Studiegids

nl en

Rechtstheorie en het Civiele Recht

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Vanuit de plaats van de (civiele) rechter in het rechtsbestel (met aandacht voor de herziening van de burgerlijke rechtsvordering) wordt ingegaan op onderwerpen als het aansprakelijkheidsrecht (benaderd vanuit verschillende invalshoeken, van rechtseconomie en -sociologie tot het klassieke juridische denken), feitenkwesties, onder andere met betrekking tot bewijslastverdeling, waarheidsplicht, ook in verhouding tot confidentialiteit (nogal eens wordt vergeten dat praktisch alle civiele gedingen gaan over betwiste feiten en niet over betwist recht), ontwikkeling van schadebegrippen en individualisering v. collectivisering van aansprakelijkheid. In argumentatief verband wordt aandacht besteed aan het belang van stilzwijgende en uitdrukkelijke analogie en aan kwesties van redelijkheid en billijkheid. Gepoogd zal worden om uit te leggen dat rechtstheoretisch inzicht ook voor de civiele praktijk van groot belang kan zijn. De leidraad is dan ook Leibniz’ motto: Nichts ist praktischer als eine gute Theorie.

Leerdoelen

Het vak rechtstheorie en civiel recht is gericht op de ontwikkeling van een kritische houding ten opzichte van gangbare civielrechtelijke begrippen en praktijken.

Doel van het vak:

Succesvolle voltooiing van de cursus stelt u in staat om theoretische verdieping van het civiele recht en de civiele rechtsvordering in de praktijk te brengen, zowel in wetenschapsbeoefening als in rechtspleging.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 5 weken

 • Docent(en): Dr. H.J.R. Kaptein

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Studenten dienen iedere week de voorgeschreven literatuur te hebben bestudeerd, mede ter voorbereiding van discussie.

 • Inzet Blackboard: Informatie over het vak, vraag en antwoord, etc.

Toetsing

Toetsvorm(en):

Schriftelijke toets in het laatste uur van elke vergadering. Daarbij mag alle materiaal worden gebruikt.

Inleverprocedures
Zie Blackboard

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens het onderwijs.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Allan Beever, Forgotten Justice, Oxford University Press 2013, (hardcover) ISBN: 9780199675487 (ook online beschikbaar via de catalogus van de bibliotheek) https://global.oup.com/academic/product/forgotten-justice-9780199675487?q=forgotten%20justice&lang=en&cc=nl

 • Aristoteles, Ethica, Historische Uitgeverij Groningen 1999 e.v., (hardcover) ISBN: 9789065540058

 • John Stuart Mill, On Liberty, Utilitarianism and Other Essays, Oxford University Press (paperback) ISBN: 9780199670802

 • Eigen rechtsgeleerd literatuuronderzoek t.b.v. referaat en essay

Aanbevolen studiemateriaal

 • James Gordley, Foundations of Private Law, Oxford, 2007.

 • G.E. Langemeijer / E.J. Schrage, De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht, Zwolle 1994

 • P.G.J. van den Berg, Rechtvaardigheid en privaatrecht, Arnhem 2000

 • D.J. van der Kwaak, Een theorie van het privaatrecht, Deventer 2015

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Rechtsfilosofie

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09.00 - 16.30 uur en vrijdag van 09.00 - 14.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: rechtsfilosofie@law.leidenuniv.nl