Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp

Vak
2018-2019

Let op: een eerste, gezamenlijke, bijeenkomst vindt plaats op maandag 3 september 2018, van 17.00 - 19.00 uur in SC01. Deze (verplichte) bijeenkomst is in plaats van de eerste werkgroepbijeenkomsten op 3 en 4 september.

Onderzoeksvaardigheden tweede jaar

Onder de overkoepelende naam Onderzoeksvaardigheden tweede jaar: Hoe doe ik politicologisch onderzoek? worden in het tweede jaar van de bachelor twee semestercursussen van ieder 5 ECTS gegeven:

Semester I (blok 1 en blok 2)
Onderzoeksopzet: Hoe zet ik zelfstandig een onderzoekdesign op? (5 ECTS)

Semester II (blok 3 en blok 4)
Data-analyse: Hoe voer ik zelfstandig een onderzoek uit met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse? (5 ECTS)

In deze cursussen wordt voortgebouwd op de vaardighedencursussen van het eerste jaar, waarbij academische vaardigheden geoefend worden die essentieel zijn voor het succesvol doorlopen en afronden van de studie Politicologie/ Internationale Betrekkingen en Organisaties. De vaardigheden die centraal staan zijn: het toepassen van kennis en inzicht, oordeelsvorming en communicatie.

Deze vaardigheden worden in werkgroepbijeenkomsten en een ondersteunende digitale leeromgeving geoefend en uitgediept. De cursussen bouwen op elkaar voort. Idealiter wordt Onderzoeksopzet met een voldoende afgerond voordat met Data-analyse gestart wordt. Dit is echter geen vereiste.
De doelstelling is studenten te laten oefenen in het opzetten, uitvoeren en rapporteren van een politicologisch onderzoek, zodat ze in het derde jaar goed voorbereid aan hun bachelor-scriptie kunnen beginnen.

Semester 1: Onderzoeksopzet

Doel 1: Kennis over en inzicht in de criteria waaraan een onderzoeksopzet in de Politieke wetenschappen moet voldoen.
Doel 2: Het uitvoeren van een literatuuronderzoek dat resulteert in een onderzoeksopzet.

Inhoud: Het hoofddoel van deze cursus is om studenten te leren een politiek-wetenschappelijke onderzoeksopzet te laten schrijven. Studenten kunnen uit een aantal politicologische onderwerpen één onderwerp kiezen. Ze lezen vervolgens de voorgeschreven literatuur en gebruiken deze om zelf meer relevante aanvullende wetenschappelijke literatuur te zoeken. Op basis van deze literatuur schrijven zij een literatuur-review, waarin ook een onderzoeksvraag wordt geformuleerd. Op basis van deze onderzoeksvraag wordt vervolgens het theoretisch raamwerk opgezet en worden de belangrijkste factoren geconceptualiseerd. Het einddoel van deze cursus is om een heldere, samenhangende en wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksopzet te schrijven welke in de cursus Onderzoeksvaardigheden: data-analyse leidend zal zijn voor het onderzoek. De eindpaper dient als beginpunt voor de cursus Data-analyse. Daarnaast heeft deze cursus als doel om studenten te trainen in academisch schrijven.

Onderwijsvormen

Werkgroepen en digitale leeromgeving

Studiemateriaal

Halperin, S. & Heath, O. (2017). Political research: Methods and practical skills. Oxford: Oxford University Press. Het bovenstaande boek wordt ook gebruikt voor Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek.
Zie syllabus voor overige literatuur

Toetsing

Wekelijkse opdrachten

Rooster

Rooster