Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Sociologie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Verplicht vak voor studenten bestuurskunde, bachelor 1, track BBO.

Beschrijving

Sociologie is één van de ondersteunende disciplines van de bestuurskunde en biedt uitstekende instrumenten om maatschappelijke verschijnselen te analyseren. Immers, om de maatschappij te besturen, moet je haar allereerst begrijpen. Sociologen wijden interessante beschouwingen aan uiteenlopende vraagstukken, zoals de kloof tussen hoger en lager opgeleiden, het toenemend aantal echtscheidingen in Nederland, problemen in de ‘multi-etnische samenleving’ en grootstedelijke criminaliteit. In deze cursus maak je kennis met het vakgebied van de sociologie: Waar houdt de sociologie zich mee bezig? Wat is kenmerkend voor een sociologische invalshoek? Wat is de meerwaarde van sociologische kennisvorming voor bestuurskundigen?

Leerdoelen

 • Studenten hebben kennis van enkele van de belangrijkste sociologische concepten en theorieën.

 • Studenten kennen de inzichten van enkele klassieke en moderne denkers binnen het vakgebied van de sociologie en zijn in staat overeenkomsten en verschillen te benoemen.

 • Studenten zijn in staat om sociologische concepten, theorieën en denkers te koppelen aan ontwikkelingen in de maatschappij.

 • Studenten zijn in staat om zelfstandig een sociologische analyse van een actuele casus uit het openbaar bestuur uit te voeren.

 • Studenten zijn in staat tijdens groepsdebatten verschillende argumentatie- en gesprekstechnieken toe te passen.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Zeven hoorcolleges

 • Drie werkcolleges (aanwezigheid verplicht voor Bestuurskunde-BBO studenten)

 • Zelfstudie

Studielast

Totale studielast van 140 uur:

25 contacturen waarvan:

 • 14 uur hoorcolleges

 • 6 uur werkcolleges (verplicht)

 • 5 uur toetsing (inclusief inzage)

115 uur zelfstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen (70%). Minimumcijfer: 5,5.
Mondelinge vaardigheden (30%). Minimumcijfer: 5,5.
Herkansing: idem.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Blackboard is de centrale portal voor communicatie tussen de docenten en studenten. Naast inschrijving in USIS dient de student zich tijdig in te schrijven via Blackboard. Blackboard zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

De literatuur zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus op Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

N.J. Raaphorst, MSc

N.J. Raaphorst, MSc: https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/nadine-raaphorst