Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Beleid 2: Implementatie

Vak
2017-2018

Beschrijving

Tijdens het vak Beleid 2 wordt in eerste instantie nagegaan welke factoren van belang zijn om eenmaal vastgesteld beleid ook daad werkelijk te implementeren. Zo wordt het gat tussen ‘beleid-op-papier’ en ‘beleid-in-de-praktijk’ zichtbaar gemaakt. Een aantal centrale concepten worden daarbij naar voor geschoven: top-down versus bottom-up benaderingen, de keuze van beleidsinstrumenten, de rol van grote uitvoeringsorganisaties, en administratieve beleidsvorming. In dit proces van vaststelling naar implementatie wordt de link gemaakt tussen politieke, ambtelijke, en maatschappelijke mechanismen aan de ene kant en de “adverse effects” (onbedoelde gevolgen) van de implementatie van beleid langs de andere kant.
In het tweede deel van het vak worden de moderne benaderingen van effectieve beleidsimplementatie uit de doeken gedaan. Verschillende opvattingen over openbaar bestuur – de klassieke Weberiaanse bureaucratie, New Public Management, en New Public Governance – worden hierbij met elkaar vergeleken. Er wordt tot het besluit gekomen dat in de meest recente opvattingen over effectieve beleidsimplementatie er geen ruimte meer is voor een ‘top-down benadering’, maar uitvoering het resultaat is van de gezamenlijke inspanningen en strategieën van een groot aantal beleidsactoren – politici, burgers, ambtenaren, belangenorganisaties, de media, enzovoort – in beleidsnetwerken. Dit heeft implicaties voor de inrichting van het openbaar bestuur, en de rol van ambtenaren, maatschappelijke organisaties, en burgers in het beleidsproces.

Leerdoelen

Bij het beëindigen van de cursus, zijn de studenten in staat om:
• De implementatie van beleid te identificeren binnen het bredere beleidsproces.
• De bestaande theorieën rond beleidsimplementatie te benoemen en de inhoud overzichtelijk weer te geven.
• De bestaande theorieën rond beleidsimplementatie toe te passen op een praktisch implementatieproces.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit: – Hoorcolleges (niet verplicht) – Werkcolleges (verplicht) – Discussies in online fora (verplicht)

Studielast

Totale studielast: 140 uren
Hoorcolleges: 14 uren
Werkcolleges: 14 uren
Zelfstudie en deelname aan discussies: 105 uren

Toetsing

Het tentamen bestaat uit twee schriftelijke deeltoetsen. De eerste deeltoets heeft de vorm van een paper, en telt mee voor 30%, de tweede deeltoets heeft de vorm van een schriftelijke toets, en telt mee voor 70%.

Er is geen compensatie mogelijk.
De herkansing bestaat uit het herschrijven van de paper, en uit een nieuwe schriftelijke toets.
Verdere informatie over de deeltoetsen wordt meegedeeld in de syllabus.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. De Blackboard site wordt ten minste een week voor het begin van de cursus geopend.

Literatuur

Howlett, M., Ramesh, M. (2009) Studying Public Policy: policy cycles and policy subsystems, Oxford: University Press.

Literatuur beschikbaar gesteld op blackboard.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Mark Reijnders

-