Studiegids

nl en

Rechtstheorie en het Publiekrecht

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak rechtstheorie en publiekrecht heeft tot doel u inzicht te geven in de centrale begrippen van het publieke recht, hun filosofische grondslagen en hun feitelijk functioneren in de politieke praktijk. Men kan daarbij denken aan begrippen als rechtsstaat, scheiding der machten, checks and balances, grondrechten, democratie etc. U bestudeert de juridische verhouding tussen wetgever en rechter, wetgever en executieve, executieve en rechter en overheid en burger. Die juridische verhoudingen confronteert u met de normatieve staatkundige theorieën, die eraan ten grondslag liggen en met de politieke realiteit.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: u inzicht geven in het verschijnsel constitutie.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
kennis van en inzicht in de grondideeën van het (westerse) constitutionele recht en het kunnen toepassen ervan, bijvoorbeeld op het vraagstuk van de Europese staatkundige inrichting.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 3 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. dr. A.A.M. Kinneging

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de stof lezen, en papers schrijven

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • De te lezen stof wordt aan het begin van elk college overhoord, middels enkele door de docent gestelde vragen aan random geselecteerde studenten. Onvoldoende antwoorden leveren een min (-) op. Op drie minnen volgt uitsluiting van het college.

 • Aan het eind van de cursus krijgen de studenten een mondeling of schriftelijk tentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens college en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Hamilton, Madison, Jay, Federalist Papers, bij voorkeur de editie van J.R. Pole, Hackett Publishing Company. Deze bevat de tekst van de Articles of Confederation en de Constitution of the United States

 • Erwin Chemerensky, The Case against the Supreme Court

 • Larry Siedentop, Democracy in Europe

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A3.19

 • Openingstijden: Maandag t/m donderdag 09.00 – 16.30 uur en vrijdag 09.00 - 14.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl