Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Tekst- en Gespreksanalyse

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Tekst- en gespreksanalyse houdt zich bezig met de studie van taaluitingen die uitgaan boven het niveau van één zin. Die uitingen kunnen alledaagse gesprekken aan de keukentafel zijn, waarin meerdere gespreksdeelnemers op elkaar reageren, maar ook korte of lange heel formeel geschreven officiële teksten in bijvoorbeeld een juridisch dossier en verder zo’n beetje alles wat daartussenin zit.

Dit soort taaluitingen kun je vanuit verschillende perspectieven bestuderen; tekst- en gespreksanalyse is dan ook een interdisciplinair vakgebied. In de eerste plaats kun je dit soort uitingen beschouwen als een bepaald type sociale handeling, namelijk een verbale interactie tussen mensen die een bepaald doel nastreven. Je kijkt dan met name naar de wijze waarop mensen die verbale interactie coördineren en naar de verbale strategieën die zij toepassen bij het bereiken van dat doel. In de tweede plaats kun je kijken naar de wijze waarop taaluitingen boven het zinsniveau zijn gestructureerd, dat wil zeggen hoe er samenhang wordt aangebracht tussen de verschillende delen van een tekst of een gesprek, met behulp van zowel talige als inhoudelijke middelen.
Er wordt voortgebouwd op de inzichten en vaardigheden die zijn verworven in eerdere colleges uit de propedeuse en zal ingegaan worden op verschillende theorieën op het terrein van de bestudering van teksten en gesprekken. Verder zal er ook geoefend worden met verschillende analysemethoden, zodat ook de analysevaardigheden van de deelnemers worden vergroot.

Leerdoelen

  • Kennis van de belangrijkste theoretische inzichten in de eigenschappen van teksten en gesprekken.

  • Kennis van de belangrijkste theoretische benaderingen van teksten en gesprekken en van de overeenkomsten en verschillen tussen die benaderingen.

  • Vaardigheid in toepassen verschillende analysemethoden op het terrein van teksten en gesprekken.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studiebelasting

Totale studielast (aantal EC x 28 uur): 5 × 28 = 140 uur

  • College volgen: 2 uur per week x 12 weken = 26 uur

  • Literatuur bestuderen: uitgaande van 7 blz. per uur, ca. 400 blz. = 60 uur

  • Papers schrijven: 2x 25 = 50 uur

Toetsing

  • per blok een aantal opdrachten, die samen per blok 25% van je cijfer bepalen (2 × 25% = 50%)

  • per blok een afsluitend paper, dat 25% van je cijfer bepaalt (2 × 25 % = 50 %)

Herkansing

Voor de afsluitende opdrachten moet een voldoende gehaald worden. Bij een onvoldoende kun je het blok-afsluitend paper herkansen; het is niet mogelijk de opdrachten te herkansen.
nabespreking tentamen

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Vakinhoudelijke literatuur zal via blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Maaike van Naerssen

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk