Studiegids

nl en

Seminar Bachelor Eindwerkstuk (Kunstgeschiedenis)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Het eindwerkstuk is de bekroning van de bachelor Kunstgeschiedenis en de ultieme proeve van bekwaamheid op het gebied van de academische en onderzoeksvaardigheden. Het is dé mogelijkheid in de bachelor om je te specialiseren.

De tijd die je aan de bachelor eindscriptie te besteden hebt, is begroot op 280 uur (10 ects) ofwel twee tot drie maanden fulltime. Voor de omvang van het eindwerkstuk moet je uitgaan van ongeveer 8.500 woorden, exclusief noten en literatuur (ca. 17-21 pagina’s, Times New Roman, regelafstand 1.5).

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de start van het onderzoek en het daarover rapporteren werk je in dit seminar stapsgewijs aan je onderzoeksopzet – van eerste idee tot concreet plan. Het seminar Bachelor eindwerkstuk begeleid je bij het proces, de inhoudelijke begeleiding van je eindwerkstuk is in handen van een van de vakdocenten. Dit zijn de aandachtspunten van het seminar:

 • afbakenen van een onderwerp voor je onderzoek

 • bedenken van een centrale onderzoeksvraag, met eventuele sub-vragen

 • uitwerking van de onderzoeksopzet in een Status Quaestionis

 • instructie over het maken van het notenapparaat en de bibliografie volgens de regels van de Chicago Style, instructie over de onderschriften bij afbeeldingen en over de verantwoording van de herkomst van afbeeldingen.

 • het maken van een tijdplanning

Er zijn in totaal 5 à 6 seminar bijeenkomsten. Na de eerste bijeenkomst oriënteer je je op het onderwerp waarnaar je onderzoek gaat doen. Medio november moet je onderwerpskeuze globaal vast liggen en word je door de examencommissie gekoppeld aan je persoonlijke inhoudelijk begeleider met wie je vervolgens de eerste individuele afspraken maakt. Tijdens de vervolgbijeenkomsten van het seminar krijg je instructie over de academische vaardigheden die vereist zijn voor het schrijven van een eindwerkstuk. Bovendien is er ruimte voor het bespreken van specifieke problemen. Wat is een goede onderzoeksvraag? Welke bronnen heb je nodig om de vraag te beantwoorden? Hoe organiseer je een complex betoog? Wat is het juiste stijlregister om een (wetenschappelijk) publiek aan te spreken?

Tijdens de seminar bijeenkomsten presenteer je je onderzoek aan een forum van medestudenten. In de individuele gesprekken met de inhoudelijk begeleider kom je in overleg tot een goede vraagstelling waarna je aan het schrijven van het eigenlijke eindwerkstuk kunt beginnen.

Leerdoelen

 • Studenten leren de keuze van een onderwerp voor kunsthistorisch onderzoek te formuleren en te motiveren.

 • Studenten leren de standpunten over het onderwerp uit de literatuur samen te vatten en op basis daarvan een synthese te maken van de belangrijkste standpunten, discrepanties, hiaten en controverses binnen een afgebakend onderzoeksterrein.

 • Studenten leren een eerste idee voor een kunsthistorische onderzoeksvraag te verwoorden en te verduidelijken tegenover een gehoor van medestudenten.

 • Studenten leren dit idee te vertalen in een concrete onderzoeksvraag die afgestemd is op bestaand onderzoek; studenten leren daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst samen te stellen.

 • Studenten leren te bepalen welke visuele (en/of andere) bronnen en literatuur er nodig zijn voor het beantwoorden van de vraagstelling.

 • Studenten leren een realistische planning van het onderzoek kunnen maken.

 • Studenten leren en academisch gesprek over het gekozen onderwerp en de gekozen vraagstelling en invalshoek voor te bereiden

 • Studenten leren een academisch gesprek te voeren met de inhoudelijk begeleider van het eindwerkstuk; studenten leren daarbij effectief op vragen en opmerkingen van de begeleider te reageren en te anticiperen, en leren van dit gesprek verslag van te doen.

Voor de leerdoelen met betrekking tot het eindwerkstuk Kunstgeschiedenis zelf zie het studieonderdeel Bachelor Eindwerkstuk Kunstgeschiedenis in deze studiegids, alsmede de betreffende bepalingen in het Onderwijs- en Examenreglement op de opleidingswebsite (algemeen en opleiding specifieke gedeelte).

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (5 à 6 bijeenkomsten), gecombineerd met zelfstandige literatuurstudie

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door ziekte of andere dwingende omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot de resterende bijeenkomsten worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

10 uur: Deelname seminar: 2 uur p.w. x 5 weken
08 uur: Voorbereiding inhoudelijke begeleiding eindwerkstuk (eerste afspraken met inhoudelijk begeleider en feedback op de onderzoeksvraag)
24 uur: Lezen literatuur ter voorbereiding van de seminarsessies
68 uur: Literatuur- en bronnenonderzoek met het oog op de* status quaestionis*
30 uur: Schrijven van een status quaestionis (stand van zaken) m.b.t. het onderwerp van het onderzoek.


140 uur

Toetsing

 • Schriftelijke formulering van een onderwerp en bijbehorende vraagstelling (hoofdvraag + deelvragen), eerste versie van de bibliografie, rapportage over de actieve deelname aan de groepsdiscussies, het maken van een tijdplanning , voorbereiding op het seminar (25%).

 • Schriftelijk verslag van de besprekingen met de inhoudelijk begeleider van het eindwerkstuk van ca. 750 woorden (25%).

 • Uitgewerkte Status Quaestionis (50%) van circa 1500 woorden excl. noten en literatuur (= circa 3à 4 pagina’s, Times New Roman, 1.5 regelafstand).

Compensatie: alle toetsonderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.

Herkansing: een status quaestionis die met een onvoldoende is beoordeeld kan worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige onderdelen kan in uitzonderlijke gevallen een vervangende opdracht worden geformuleerd. Dit is aan de Examencommissie.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor het inleveren van het onderzoeksvoorstel, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten. Blackboard

Literatuur

 • N.t.b.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. A.K.C. (Arthur) Crucq (coördinator)

Of neem contact op met de studiecoördinator van de BA Kunstgeschiedenis/Arts, Media and Society

Opmerkingen

N.v.t.