Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Python for Linguists

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen. Basiskennis van statistiek (gemiddelde, standaard deviatie, verdelingen, betrouwbaarheidsinterval) wordt als bekend verondersteld.

Studenten die geen Taalwetenschap studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator om toestemming te krijgen dit vak te volgen.

Beschrijving

De cursus beoogt de beginselen van programmeren in Python ten behoeve van tekstanalyse aan te leren voor BA studenten taalkunde.

Leerdoelen

 • Bekend zijn met variabelen, lijsten, loops, reguliere expressies, functies, data formats, input/ouput en visualiseren van data in Python ten behoeve van tekstanalyse

 • Het toe kunnen passen van de opgedane kennis bij het schrijven van korte programma’s in Python ten behoeve van tekstanalyse

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Bijwonen van werkgroepen/hoorcolleges is verplicht, tenzij student voorafgaand aan de cursus contact opneemt met docent en overtuigende argumenten geeft voor absentie. Voor alle overige studenten geldt dat men wordt uitgeschreven uit de cursus als men meer dan 2 keer afwezig is geweest. Bij afwezigheid verliest men het recht vragen te stellen over het betreffende onderwerp.

Inleveren van wekelijkse opdrachten is verplicht. Indien er meer dan 1 opdracht niet op tijd is ingeleverd krijgt men geen toegang tot het tentamen (opdracht+eindtoets). Indien een opdracht te laat wordt ingeleverd verliest men het recht op feedback over de opdracht.

Studielast

 • Bijwonen college: 10 uur

 • Bijwonen practica: 10 uur

 • Voorbereiden college: 10 uur

 • Bestuderen Literatuur: 30 uur

 • Maken opdracht(en) : 50 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 28 uur

 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Toetsing

 • Opdracht

 • Eindtoets

Weging

 • Opdracht: 33%.

 • Eindtoets: 67%.

Herkansing

Eindtoets: ja, opdracht: nee.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Het ter beschikking stellen van literatuur

 • Het geven van een overzicht

 • Communicatie over de cursus

Literatuur

Verplichte literatuur ter voorbereiding op de colleges/werkgroepen (zie blackboard voor details):

 • Think Python: how to Think Like a Computer Scientist. Alan B. Downey (2012). O’Reilly

 • Natural Language Processing with Python.Steven Bird, Ewan Klein & Edward Loper (2009) O’Reilly

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Dr. J. Witteman

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk