Studiegids

nl en

Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels

Vak
2018-2019

Beschrijving:

Dit vak bouwt voort op thema’s die besproken zijn in de cursussen Inleiding Politieke Wetenschap en Inleiding Vergelijkende Politicologie. De kernconcepten en -theorieën in het veld van de vergelijkende politicologie worden geanalyseerd en besproken vanuit de (historische) context van een aantal specifieke Europese en niet-Europese landen. De focus wordt daarbij gelegd op de institutionele architectuur van politieke systemen en de relevante politieke scheidslijnen, zoals klasse, ideologie, etniciteit en religie. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer staat- en natievorming, electorale politiek, de ontwikkeling en structuur van partijen en partijsystemen, federalisme en decentralisatie, en relaties tussen regeringen, parlementen, en de rechterlijke macht. Ook zal worden stilgestaan bij actuele politieke debatten, ontwikkelingen en vraagstukken in elk van de besproken landen.

Leerdoelen:

Doel 1: Algemene introductie van de vergelijkende studie van politieke systemen met een focus op specifieke landen
Doel 2: De kernconcepten en –theorieën van dit onderzoeksveld worden geanalyseerd in de context van informatieve case studies.

Onderwijsvorm:

Hoorcolleges.

Literatuur:

  • O’Neill, P.H., Fields, K., & Share, D. (2015). Cases in Comparative Politics (6th edition). New York: W.W. Norton & Company. * De oorspronkelijk in de E-guide voorgeschreven 5e editie van O’Neill et al, Cases of Comparative Politics, New York: Norton, is niet meer beschikbaar. Daarom wordt dit gewijzigd in de 6de editie van ditzelfde boek.

  • Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften (toegankelijk via de digital library).

Toetsing:

De cursus wordt afgesloten met een eindtentamen (uiteraard met mogelijkheid tot herkansing) waarin alle stof van de voorgeschreven literatuur en hoorcolleges getoetst kan worden. Nadere regels aangaande de berekening van het eindcijfer worden nog bekend gemaakt.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking van het tentamen zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Zie algemene informatie tab 'Jaar 2'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster