Studiegids

nl en

Ethiek (LAW)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Let op: het vak ethiek wordt in het jaar 1718 in een geheel vernieuwde opzet gegeven.

Het vak Ethiek valt uiteen in theoretische ethiek en praktische ethiek. Hier staat de praktische ethiek centraal. Met name staat centraal de “ethiek van mensenrechten”, meer in het bijzonder de ethiek van uitingsvrijheid.

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) zijn enkele mensenrechten geformuleerd die te maken hebben met de vrijheid van gedachte, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van expressie. Deze vrijheden vormen de achtergrond voor de colleges en werkgroepbijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomsten worden deze rechten, zoals te vinden in internationale verdragen en in grondwetten, geanalyseerd en becommentarieerd. Tevens worden de morele dilemma’s besproken die verbonden zijn aan de toepassing van deze mensenrechten. Hebben die vrijheden grenzen? En zo ja, welke? Hoe moeten we de verhouding zien tussen uitingsvrijheid en het verbod op godslastering? Omvat de vrijheid van expressie ook een recht om te beledigen? Moet als een uitvloeisel van de vrijheid van godsdienst ook worden gezien de vrijheid om van geloof af te vallen? En welke praktische problemen zijn er verbonden aan deze vrijheden?

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak is het verschaffen van inzicht in de morele problemen die zich voordoen rond de toepassing van mensenrechten, in het bijzonder de rechten die te maken hebben met vrijheid van gedachte, vrijheid van godsdienst en uitingsvrijheid.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Een groter bewustzijn van de problemen die spelen rond de interpretatie van de vrijheden, zoals genoemd in grondwetten en verdragsteksten;

Een groter inzicht in het verschil tussen vrijheden de iure en de facto;

Een grotere bekwaamheid in het articuleren van een eigen standpunt in heikele maatschappelijke kwesties, zoals besproken tijdens de bijeenkomsten.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Responsiecolleges

Werkgroepen
Responsiecolleges

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Hoorcolleges/Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoorcollege en privatissimum gedurende 5 weken.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het maken van de daarbij behorende opdrachten; formuleren van vragen t.b.v. het onderwijs; innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (50%)

 • Werkstuk (50%) NB Voorafgaand aan het schriftelijk tentamen wordt een werkstuk/essay ingeleverd (een zgn. praktische oefening) – zie ook bij ‘inleverprocedures’). Als dat essay een voldoende is heeft men toegang tot het tentamen. Het eindcijfer is het gemiddelde van het essaycijfer en het tentamencijfer

 • Het werkstuk toetst voornamelijk toepassingskennis en -inzicht in verband met één specifiek ethisch probleem. Het tentamen toetst de stof als geheel; daar ligt de nadruk op kennis en inzicht van waaruit de toepassing is geschied.

 • Een hertentamen is er alleen voor het schriftelijk tentamen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
In de vierde week wordt het werkstuk ingeleverd. In week vijf wordt het cijfer van het werkstuk bekend gemaakt. Twee weken na het beëindigen van de colleges wordt een mondeling tentamen afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, die op Blackboard wordt aangegeven.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Cliteur, Paul, and Herrenberg, Tom, eds., The Fall and Rise of Blasphemy Law, with a foreword by Flemming Rose, Leiden University Press, Leiden 2016.

 • Cliteur, P.B., De filosofie van mensenrechten, 2e druk, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1999 (1997).

Werkboek:
Geen

Reader:
Zie boven

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09.00 – 16.30 en vrijdag van 09.00 - 14.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen