werkcollege, volgt uitsluiting van het vak.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Wekelijkse inloopspreekuren; studenten dienen zich minimaal 24 uur van te voren aan te melden door een mail te sturen naar criminologie@law.leidenuniv.nl

 • Aantal à 1 uur: 10.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de via Blackboard opgegeven studiestof te bestuderen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het tentamen bestaat uit twee onderdelen (afgenomen op twee afzonderlijke dagen):

 • Schriftelijke tussentoets (30%): meerkeuzevragen en een open vraag. Tussentoets van 2 uur en nabespreking van 1 uur.

 • Schriftelijk tentamen (70%): meerkeuzevragen en open vragen. Tentamen van 3 uur en nabespreking van 2 uur.

Voor tussentoets en tentamen tezamen krijgt u één cijfer; daarbij geldt dat de tussentoets voor 30% en het tentamen voor 70% meetelt in het eindcijfer. Bij het herkansingstentamen zal de stof voor de tussentoets en het tentamen niet afzonderlijk worden getoetst, maar in één tentamen worden afgenomen dat voor 100% meetelt.

Inleverprocedures

 • Tussentijdse huiswerkopdrachten via Blackboard en Turnitin

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de eventueel via Blackboard opgegeven titels en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Hagan, F. E. (laatste druk). Introduction to Criminology: Theories, methods, and criminal behavior. Sage Publications.

 • Dijk, J.J.M. van, Huisman, W., & Nieuwbeerta, P. (laatste druk). Actuele criminologie. Den Haag: Sdu Uitgevers.

 • Publication Manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association, laatste druk.

 • Kalidien, S.N., & De Heer- De Lange, N.E. (laatste versie). Criminaliteit en Rechtshandhaving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (gratis te downloaden via www.cbs.nl).

 • Artikelen die via Blackboard bekend worden gemaakt.

Daarnaast wordt de student gevraagd specifieke informatie te verzamelen voor de werkcolleges in het kader van diverse opdrachten.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Deeltijdstudenten: Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. Dr. P. Nieuwbeerta

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: wekelijks inloopspreekuur

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Arbeidsmarktvoorbereiding

In deze cursus maken studenten kennis heeft gemaakt met het werkveld van criminologen; krijgen zij inzicht heeft verschaft in vraagstukken waar criminologen zich mee bezig houden; leren zij theoretische en empirische kennis kan toepassen op concrete casussen en vraagstukken waar criminologen in het werkveld zich mee bezig houden; en leren zij ;leert feedback te geven op en te ontvangen van peers. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Wereldoriëntatie

 • Schrijfvaardigheden

 • Feedback geven en ontvangen

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.