Studiegids

nl en

Practicum: Geschiedenis van Rechtsfilosofie en Ethiek

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Dit vak gaat over de opvatting van recht als kunst. In welke zin kan of dient het recht begrepen te worden als kunstvorm: als ars inveniendi?

Ter beantwoording van deze vraag worden in de cursus verschillende primaire teksten uit de geschiedenis van de rechtsfilosofie en de ethiek bestudeerd. Aan de hand van deze teksten zullen de religieuze en esthetische dimensies of gelaagdheden van recht en rechtsvinding belicht worden.

Behandeld worden: Plato, Aristoteles, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Buber en Scholten. Ook dient secundaire literatuur bestudeerd te worden.

De cursus behandelt de onderliggende idealen, de kennistheoretische en normatieve uitgangspunten die het denken over recht en rechtvaardigheid beheersen. Kennis hiervan maakt het mogelijk zelfstandig kritisch te reflecteren op theoretische vraagstukken aangaande het wezen van het recht. Voor de rechtsvinding zijn deze inzichten eveneens van praktische betekenis.

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak is, de student analytische vaardigheden bij te brengen in het bestuderen en het kritisch becommentariëren van klassieke en moderne rechtsfilosofische teksten. Tevens beoogt het vak de student een historisch en systematisch overzicht te verschaffen van de wijsgerige grondslagen, idealen en achtergronden van het recht.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Na afronding van het vak heeft de student theoretische kennis van het begrippenkader, de idealen en de kennistheoretische en normatieve uitgangspunten die het denken over recht, orde en vrijheid beheersen. Ook heeft hij/zij inzicht in de praktische draagwijdte van deze theoretische opvattingen en leerstukken. Bovendien is de student in staat zelfstandig en kritisch te reflecteren op actuele vraagstukken in relatie tot het wezen van recht en rechtsvinding, meer bepaald: op de wetenschappelijke, ethische en esthetische dimensies daarvan.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: mengvorm hoorcolleges/werkgroepen. Laatste zitting: rollenspel.

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 10 weken

 • Vereiste voorbereiding van studenten: bestudering van de voorgeschreven studiestof en het formuleren van vragen over de teksten.

 • De colleges worden gegeven in seminar-verband, waarbij gezamenlijke tekst-lectuur en kritische bespreking, afgewisseld worden door uitvoeriger uitleg in de vorm van hoorcolleges, zowel ter inleiding als ter uitleg van tekstpassages en hun bredere betekenis voor de overkoepelende vraagstelling.

 • De colleges hebben, omwille van hun (partieel) praktische oogmerk, een deelname (en aanwezigheids-) plicht. De student dient hieraan te voldoen als voorwaarde om deel te mogen nemen aan de verschillende deeltentamens. Dit vak heeft dus de status van een praktische oefening.

Toetsing

Toetsvorm(en)
5 deeltoetsen:

 • 4 werkstukken en één schriftelijk tentamen over de gehele studiestof.

 • Weging: gemiddelde van de 4 werkstukken telt voor 50%; het schriftelijk tentamen telt eveneens voor 50% van het eindcijfer.

 • Alle deeltoetsen dienen met een voldoende afgerond te worden. Hertentamens zijn er voor alle deeltoetsen die eerder met een onvoldoende zijn beoordeeld. Zij dienen binnen de op BB vermelde termijn te worden afgelegd. Indien één of meerdere van de deeltoetsen binnen deze termijn niet behaald wordt, dient het vak in het geheel, alle individuele deeltoetsen, opnieuw gevolgd te worden. Behaalde deelcijfers blijven dus niet bewaard.

Inleverprocedures
Werkstukken in hardcopy in het postvak van de docenten; secretariaat Rechtsfilosofie.

Examenstof
Tot de examenstof van de eindtoets behoort alle verplichte primaire en secundaire literatuur, en al hetgeen behandeld is tijdens de colleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Primaire literatuur:

 • Zie Blackboard

Secundaire literatuur:

 • Timo Slootweg, Uit de schaduw van de wet. Inleiding tot de esthetica van het recht, Antwerpen: Garant 2016.

Werkboek:

 • Geen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.J.M. Slootweg

 • Werkadres: KOG, A 3.26

 • Bereikbaarheid: Maandag en dinsdag.

 • Telefoon: 071 – 527 8934

 • E-mail: t.j.m.slootweg@Law.Leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09.00 - 16.30 uur en vrijdag van 09.00 - 14.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 75 48

 • E-mail: rechtsfilosofie@law.leidenuniv.nl