Studiegids

nl en

Internationale Marketing

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de Minor Internationaal en Intercultureel Management (30 ec). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 ec) hebben behaald.

Beschrijving

Marketing is als academisch vak relatief nog een jonge discipline. Pas rond 1960 drong het inzicht door dat wetenschappelijke inzichten de marketing managers moeten helpen om hun organisatie optimaal aan te sturen.
In het onderdeel marketing zal allereerst worden ingegaan op de betekenis van marketing en het onderscheid tussen strategische en tactische marketing. De onderdelen van een marketingplan komen aan de orde, waaronder de SWOT-analyse, segmentatie, doelmarktkeuze en positionering. Omdat veel marketingbeslissingen gebaseerd dienen te worden op de uitkomsten van marktonderzoek zal ook dat onderwerp besproken worden.
Na aandacht voor het consumentengedrag wordt overgegaan tot de behandeling van segmentatie en doelmarktbepaling als belangrijke keuzes die ten grondslag dienen te liggen aan het formuleren van het voeren beleid ten aanzien van de marketing-instrumenten. Afgesloten wordt met de behandeling van enige strategische beslissingen in het kader van internationale marketing; hiertoe behoren onder andere landenkeuze, entreestrategieën en overwegingen rond standaardisatie dan wel adaptatie.

In een aantal colleges wordt afzonderlijk stilgestaan bij het onderwerp cultuur. Na een verkenning van de diverse bestaande opvattingen over wat onder cultuur kan of dient te worden verstaan, wordt met name aandacht geschonken de invloed die cultuur heeft (of dient te hebben) op het beleid van een onderneming. Er wordt ingegaan op het werk van twee belangrijke Nederlandse auteurs op dit terrein, te weten Hofstede en Trompenaars.

Vanzelfsprekend zal kennis en inzicht omtrent cultuur en culturele verschillen zijn gevolgen moeten hebben voor (o.a.) het te voeren marketingbeleid.

Leerdoelen

 • inzicht krijgen in het het creëren van waarde voor klanten om in ruil daarvoor waarde van klanten te ontvangen;

 • een klantgerichte marketingstrategie ontwikkelen;

 • analyseren en beoordelen van een marketingstrategie;

 • nieuwe marketingtechnologieën mobiliseren.

Rooster

Bijgaand de links naar de roosters (o.v.b.) 2018-2019: Collegerooster semester 1; Collegerooster semester 2; Tentamenrooster semester 1.

De herkansingen van semester 1 zullen zijn tussen 21 januari en 1 februari 2019.
Het tentamenrooster van semester 2 volgt nog.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen hoorcolleges: 12 × 2 uur = 24 uur;

 • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 12 = 36 uur

 • voorbereiden groepsopdracht = 40 uur

 • voorbereiden individueel tentamen = 40 uur.

Toetsing

 • Groepsopdracht (deadline in toetsweek oktober);

 • Individueel schriftelijk tentamen (toetsweek december).

Weging

 • Groepsopdracht 30%;

 • Individueel schriftelijk tentamen 70%.

Herkansing

 • Individueel schriftelijk tentamen 70% (toetsweek januari)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Philip Kotler & G. Armstrong, Principes van Marketing, 7e druk (Pearson 2017);

 • Bell, David R, Santiago Gallino, and Antonio Moreno (2014), “How to Win in an Omnichannel World,” MIT Sloan Management Review, 56 (1), 45–54;

 • Edelman, David C (2010), “Branding in The Digital Age,” Harvard Business Review, December, 62–69;

 • Pine, Joseph and James H Gilmore (1998), “Welcome to the Experience Economy,” Harvard Business Review, July - August.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dr. E. (Erik) van 't Klooster