Studiegids

nl en

Die Erfindung der deutschen Kultur: Literatur von 1700 bis 1914

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als zij minstens 10 ects aan taalvaardigheid uit het eerste jaar hebben behaald.

Beschrijving

In dit college worden werken uit de Duitstalige literaire canon behandeld. De student maakt kennis met de belangrijkste literaire stromingen tussen 1700 en 1920, alsmede hun inbedding in de politieke en sociale ontwikkelingen. Uitgangspunt bij dit college is een geïntegreerde aanpak van Duitse geschiedenis (culturele en sociale geschiedenis), Landeskunde (de actuele politiek en sociale structuur van het Duitse taalgebied) en literatuurgeschiedenis. Het gaat hierbij niet alleen om het aanbrengen van feitenkennis uit handboeken, maar ook om het plaatsen van teksten in hun context.

De lectuur van primaire teksten en de handboeken (zie literatuur) wordt door het hoor- en werkcollege begeleid. Dit houdt in dat de primaire teksten vóór het hoorcollege bestudeerd moeten zijn om het met vrucht te kunnen volgen. Daarnaast wordt een gedeelte als werkcollege gehouden.

Leerdoelen

De student

  • beschikt aan het einde van de cursus over kennis van een representatieve keuze uit de literaire kanon van de Duitstalige literatuur tussen 1700 en 1920.

  • kan literaire teksten in hun sociaal-historische en politieke context plaats

  • is in staat literaire teksten o.g.v. formele en inhoudelijke kenmerken in een bepaalde periode / stroming te plaatsen

  • kent de kenmerken van bepaalde periodes / stromingen en kan deze chronologisch / historisch plaatsen

  • kan de historische ontwikkeling van de opvatting over bepaalde genres schetsen en aan de hand van literaire teksten aantonen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

5 EC = 140 uren
College: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur
Voorbereiding van de colleges en wekelijkse opdrachten: 7 uur p.w. x 13 = 91
Voorbereiding voor de tentamens: 23 uur

Toetsing

Toetsing

Tussentijdse opdrachten (20%) en tentamen (80%).

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Tentamen kan worden herkanst

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

  • Beutin, W. u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Metzler, Stuttgart 2013.

  • Michel, Dirk u.a.: Duden – Deutsche Geschichte, Dudenverlag, Mannheim 2009.

Primaire en aanvullende literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en [English(http://hum.leiden.edu/students/study-administration/usis-english.html)

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij dr. J. Müller

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2237. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl@hum.leidenuniv.nl.. .