Studiegids

nl en

Criminologische Vaardigheden

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen. Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen. Voltijdstudenten wordt aangeraden om Leiden Law Practices incl. de taaltoets behaald te hebben, alvorens aan dit vak deel te nemen; voor deeltijdstudenten wordt aanbevolen de taaltoets behaald te hebben.

Criminologische Vaardigheden maakt deel uit van de M&T-leerlijn van de opleiding Criminologie.

Beschrijving

In dit vak staat het aanleren van schrijfvaardigheden centraal. Op basis van literatuur en zelf verzamelde data worden bij dit vak de verschillende onderdelen van een empirisch paper geschreven. Hierbij maakt u kennis met de zogeheten empirische cyclus. Het paper wordt in delen opgebouwd en de verschillende onderdelen van dit paper worden besproken in de practica en door medestudenten beoordeeld. Het vak wordt afgesloten met individueel geschreven empirisch eindpaper.

De doelstelling van het vak is om door middel van verschillende werkvormen een empirisch paper te schrijven over een criminologisch relevant, gezamenlijk thema. U ontwikkelt academische vaardigheden aan de hand van de empirische cyclus, waarbij de nadruk ligt op het rapporteren van empirisch onderzoek en het kritisch bekijken van ander empirisch onderzoek. Na afronding van dit vak kunt zelfstandig de empirische cyclus doorlopen.
Zowel de opgedane schrijfvaardigheden als ook de aangeleerde kritische en academische attitude vormen de basis voor het maken van (schriftelijke) opdrachten in de gehele opleiding Criminologie.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • zelfstandig geschikte literatuur vinden binnen het voorgestelde criminologische thema en daaruit de belangrijkste boodschap deduceren (observatie);

 • op basis van deze literatuur zelfstandig onderzoeksvragen opstellen (inductie);

 • empirische gegevens verzamelen;

 • de literatuur koppelen aan empirische gegevens (deductie);

 • op basis van de literatuur en verzamelde data antwoorden formuleren op de gestelde onderzoeksvragen (toetsing);

 • de conclusies op heldere en correcte wijze rapporteren (evaluatie);

 • met een kritische en academische attitude bestaand onderzoek, het onderzoek van medestudenten en het eigen onderzoek beoordelen.

Rooster

Kies voor propedeuse.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal a 2 uur: 2

 • Naam docent: mw. dr. H.T. Wermink. De hoorcolleges gaan dieper in op de empirische cyclus en de dataverzameling. Zij zijn een aanvulling op en geen vervanging van intensieve zelfstudie.

Practica

 • Aantal a 2 uur: 6

 • Namen docenten: mw. dr. H.T. Wermink mw. R. Sagel, MSc. Vereiste voorbereiding door studenten: wordt bekend gemaakt tijdens instructies tijdens het vak en via Blackboard.

Wekelijks spreekuur

 • Aantal à 1 uur: 7

 • Namen docenten: mw. dr. H.T. Wermink mw. R. Sagel, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: minimaal 24 uur van tevoren opgeven voor spreekuur door middel van een mail met gerichte vraag naar criminologie@law.leidenuniv.nl

Andere onderwijsvorm(en)

 • Aantal á 2 uur: 2

 • Omschrijving: verzameling empirische data.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het eindcijfer is gebaseerd op een empirisch paper. Voor 30% is het eindcijfer gebaseerd op de introductie en voor 70% op het overige deel van het empirische paper. Beide onderdelen worden individueel geschreven.

 • Het eindcijfer is het cijfer voor beide onderdelen mits de practicaverplichtingen met goed gevolg zijn afgerond. De afzonderlijke onderdelen dienen te worden afgesloten met een voldoende. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer. Cijfers van beide afzonderlijke onderdelen blijven voor voltijdstudenten geldig tot het einde van het tweede academische jaar en voor deeltijdstudenten tot het einde van het derde academische jaar.

 • Per onderdeel wordt een herkansingsmogelijkheid aangeboden.

Practicaverplichtingen

 • aanwezigheid; inleveren schriftelijke opdrachten; dataverzameling; meenemen schriftelijke opdrachten naar het practicum; peer-feedback; actieve participatie. Voor de practica-inspanningen wordt geen cijfer gegeven, maar deze dienen wel met goed gevolg te worden afgerond.

 • NB: dit vak heeft dus de status van praktische oefening.

Inleverprocedures

 • De onderdelen van het paper dienen op papier te worden meegenomen naar de practica en elektronisch ingeleverd te worden via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, practica en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Publication Manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association. Laatste druk.

 • Scheepers, P., Tobi, H., & Boeije, H. (2016). Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom uitgevers.

 • Ecoma Verstege, D., & Van Wingerden, S. (2009). Ook de mondelinge motivering van de straftoemetingsbeslissing laat te wensen over. Proces, 88, 36-46.

 • Ulmer, J. T. (2012). Recent developments and new directions in sentencing research. Justice Quarterly, 29, 1-40.

 • Documenten op Blackboard.

 • Studenten worden geacht actief te zoeken naar recente criminologische literatuur waaronder artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Werkboek:

Nadere informatie over de cursus is te vinden in de leidraad, deze wordt tijdig op Blackboard geplaatst.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt aangereikt via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Deeltijdstudenten: Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Tijdens het vak worden studenten getraind in het opzetten, uitvoeren en opschrijven van onderzoek op academisch niveau. Hiervoor zullen observaties uitgevoerd worden in het ‘veld’, namelijk bij zittingen van de politierechter. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Onderzoeksvaardigheden

Contact

 • Vakcoördinator: mw. dr. H.T. Wermink

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat.

 • Telefoon: 071-527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl