Studiegids

nl en

Organisatiekunde en Strategie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de Minor Internationaal en Intercultureel Management (30 ec). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 ec) hebben behaald.

Beschrijving

Dit inleidend basisvak wordt gegeven in twee delen: in het eerste blok wordt allereerst aandacht besteed aan de traditie, theorie, trends uit Organisatiekunde en Management en toepassingen van kernbegrippen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op het vormgeven van de organisatie en het inbrengen van human capital in de huidige globaliserende wereldeconomie. De onderwerpen die hierbij aan bod komen, zijn structurering van (internationaal opererende) organisaties en het functioneren van de manager als leidinggevende en team player in een internationale werkomgeving.
In het tweede gedeelte van de cyclus staat het strategisch denken van leiders centraal. Strategische problemen onderscheiden zich op een aantal essentiële onderdelen van operationele en tactische problemen, en dat vraagt een andere denkwijze. Deze denkwijze wordt concreet gemaakt met cases, voorbeelden en discussies. Cases van bekende en minder bekende ondernemingen worden uitgebreid besproken, om de concepten in het boek goed te begrijpen en toe te kunnen passen.

Leerdoelen

 • kennis van de belangrijkste theorieën van Organisatiekunde en Strategisch Leiderschapagement;

 • inzicht in en kritische reflexie op de toepassingen en toepasbaarheid van deze theorieën.

Rooster

Bijgaand de links naar de roosters (o.v.b.) 2018-2019: Collegerooster semester 1; Collegerooster semester 2; Tentamenrooster semester 1.

De herkansingen van semester 1 zullen zijn tussen 21 januari en 1 februari 2019.
Het tentamenrooster van semester 2 volgt nog.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen hoorcolleges: 14 × 2 uur = 28 uur;

 • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 14 = 42 uur;

 • voorbereiden eerste tentamen = 25 uur;

 • voorbereiden tweede tentamen = 45 uur.

Toetsing

 • Tussentoets met multiple choice-vragen (30%)

 • Eindtoets met multiple choice-vragen en open vragen (70%)

Weging

Indien een student aan beide deeltentamens heeft deelgenomen, dan zal een eindcijfer als volgt worden bepaald:

 • indien voor ieder van de deeltentamens een score van minimaal 5,5 werd behaald dan zal het eindcijfer gelijk zijn aan het gewogen gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien een van de scores op een deeltentamen minimaal een 6,0 was en de score voor het andere deeltentamen minimaal een 5,0 dan zal het eindcijfer eveneens gelijk zijn aan het gewogen gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien beide scores voor de deeltentamens lager zijn dan een 5,0 dan zal voor ieder van de deeltentamens hertentamen dienen te worden afgelegd;

 • indien een van de scores op een deeltentamen lager is dan een 5,0 en de andere minimaal een 5,0 was , dan zal hertentamen moeten worden gedaan in het deelvak met de laagste score;

 • indien een student voor beide deeltentamens een score behaalde van minimaal 5,0 maar het hoogste cijfer niet hoger is dan een 5,4 dan mag de student zelf kiezen of hij/zij een hertentamen gaat doen of twee hertentamens. (Let wel : er is voor ieder deelvak slechts een hertentamen mogelijkheid);

 • hoogste cijfer geldt bij herkansing;

 • bij voldoende (hoger dan 5,5) mag je niet herkansen.

Herkansing

Tentamen voor beide onderdelen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Voor het onderdeel Organisatiekunde:
Wordt op het eerste college bekend gemaakt.

Voor het onderdeel Strategie:

 • Jos Marcus & Nick van Dam, Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management (Groningen 2015).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Drs. R.M. (Ronald) Fischer