Studiegids

nl en

A) Profileringsvak: Arbeidsovereenkomstenrecht

Vak
2018-2019

Let op: bij dit vak wordt vanaf het collegejaar 2017-2018 geen avondonderwijs meer aangeboden. Voor huidige deeltijdstudenten geldt een overgangsregeling.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Met het vak arbeidsovereenkomstenrecht maakt de master Arbeidsrecht een aanvang. Dit vak kan ook worden gevolgd door studenten van de afstudeerrichting Civiel recht. Het vak arbeidsrecht in de bachelorfase geeft een overzicht van de diverse onderdelen van en grondbeginselen in het arbeidsrecht. In het mastervak arbeidsovereenkomstenrecht wordt met de studenten die in de bachelorfase hebben kennisgemaakt met het sociaal recht verder en vooral diepgravender ingegaan op het recht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Het sociale zekerheidsrecht komt kort aan de orde waar dit raakvlakken hiermee heeft (ontslag en WW, loonbetaling, re-integratie en ziekte).
In dit vak wordt een handboek over de arbeidsovereenkomst bestudeerd. Door middel van een voor elke werkgroepbijeenkomst schriftelijk uit te werken casus wordt u gestimuleerd zelf een oplossing aan te dragen voor een juridische probleemstelling. Van u wordt verwacht dat u een inbreng heeft in de discussie in de werkgroep.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Waar u in de bachelorfase o.a. wordt geacht om de eigen kenmerken, logica en dynamiek van het arbeids(overeenkomsten)recht te kunnen benoemen, wordt in deze cursus van u gevraagd dat u zelfstandig kunt reflecteren en een beargumenteerd standpunt in kunt nemen in een discussie over een deelonderwerp uit het arbeidsovereenkomstenrecht.

 • U bent in staat om arbeidsrechtelijke uitgangspunten (ongelijkheidscompensatie, gradaties van dwingend recht) op casuïstiek toe te passen. U kunt hierbij actuele ontwikkelingen betrekken en problematiseren.

 • Met de door u reeds vergaarde voorkennis van het publiek- en privaatrecht, bent u in staat om elementen uit deze rechtsgebieden te herkennen in het arbeids(overeenkomsten)recht, te beschrijven wat hun onderlinge samenhang is en in concrete casus te benoemen welk (integratieve-) toetsingskader van toepassing is;

 • U bent in staat om de verschillende vormen van arbeidscontracten te herkennen en kunt die verschillende verschijningsvormen onderscheiden en kwalificeren en de consequenties daarvan te beschrijven, d.w.z. de kernverplichtingen van de werkgever en werknemer gedurende de looptijd van het contract en bij en na het beëindigen ervan.

 • Uit de opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie kunt u zelfstandig juridische schema’s afleiden en toepassen in complexe casus. Daarbij wordt niet alleen verwacht dat u uw kennis vergroot op het gebied van relevante wetgeving en jurisprudentie. Ook dient u in staat te zijn om verbanden aan te brengen tussen de diverse onderdelen van de stof, aangeleverde informatie kritisch te beoordelen, tegenstrijdigheden te benoemen en indien gevraagd hier op abstract niveau over te discussiëren.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. S.F. Sagel

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie alsmede wekelijks op schrift uitwerken van uitgereikte casus.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mw. mr. M.A. Schneider

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Afsluitend tentamen (open vragen aan de hand van casus)

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • G.J.J. Heerma van Voss, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel V. Arbeidsovereenkomst, Deventer: Wolters Kluwer 2015 (3e druk)

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens , Arresten arbeidsrecht , Den Haag: Boom juridische uitgevers 2e druk 2017

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: M.Y.H.G. Erkens

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 1.51

 • Bereikbaarheid: Op afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7713 (secretariaat)

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl